Statut partii politycznej Polska Lewica

z dnia 7 grudnia 2021 r.

 

WSTĘP

CELE PARTII

 

Celem Polskiej Lewicy jest realizacja w życiu publicznym idei wolności, równości, sprawiedliwości i solidarności społecznej.

Podstawą programu Polskiej Lewicy są gwarancje praw własności, swobody gospodarczej, wolności sumienia i wyznania, tolerancji, świeckości państwa oraz zapewnienie obywatelom równych praw bez względu na narodowość, pochodzenie etniczne i kulturowe, światopogląd, płeć i orientację seksualną.

Cele i założenia programowe Polska Lewica realizuje poprzez udział w sprawowaniu władzy w organach samorządowych i państwowych, a także poprzez działalność propagandową, wydawniczą i promocyjną.

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art. 1

 1. Polska Lewica jest partią polityczną działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Siedzibą władz krajowych partii jest miasto st. Warszawa.

 

Art. 2

 1. Skrótem nazwy partii „Polska Lewica” jest „PL”.
 2. Symbolem partii jest symbol graficzny Polskiej Lewicy składający się z owalu, liter skrótu i podpisu – wzór graficzny symbolu stanowi załącznik do Statutu PL.
 3. Partia może posiadać sztandar. Jego wzór, w drodze uchwały, określa Rada Krajowa PL.
 4. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych. Posługiwanie się nimi wymaga zgody Zarządu Krajowego. Obowiązek ten nie dotyczy organów i jednostek organizacyjnych partii.

 

Art. 3

 1. Członkowie partii, jej radni i parlamentarzyści, jej przedstawiciele w organach władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz przy organach stanowiących samorządu terytorialnego, tworzą kluby PL za zgodą rad partii odpowiedniego szczebla. Kluby PL kierują się w swoim działaniu programem i uchwałami partii oraz podlegają ocenie organu uchwałodawczego odpowiedniego szczebla.
 2. Do klubu PL może należeć osoba nie będąca członkiem PL.
 3. Przewodniczącym klubu PL może być wyłącznie członek Polskiej Lewicy.
 4. Kluby PL działają na podstawie regulaminów uchwalonych wspólnie z radami PL odpowiedniego szczebla.
 5. Parlamentarzyści Europejscy PL tworzą Zespół, który wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 6. Przewodniczącym Zespołu może być wyłącznie członek Polskiej Lewicy.
 7. Zespół działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu po uzgodnieniu z Zarządem Krajowym PL.

 

ROZDZIAŁ 2

CZŁONKOWIE I SYMPATYCY PARTII

 

Art. 4

 1. Członkiem PL może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, akceptuje program PL, uznaje Statut PL, nie jest członkiem innej partii politycznej oraz posiada pełnię praw publicznych.

 

Art. 5

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków PL jest podpisanie i złożenie do właściwego zarządu powiatu deklaracji członkowskiej, opłacenie wpisowego oraz 3-miesięczny okres wstępny, który rozpoczyna się w dniu złożenia deklaracji. Zarząd powiatowy lub okręgowy, pod który podlega teren zamieszkania lub działania wnioskodawcy, może zaliczyć na poczet okresu wstępnego działalność w organizacji młodzieżowej afiliowanej przy PL, lub w grupie sympatyków PL. Wysokość wpisowego określa w drodze uchwały Zarząd Krajowy PL.
 2. Kandydat na członka PL w okresie wstępnym ma wszystkie prawa i obowiązki, które statut przewiduje dla członka, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje właściwy Zarząd Powiatowy w terminie miesiąca od zakończenia okresu wstępnego. Jeżeli Zarząd nie podejmie w tym terminie żadnej uchwały, to na wniosek zainteresowanego uchwałę podejmuje właściwy Zarząd Okręgowy.
 4. Tam gdzie nie ma Zarządu Powiatowego decyzję w sprawie przyjęcia nowych członków podejmuje Zarząd Okręgowy.
 5. Zarząd Powiatowy jest zobowiązany zawiadomić właściwy Zarząd Okręgowy o przyjęciu nowego członka w terminie 30 dni, dostarczając kopię uchwały koła o przyjęciu w poczet członków, kopię deklaracji członkowskiej i wpłaty wpisowego. Zarząd Okręgowy może, na najbliższym posiedzeniu po otrzymaniu zawiadomienia, wyrazić sprzeciw od uchwały przyjmującej określoną osobę w poczet członków. Osoba, wobec której Zarząd Okręgowy wyraził sprzeciw, może w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale, wnieść odwołanie do Zarządu Krajowego. Zarząd Krajowy rozpatruje odwołanie podczas najbliższego swojego spotkania, decyzja Zarządu Krajowego jest ostateczna.

