Czy Sejm złamał prawo?

W dniu 4 stycznia 2019 roku posłanka Kornelia Wróblewska zgłosiła interpelację poselską nr 28657 do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie naruszenia art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zgodnie z którym „Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.” przy uchwalaniu ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom służb mundurowych, służącym przed 30 lipca 1990 r.