Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 14

 

Do Polskiej Lewicy wpłynął kolejny list dokumentujący łamanie prawa przez tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców. W liście do redakcji strony działkowcy z ROD "Jutrzenka" w Słubicach skarżyli się na łamanie ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Przejawiało się to w umieszczaniu informacji o wysokości należnych opłat (w tym zaległych) wraz z numerem działki której to dotyczy w miejscach ogólnie dostępnych - na tablicach ogłoszeń. Patrz zdjęcie nr 1 poniżej

 

Ujawnienie tych informacji w kontekście np. nadpłaty z okresów poprzednich i w związku z tym obniżeniem opłat bieżących wywołało niepotrzebną dyskusję wśród działkowców, którzy mają działki w tym ogrodzie o tej samej powierzchni ale nie mieli nadpłat dlaczego są inaczej traktowani przez Zarząd ROD "Jutrzenka".

 

Widać z tego przykładu, że tzw. działacze PZD w sposób świadomy łamią obowiązujące prawo a władze krajowe nic nie robią z takimi przypadkami. Przed naruszeniem swoich praw działkowcy muszą się bronić sami pomimo ogromnego aparatu szczebla okręgowego i centralnego utrzymywanego ze składek biednych działkowców.

 

Władze krajowe i okręgowe Polskiego Związku Działkowców nie egzekwują obowiązującego prawa przez członków organów.

 

A teraz kilka przepisów, które działacze z ROD "Jutrzenka" złamali:

 

.Sprawę ochrony danych osobowych reguluje to Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz w jednostkach organizacyjnych PZD uchwała nr 355/2016 z dnia 15 września 2016 r. i uchwała nr 147/2009 z dnia 28 października 2009 r. Prezydium Krajowej Rady PZD.

A teraz przytoczę art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych cytuję:

Art. 6.

  1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

 

A teraz przytoczę Państwu zapis z wytycznych uchwały Prezydium KR PZD nr 355/2016 z dnia 15 września 2015 r. cytuję: „W kontekście działalności ROD można wiec przykładowo stwierdzić, że informacja o numerze porządkowym dziadki zalicza się do danych osobowych, gdyż pozwala dokonać identyfikacji działkowca.”.

 

Na szczęście świadomość prawna działkowców rośnie i skutecznie dochodzą obrony swoich praw. W tym ogrodzie wystarczyło pismo działkowców do Zarządu ROD "Jutrzenka" (patrz fotografia nr 2 i 3) z żądaniem usunięcia tych informacji i zarząd zaniepokojony odpowiedzialnością karną za łamanie ustawy o ochronie danych osobowych już następnego dnia po otrzymaniu pisma usunął tą informację z tablicy ogłoszeń oraz poinformował o tym fakcie zainteresowanych. Patrz fotografia nr 5.

Na skuteczność działania niewątpliwie wpłynęła informacja, że pismo z żądaniem usunięcia informacji identyfikujących działkowców zostało także wysłane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Patrz fotografia nr 4. Działacze przestraszyli się konsekwencji zawartych a art. 19 ustawy o ochronie danych osobowych cytuję:

 

Art. 19.

"W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Generalny Inspektor kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie"

 

O łamaniu ustawy o ochronie danych osobowych pisaliśmy już na naszej stronie w artykule pt. O dyskryminacji w ROD „Rakowiec” w Warszawie ale nie wywołało ta żadnej reakcji władz PZD.