W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ 135. ROCZNICĄ ŚMIERCI KAROLA MARKSA (14 MARCA 1883 R. - 14 MARCA 2018 R.)

WSPÓŁCZESNA KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

UROCZYŚCIE PRZYPOMINA

O TWÓRCY TEORII MATERIALIZMU HISTORYCZNEGO:

 

„Nie sposób w krótkich słowach ani też w jednym artykule oddać w pełni istoty tego, kim był Karol Marks.

Nie sposób tym bardziej, że dzieło jego życia żyje i rozwija się do dziś i żyć będzie dopóki istnieć będzie ludzkość.

Marks nie był prorokiem, nie ustalał kanonów wiary.

Ugruntowując system idei naukowego światopoglądu socjalistycznego, wykrywając, że podstawą i źródłem wszelkich form i wszelkiego rozwoju życia społecznego są wewnętrzne materialne sprzeczności sposobu produkcji dóbr materialnych (to odkrycie stanowi podstawę materializmu historycznego), wykrywając i badając wewnętrzne sprzeczności w kapitalistycznym sposobie produkcji i wykazując, że same sprzeczności wewnątrz kapitalizmu prowadzą nieuchronnie do socjalizmu (to odkrycie stanowi podstawę socjalizmu naukowego) – Karol Marks uczył ludzi nie wierzyć, lecz myśleć.

Myśleć dialektycznie.

I właśnie marksizm tym się przede wszystkim różni od wszystkich innych znanych w historii doktryn społeczno – politycznych i filozoficznych i tym nad nimi góruje, że nie tworzy zamkniętego systemu poglądów, lecz na plan pierwszy wysuwa metodę badania, dialektykę materialistyczną.

Najgłębszą treścią tej metody jest wykrywanie wewnętrznych materialnych sprzeczności we wszystkich zjawiskach i procesach życia, sprzeczności będących istotą wszelkiego istnienia i rozwoju.

Dlatego marksizm jest zawsze żywy, coraz bogatszy i pełniejszy.

A służąc bez reszty idei sprawiedliwości społecznej jest najbardziej humanistycznym programem działania, jaki myśl ludzka stworzyła.

Marksizm jest nie do pogodzenia z dogmatyzmem.

Gdyby Lenin tylko czytał i cytował Marksa – nie rozwinąłby idei marksistowskich w warunkach imperializmu, w warunkach XX wieku; nie poprowadziłby narodów Rosji do Rewolucji Październikowej.

Przezwyciężenie dogmatycznego skostnienia przez XX Zjazd KPZR zapoczątkowało dzisiejszy wielki renesans myśli marksistowskiej, przywróciło jej prawdziwe znaczenie i rangę we współczesnym świecie.

Karol Marks umarł 80 lat temu – 14 marca 1883 r.

 

(K. Z)”.

 

Cyt. za : (K. Z.), W 80. rocznicę śmierci Karola Marksa. DZIEŁO wiecznie żywe, „Dziennik Łódzki”, Rok XVIII, Łódź, czwartek 14 marca 1963 roku, Nr 63 (5064), s. 3.

 

Powyższy, okolicznościowy, historyczny materiał źródłowy przesłał :

Ryszard Rauba – Komunistyczna Partia Polski (KPP).