Czy Prokurator Generalny zajmie się tą sprawą cz. 1?

Dziś zajmiemy się kolejnym przypadkiem łamania prawa przez tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców,

Jako podstawę naszych rozważań niech posłuży Stanowisko KR w sprawie fotografowania dokumentów w którym to dokumencie Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców stwierdza między innymi, cytuję: "Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że statut PZD nie dopuszcza innych sposobów poznania treści tych dokumentów przed walnym zebraniem. W szczególności nie zezwala na otrzymanie kopii (sic??? - dopisek autora artykułu) tych dokumentów np. poprzez ich przesłanie przez zarząd ROD na adres domowy czy też e-mailowy członka ROD. Skoro ten sposób nie został dopuszczony przez statut PZD to tym samym nie ma uzasadnienia prawnego dopuszczenie możliwości fotografowania (robienia fotokopii) dokumentów sprawozdawczych też dokonywania ich kserokopii.".

Jak zwykle pod tym stanowiskiem nie istnieje, żaden podpis osoby, która przygotowała to stanowisko oraz prawnika władz krajowych, który stwierdza, że powyższy dokument jest zgodny z obowiązującym prawem. Pod stanowiskiem widnieje tylko nazwa organu, który te bzdury firmuje.

A teraz zajmiemy się analizą prawną, które przepisy te bzdury naruszają:

Niech jak podstawę tej analizy posłuży orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II SAB/Łd 42/16)

"Przystępując do merytorycznych rozważań wskazać należy, iż stosownie do regulacji art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 782 ze zm., dalej jako: "u.d.i.p."), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu oraz ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie."

Jak widać z powyższych przepisów każdy działkowiec ma prawo wystąpić o wszelkie (dozwolone prawnie) informacje do władz Polskiego Związku Działkowców i musi je otrzymać.

Na standardową odpowiedź tzw. działaczy PZD, że stowarzyszenie PZD nie podlega tej ustawie bo nie jest organizacją publiczną odpowiedział Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który stwierdził cytuję:

"Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy władzy publicznej, a więc i Rodzinny Ogród Działkowy (art. 4 ust.1 pkt 1 u.d.i.p.). Za przyjęciem takiego poglądu przemawia treść art. 4 ust. 1 u.d.i.p., który zawiera w punktach 1 – 5 wyliczenie "władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne", które to wyliczenie ma charakter przykładowy. Przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. stanowi, że do podmiotów takich w szczególności należą: "podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym". Powyższe oznacza, że adresatem nałożonego przepisem art. 4 ust. 1 u.d.i.p. obowiązku udostępnienia takiej informacji może być każdy podmiot, który dysponuje majątkiem publicznym."

"Przepis art. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 40 ze zm., dalej jako: "u.r.o.d."), ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprze z zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. Ustawa w art. 2 pkt 5 definiuje rodzinny ogród działkowy przyjmując, iż jest to wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową. ROD prowadzony jest przez jedno stowarzyszenie ogrodowe (art. 11 ust. 1 u.r.o.d.), czyli stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1393 ze zm.) powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

Dokonując oceny czy ROD jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej w trybie u.d.i.p. należy dostrzec regulację art. 17 u.r.o.d., który stanowi, iż stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Wspomniana dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 u.r.o.d. (czyli tworzeniem warunków dla rozwoju ROD), i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD (art. 17 ust. 2 u.r.o.d.). Przepisy ustawy nie ograniczają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania ROD na podstawie przepisów odrębnych (art. 17 ust. 3 u.r.o.d.).

W świetle powyższego należy przyjąć, że Polski Związek Działkowców oraz Rodzinne Ogrody Działkowe są podmiotami dysponującym majątkiem publicznym i należą do kręgu podmiotów objętych przepisem art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., obowiązanych do udostępnienia na żądanie informacji publicznej znajdującej się w ich posiadaniu."

Kolejnym argumentem tzw. działaczy PZD jest tłumaczenie, że nie posiadają środków na sporządzenie kopii dokumentów wymaganych przez działkowców. A co na ten temat powiedział Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, cytuję: "Odnosząc się do argumentów organu administracji wyjaśnić wypada, iż dostęp do informacji publicznej jest co do zasady bezpłatny, o czym stanowi art. 7 ust. 2 u.d.i.p. Ustawa pozwala na odstąpienie od zasady bezpłatności tylko w sytuacji przewidzianej w art. 15 ust. 1 u.d.i.p., jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Z tego powodu, iż ktoś nie uiścił opłaty nie można wydać decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej, bądź pozostawić wniosek o jej udzielenie bez rozpoznania. Organ nie może uzależnić udostępnienia informacji publicznej od uiszczenia opłaty, skoro powstanie obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnia informacji i wezwanie strony do uiszczenia tej opłaty, powoduje jedynie przesunięcie terminu udostępnienia tej informacji w zakresie określonym w przepisie art. 15 ust. 2 u.d.i.p. Innymi słowy, dostęp do informacji nie jest uzależniony od posiadanych przez organ zasobów finansowych pozwalających na przygotowanie do udostępnienia informacji publicznej w formie określonej przez wnioskodawcę."

A teraz zajmiemy się innymi przepisami, które narusza powyższe stanowisko. 

Już pobieżna lektura tego knota prawnego prowadzi do oczywistego wniosku, że żaden z przepisów nie zawiera upoważnienia do wkraczania przez władze Polskiego Związku Działkowców w materię wolności wypowiedzi. Ponadto wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP) ma swój aspekt formalny, przejawiający się w tym, że może być ograniczona wyłącznie w ustawie (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Stąd też Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych ani ograniczenia wynikające ze Statutu PZD, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że wprowadza ograniczenie aktem, który nie tylko nie ma rangi ustawy, lecz nie jest również źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 87 Konstytucji RP).

Przedstawione powyżej uwagi prowadzą do jednoznacznego wniosku, że Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych narusza art. 14 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Dlatego stwierdzając naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela w niniejszej sprawie, zwracamy się do Pana Prokuratora Generalnego z żądaniem uchylenia kwestionowanego stanowiska władz PZD oraz ukarania winnych tej sytuacji podstawa prawna ustawa prawo o stowarzyszeniach art. 29 ust. 1 pkt. 3 (tekst jedn Dz. U 1898 nr 20 poz. 104 ze zm,)

cdn