 

Art. 6

 1. Ustanie członkostwa w partii następuje w przypadku:
  1. wystąpienia z partii zgłoszonego na piśmie,
  2. zwrotu legitymacji członkowskiej,
  3. prawomocnego orzeczenia przez sąd partyjny kary wykluczenia z partii,
  4. śmierci,
  5. skreślenia, uchwałą Zarządu Powiatowego z powodu nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres, co najmniej 6 miesięcy.
 2. Przewodniczący Zarządu Powiatowego, w przypadkach określonych w ust. 1, stwierdza w formie pisemnej ustanie członkostwa w partii.
 3. Od uchwał, o których mowa w ust. 1 lit. e) przysługuje członkowi partii odwołanie do okręgowego sądu partyjnego w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały.

 

Art. 7

 1. Członek partii może zawiesić członkostwo w partii z ważnych powodów.
 2. Zawieszenie członkostwa zgłasza się na piśmie. Zawieszenie stwierdza Przewodniczący Zarządu Powiatowego stosowną adnotacją.
 3. Zawieszenie członkostwa powoduje utratę pełnionych w partii funkcji oraz biernego i czynnego prawa wyborczego partii, a także zakaz ubiegania się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej.

 

Art. 8

 1. Członkowie partii mają równe prawa.
 2. Członek partii ma prawo:
  1. brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,
  2. uczestniczyć w tworzeniu programu oraz założeń polityki partii,
  3. uzyskiwać informacje o działalności partii, jej kół oraz jej przedstawicieli w organach władzy publicznej,
  4. uczestniczyć, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zainteresowaną jednostkę organizacyjną partii, w podejmowaniu decyzji odnoszących się do spraw o szczególnym znaczeniu, poprzez konsultacje, sondaże, prawybory i referenda oraz inne formy, w których przewidziano głosowania,
  5. kandydować na każdą funkcję w partii,
  6. zgłaszać, w czasie wyborów władz partii, kandydaturę swoją lub innego członka partii, zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi,
  7. ubiegać się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej oraz korzystać z jej poparcia w kampaniach wyborczych,
  8. korzystać z obrony partii w przypadku doznania krzywdy w czasie działalności politycznej oraz w innych szczególnie trudnych sytuacjach życiowych,
  9. korzystać z pomocy organów partii w wykonywaniu swych obowiązków i realizacji praw partyjnych.
 3. Warunkiem korzystania przez członka partii z praw wymienionych w ust. 2. lit. e), f), g) jest regulowanie składek przewidzianych w statucie.
 4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkowi partii po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o przyjęciu do partii.

 

Art. 9

 1. Członek partii ma obowiązek:
  1. rzetelnie wypełniać swe powinności obywatelskie i społeczne,
  2. dbać o dobre imię partii,
  3. pozyskiwać sympatyków i zwolenników partii,
  4. uczestniczyć w działalności partii,
  5. wykonywać uchwały władz partii i przestrzegać postanowień statutu partii,
  6. opłacać składki członkowskie,
  7. w miarę swoich możliwości wspomagać materialnie partię oraz popierać prasę i wydawnictwa partyjne.
 2. Członek partii, pełniący z jej poręczenia funkcje we władzach publicznych, jest za swą działalność odpowiedzialny politycznie przed partią.
 3. Członek partii, o którym mowa w ust. 2, oprócz składki członkowskiej opłaca składkę specjalną. Zasady oraz wysokość składki specjalnej ustala w drodze uchwały Zarząd Krajowy partii.

 

Art. 10

 1. Kary członkom partii wymierza właściwy sąd partyjny.
 2. Karami są:
  1. nagana,
  2. pozbawienie prawa pełnienia funkcji w partii przez okres do czterech lat,
  3. wykluczenie z partii.
 3. Kara określona w ust. 2 lit. a) ulegają zatarciu po 2 latach odpowiednio od dnia wydania orzeczenia albo udzielenia upomnienia. Kara określona w ust. 2 lit. b) ulega zatarciu po okresie, na jaki została orzeczona.
 4. Osoba wykluczona z partii może ponownie ubiegać się o przyjęcie do partii po upływie roku od dnia orzeczenia kary wykluczenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Krajowy może podjąć decyzję o zawieszeniu w członkostwie z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu kierującego sprawę do sądu partyjnego, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W tym przypadku zawieszenie członkostwa oznacza zawieszenie pełnionych funkcji partyjnych.
 6. Zawieszenie członkostwa nie wyklucza postępowania przed sądami partyjnymi.

 

Art. 11

 1. Sympatykiem PL może zostać osoba która:
  1. ukończyła 16 lat i korzysta z pełni praw publicznych,
  2. popiera program i uznaje statut PL,
  3. nie należy do żadnej innej partii politycznej,
  4. złożyła deklarację sympatyka i została wpisana do ewidencji sympatyków.
 2. Sympatyk Polskiej Lewicy ma prawo:
  1. otrzymywać materiały programowe i informacyjne PL,
  2. brać udział w pracach kół oraz zespołów programowych,
  3. zgłaszać propozycje do programu i dokumentów propagandowych partii.

