Fot. Andrzej Łaszczyk

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Prezydent m.st. Warszawa Rafał Trzaskowski poinformował na Facebook’u o kolejnych podwyżkach cen wywozu śmieci w Warszawie.

Oczywiście w swojej wypowiedzi uzasadnił te podwyżki między innymi tym, że w świetle obowiązujących przepisów koszty wywozu ponoszą mieszkańcy i samorządy nie mogą tej usługi dofinansowywać z własnych środków.

Oczywiście Pan Prezydent Rafał Trzaskowski jak zwykle „zapomniał” powiedzieć o uchwale nr XXIV/671/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w której to podwyżki zaproponowane przez Radę m.st. Warszawy wyniosły dla niektórych gospodarstw domowych aż 550% tak to nie jest pomyłka pięćset pięćdziesiąt procent patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2021 r. Sąd w swoim uzasadnieniu wskazał, że kalkulacja (kosztów) cytuję: „winna obrazować nie tylko ogólny wzrost kosztów utrzymania poszczególnych elementów systemu, ale także pokazywać czynniki, które wpłynęły na taki stan rzeczy. Mieszkańcy, wnosząc opłaty, powinni bowiem działać w przeświadczeniu, że ich wzrost wynikał z przyczyn obiektywnie uzasadnionych. Należałoby zatem również wskazać, dlaczego dotychczasowy system poboru opłat był nie dość efektywny. Rada musi mieć również na uwadze, że zakładane wpływy z opłat mogą służyć wyłącznie utrzymaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oczywiście w uchwale nr XXIV/671/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r na ten temat nie ma ani jednego zdania.

Powyższy wyrok sygn. akt III S.A. Wa 865/20 na dzień pisania powyższego artykułu jest nieprawomocny.

Analizując kolejne uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie gospodarki odpadami przyjrzymy się uchwale nr XXV/728/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. której niektóre zapisy Wojewódzki Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 27 stycznia 2021 r. uznał za nieważne. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził między innymi cytuję: „Rada uchwaliła zatem dwie stawki opłaty od gospodarstwa domowego, czym naruszyła art. 6j ust. 2 u.c.p.g. Uchwała nr XXV/728/2020 określiła zaś stawki opłaty podwyższonej.”.

Powyższy wyrok sygn. akt III S.A. Wa 866/20 na dzień pisania powyższego artykułu jest nieprawomocny.

Popatrzmy na jeszcze jeden wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt III S.A. Wa 867/20 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uznania zapisów uchwały nr XXIV/676/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r, Jak widać z załączonego wyroku WSA część zarzutów skarżącego Sąd uznał za zasadne.

Powyższy wyrok sygn. akt III S.A. Wa 867/20 na dzień pisania powyższego artykułu jest nieprawomocny.

Jak widać z przytoczonych przykładów poczynania Rady Miasta Stołecznego Warszawy nie zawsze są zgodne z obowiązującym prawem. Na prawo powołuje się Prezydent Trzaskowski w swoim wystąpieniu na Facebook'u to może także odniesie się do zarzutów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Chętnie udostępnimy stronę do publikacji wyjaśnień bez żadnych warunków wstępnych.

O podwyżkach opłat za wywóz śmieci pisałem także w artykule 2021.03.31 Jak Rada Miasta Warszawy „doi” mieszkańców stolicy

 

                                                                                                              Polska Lewica    

                                                                                                          Sekretarz Generalny

                                                                                                             Andrzej Łaszczyk