Stosownie do zapowiedzi w artykule 2020.06.01 Działkowcy górą!!! dzisiaj zajmiemy się szykanowaniem działkowców, którzy ujawniają nieprawidłowości w działaniach tzw., działaczy Polskiego Związku Działkowców.

 

Podstawą naszych rozważań będzie uchwała Zarządu ROD im. „Centralny” nr 43/02/2018 z dnia 17 lutego 2018 r. W treści tej kuriozalnej nie mającej podstaw prawnych uchwały znalazł się zapis, cytuję: „...na Pani działce jest zbiornik na nieczystości niezgodny z prawem”.

Oczywiście temu stwierdzeniu przeczy atest wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, który stwierdza między innymi cytuję: „Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków”. Jak widać z przytoczonych dokumentów uchwała Zarządu ROD im. Centralny w tym punkcie zawiera kłamstwa.

 

Zajmijmy się stroną formalną tego stwierdzenia. Art. 55 pkt 1 Statutu PZD stwierdza, cytuję: „1. Szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania ROD, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów określa Regulamin ROD.”

 

Popatrzmy zatem jak kwestię usytuowania zbiornika na nieczystości ciekłe reguluje Regulamin ROD.

Kwestia ta jest opisana w artykule 43 [Zbiornik na nieczystości ciekłe], cytuję jego treść:

  1.  Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.
  2. Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
  3. Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego.”

 

Zajmijmy się kolejnym zdaniem z powyższej uchwały cytuję z uzasadnienia: „Zamontowany bez zgody i wiedzy zarządu zbiornik na nieczystości bytowe nie może być na działce.” Mam w związku z tym pytanie do orłów prawnych z Zarządu ROD im. Centralny w Koszalinie a co mówi na ten temat Regulamin ROD w art. 43 pkt. 1 – treść artykułu patrz powyżej. Jest to kolejne kłamstwo osób które podpisały się pod uchwałą nr 43/02/2018 z dnia 17 lutego 2018 r.

 

A teraz zajmijmy się stwierdzeniem z uchwały, że Zarząd ROD im. Centralny nie miał wiedzy o zamontowaniu zbiornika na nieczystości. Oczywiście jest to kolejne kłamstwo Zarządu ROD ponieważ działkowiec pismem z dnia 20 września 2016 roku powiadomił Zarząd o zamiarze zakopania atestowanego zbiornika na nieczystości ciekłe - patrz pismo z potwierdzeniem odbioru przez Zarząd. W ten sposób działkowcy dopełnili obowiązku wynikającego z artykułu 43 pkt. 3 Regulaminu ROD.

Kolejne zdanie z uzasadnienia uchwały, cytuję: „A zgodnie ze statutem zarząd ma stać na straży porządku oraz regulaminu ROD.” Piękny frazes ale jak to się ma do stanu faktycznego?

Popatrzmy na zapis artykułu § 35 [Sanitariaty] Regulaminy ROD cytuję: „ROD powinny być wyposażone w ogólnodostępne sanitariaty.” A jak wygląda sytuacja w ROD im. Centralny – w tym ogrodzie nie ma sanitariatów ogólnie dostępnych. Tak więc zarząd ROD im.”Centralny” w Koszalinie nie zapewnia swoim działkowcom na terenie ROD sanitariatów, co narusza następujące przepisy – artykuł 31 pkt. 1 ppkt. 7 oraz artykuły 35 i 36 pkt.1 ppkt. 1 i 2 Regulaminu ROD.

 

Dla wiadomości Państwa ROD im. Centralny posiada 1024 działki o łącznej powierzchni 57,7892 ha. Strach pomyśleć gdzie ta armia ludzi załatwia swoje potrzeby fizjologiczne skoro nie ma szaletów a próba urządzenia ich na działce działkowca kończy się nagonką tzw. działaczy PZD.??? Myślę, że do pobliskiego lasu jest strach wejść domyślacie się Państwo dlaczego.

 

W rozumieniu art. 31 pkt. 7 oraz art. 35 i art. 36 Regulaminu ROD, tutejszy Zarząd nie spełnia wymogów regulaminowych, bowiem infrastruktura Ogrodu nie jest wyposażona w sanitariaty w celu utrzymania porządku i czystości w Ogrodzie. Ponadto Zarząd ROD im. „Centralny” na potrzeby pracy tzw. Biura ogrodu sam posiada prowizorkę budowlaną na odprowadzanie nieczystości ciekłych. Przez analogię nasuwa się pytanie, czy zarząd, który nie spełnia wymogów regulaminowych PZD posiada legitymację do kontrolowania działkowców?.

 

Informuję Państwa, że Zarząd ROD im. Centralny w Koszalinie do swoich niecnych rozgrywek z działkowcami wciągnął Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który po wielu kontrolach niepokornych działkowców (pełna dokumentacja tych działań w posiadaniu redakcji strony) w decyzji końcowej umorzył postępowanie wobec stwierdzenia jego bezprzedmiotowości. Decyzja z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

Czy sądzicie, że Zarząd ROD im. Centralny w Koszalinie zakończył szykany w stosunku do działkowców, którzy ujawniają nieprawidłowości w działaniu tzw. działaczy PZD, to się mylicie. Szykany odbywają się w dalszym ciągu. Opis tych działań nastąpi w oddzielnym artykule.

 

O wszystkich tych szykanach wie oczywiście Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców ale jak zwykle nie podejmuje żadnych działań dyscyplinujących tzw. działaczy.

 

cdn.