Co ukrywają tzw. działacze PZD cz. 1.

 

W dzisiejszym artykule zajmiemy się po raz kolejny sprawą ukrywania informacji o działalności Polskiego Związku Działkowców. Poprzednio w artykule Czy Prokurator Generalny zajmie się tą sprawą cz. 1? opisałem Stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie fotografowania dokumentów w którym to dokumencie Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że wykonanie kopii dokumentów jest niemożliwe (???) co oczywiście jest wierutną bzdurą w świetle orzeczeń różnych sądów.

 

Utrudnianie możliwości wykonania kopii służy tylko i wyłącznie szykanowaniu osób, które chcą posiadać kopie dokumentów. I co śmieszniejsze to stanowisko umożliwia cytuję: „ewentualnie sporządzić z nich notatki” co w dużym uproszczeniu może się sprowadzić do przepisania treści okazanego dokumentu i co w świetle tego stanowiska jest dozwolone. Czy ktoś zdrowo myślący jest w stanie to zrozumieć??? Myślę, że nie.

 

A teraz dla przykładu, że Polski Związek Działkowców jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej popatrzcie Państwo na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2002 roku sygn. akt II SAB/Kr 69/02 gdzie NSA w sentencji zobowiązuje PZD do udzielenia informacji publicznej cytuje:

 

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Aleksandra P. na bezczynność Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej – zobowiązuje Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w K. do rozpatrzenia sprawy z wniosku skarżącego o udzielenie informacji publiczne

 

A oto jak NSA uzasadnił swoją decyzję, cytuję:

 

Stosownie do przepisu art. 4 ust. 1 in principio zawarte w punktach 1-5 wyliczenie "władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne" ma charakter przykładową.

 

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 stanowi m.in., że do podmiotów takich w szczególności należą: "podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym (...)". Powyższa regulacja oznacza, że adresatem nałożonego przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, obowiązku udostępnienia takiej informacji może być każdy podmiot, który dysponuje majątkiem publicznym.

 

Przepis art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych /t.j. Dz. U. 1996 nr 85 poz. 390 ze zm./ stanowi, że pracownicze ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej. Ustawa ta, definiuje w art. 6 ust. 1 pracowniczy ogród działkowy jako obszar gruntu rolnego podzielony na działki przeznaczone pod uprawy ogrodowe i oddane w użytkowanie osób fizycznych, wyposażony w urządzenia niezbędne do prowadzenia upraw ogrodowych oraz służący zarazem do wypoczynku użytkowników działek i innych osób. Ustawa w przepisach dalszych /art. 7, art. 8/ przewiduje, że grunty na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych, przekazywane w nieodpłatne użytkowanie lub użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców stanowią własność Skarbu Państwa lub własność gminy. Przepisy zaś art. 12 i nast. ustawy regulują sposób dysponowania przez Polski Związek Działkowców gruntami pracowniczego ogrodu działkowego.

 

W świetle powyższego należy przyjąć, iż Polski Związek Działkowców jest podmiotem dysponującym majątkiem publicznym, i należy do kręgu podmiotów objętych przepisem art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, obowiązanych do udostępnienia na żądanie informacji publicznej znajdującej się w jego posiadaniu.

 

Jak z tego wyroku wynika, Polski Związek Działkowców nie może się powoływać na stwierdzenie, że nie podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej. W konsekwencji należy stwierdzić, żę:

 

  1. Stanowisko nie jest obowiązującym prawem
  2. Statut stowarzyszenia PZD nie może być sprzeczny z prawem i o ile wystąpią takie sytuacje obowiązuje ustawa.
  3. Można pozywać organy PZD do sądów za brak odpowiedzi na pytania, które są informacją publiczną, a ewentualne powoływanie się przez organy PZD na stanowisko KZ PZD jest bez znaczenia. Organy w świetle orzecznictwa sądów muszą odpowiadać na pytania dowolnych osób w tym działkowców.

 

W kolejnych artykułach z tego cyklu zajmiemy się orzeczeniami sądów i kosztami jakie poniósł PZD (a za które zapłacili działkowcy ze swych głodowych rent i emerytur) w związku z ukrywaniem informacji.

 

cdn.