W dzisiejszym artykule zajmiemy się po raz kolejny sprawą ukrywania przez tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców informacji publicznej.

Podstawą tego artykułu jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 maja 2020 r. sygn. akt II SAB/Go 15/20 który w swoim wyroku stwierdza między innymi cytuję: „Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego (redakcja strony wie który ogród w Słubicach przegrał sprawę) dopuścił się bezczynności ...” oraz za tą bezczynność zasądził cytuję: „zasądza od Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego na rzecz skarżącej ... kwotę 580 (słownie: pięćset osiemdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.”

Jak widać z tego wyroku kolejny raz próba ukrycia informacji przez tzw. działaczy PZD spełzła na panewce. Kolejny raz sąd stwierdził, że „Stosownie do art. 1 ust. 1 (ustawy o dostępie do informacji publicznej – dopisek autora) u.d.i.p., każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie. Jest nią zatem każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie posiadanych kompetencji.” I dalej w uzasadnieniu stwierdza cytuję „Mając na uwadze powyższe należy zaakcentować, że każdy podmiot jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej, jeśli wykonuje zadania władzy publicznej lub dysponuje majątkiem publicznym. Takim podmiotem, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej będzie również Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy. W tym miejscu przyjdzie zaznaczyć, że Polski Związek Działkowców (dalej w skrócie: "PZD"), zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2176, dalej: "ustawa"), a także Statutem Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców, uchwalonym przez Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu [...] lipca 2015 r. z późn. zm. wprowadzonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu [...] grudnia 2017 r. (tekst jednolity zarejestrowany w KRS w dniu [...] lutego 2018 r.), realizuje cele użyteczności publicznej, nadto gospodaruje na gruntach, które uzyskał od Skarbu Państwa lub gminy oraz stowarzyszeń ogrodowych (art. 7 ustawy).

Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia (por. art. 4 ustawy).

I dalej cytuję: „Rodzinny ogród działkowy, jest podstawową jednostką organizacyjną PZD (§ 53 Statutu) i posiada organy, którymi jest walne zebranie (konferencja delegatów), zarząd, komisja rewizyjna (§ 56 i nast. Statutu).

Zarząd prowadzi sprawy i reprezentuje PZD, w tym prowadzi sprawy polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności realizuje obowiązki wynikające z prawa powszechnie obowiązującego (§ 69 i § 72 Statutu).

Zdaniem składu orzekającego, jednym z takich obowiązków zarządu jest udostępnienie informacji publicznej oraz udzielenie odpowiedzi na wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zawierający pytania i poruszający zagadnienia związane z wydatkowaniem środków publicznych.”

Na zakończenie uzasadnienia WSA w Gorzowie wielkopolski stwierdził, cytuję: „Okoliczności sprawy wskazują zatem, że organ dopuścił się bezczynności. Przypomnieć należy, że udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni (art. 13 ust. 1 u.d.i.p.), za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 u.d.i.p. oraz następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób w formie określonych we wniosku (art. 14 ust. 1 u.d.i.p.).

Jak widać z prezentowanego wyroku kolejny raz niekompetencja tzw. działaczy PZD doprowadziła do powstania nieuzasadnionych kosztów, które jak to zwykle bywa w Polskim Związku Działkowców poniosą działkowcy.

Ale drodzy działkowcy możecie się przed tym bronić – wykorzystajcie art. 35 pkt. 2 Statutu PZD cytuję: „2. Członek organu winny działania lub zaniechania, przez które PZD (czyli Wy działkowcy – dopisek autora) poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście.” A przecież koszty sądowe przegranego procesu są ewidentną szkodą jaką ponieśli działkowcy z powodu indolencji tzw. działaczy PZD. Żądajcie zwrotu wszelkich opłat, jaki ma uiścić ogród od niedouczonych tzw. działaczy. Ustalenie tych osób nie będzie trudne przecież wiadomo kto w imieniu Zarządów ROD podpisuje dokumenty.