 

 

ROZDZIAŁ 3

STRUKTURA I WŁADZE PARTII

 

Art. 12

 1. Jednostki organizacyjne partii tworzy się w oparciu o powiaty, okręgi wyborcze do Sejmu RP oraz na szczeblu krajowym.
 2. Jednostkami organizacyjnymi PL są:
  1. Zgromadzenia (Krajowe, Okręgowe i Powiatowe),
  2. Rady (Krajowa, Okręgowe i Powiatowe),
  3. Przewodniczący Partii oraz Przewodniczący Rad Polskiej Lewicy (Okręgowych i Powiatowych),
  4. Zarządy Partii (Krajowy, Okręgowe i Powiatowe).
 3. W miastach liczących powyżej 200 000 mieszkańców Rada Krajowa może, w drodze uchwały, utworzyć odrębną strukturę organizacyjną.
 4. Na wniosek co najmniej 15 członków partii może powstać Klub PL na szczeblu gminy. O wewnętrznej organizacji Klubu decydują jego członkowie.
 5. Przewodniczący partii do organizacji struktur partii w okręgach powołuje pełnomocników okręgowych. Pełnomocnicy okręgowi powołują pełnomocników powiatowych. Pełnomocnicy są upoważnieni do przyjmowania nowych członków partii. Pełnomocnicy z dniem powołania nabywają prawa członków PL i przysługują im uprawnienia Rad i Zarządów do czasu odbycia I Zgromadzenie PL na terenie jednostki organizacyjnej do tworzenia której zostali powołani.

 

Art. 13

 1. Obrady Zgromadzeń, posiedzenia Rad, Zarządów, Komisji Rewizyjnych, Sądów Partyjnych wszystkich szczebli odbywają się w pierwszym ustalonym terminie w obecności obowiązującego kworum (tzn. obecności 50% + 1 aktualnych członków bądź delegatów). Przy braku kworum w pierwszym terminie mimo prawidłowo zawiadomionych uprawnionych członków, można po upływie 30 min. rozpocząć obrady i posiedzenia w drugim terminie. Obrady i posiedzenia rozpoczęte w drugim terminie są prawomocne do podejmowania uchwał i decyzji, jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 1/3 składu osobowego.
 2. Sposób głosowań uchwał zależy od decyzji podjętych na Zgromadzeniach odpowiednich szczebli. Uchwały władz partii zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Głosowania dotyczące spraw personalnych poza przypadkami odrębnie opisanymi w Statucie oraz w sprawie udzielenia votum zaufania są tajne. Wotum zaufania uzyskują członkowie władz partii, którzy otrzymali poparcie ponad 50% głosujących.
 4. Kadencja władz uchwałodawczych i wykonawczych trwa 5 lat.
 5. Nie można łączyć funkcji w zarządzie z funkcją w organach kontrolnych – Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Partyjnym dowolnego szczebla.
 6. Do obsługi organizacyjno-technicznej partii służą jej Biura.

 

Art. 14

 1. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia z partii lub śmierci w trakcie kadencji Przewodniczącego danego szczebla, wyboru jego następcy dokonuje Rada odpowiedniego szczebla spośród swoich członków.
 2. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia z partii lub śmierci w trakcie kadencji Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika, Rzecznika, Przewodniczącego Rady Politycznej bądź Programowej, ich następców mianuje i powołuje Przewodniczący Partii.
 3. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia z partii lub śmierci w trakcie kadencji członka Rady, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Partyjnego każdego szczebla, skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony przez kandydata wyłonionego spośród osób, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą ilość głosów. Liczba dobranych w ten sposób członków tych władz nie może przekraczać 1/2 ogółu ich składu. W przypadku braku osób, którymi można uzupełnić skład władz zwołuje się Zgromadzenie lub Zgromadzenie Nadzwyczajne odpowiedniego szczebla.
 4. W Zgromadzeniach szczebla wyższego niż powiatowy biorą udział delegaci wybrani na zasadach określonych przez Radę Krajową PL.
 5. W przypadku zwołania Zgromadzenia Nadzwyczajnego, obraduje ono w składzie jak na poprzednim zjeździe.
 6. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia z partii, śmierci w trakcie kadencji lub nie zwoływania przez Przewodniczącego posiedzeń Zarządu danego szczebla w statutowym terminie, posiedzenie takie zobowiązany jest zwołać Sekretarz danej Rady.
 7. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia z partii lub śmierci w trakcie kadencji Przewodniczącego Polskiej Lewicy do czasu zwołania Zgromadzenia Krajowego PL obowiązki na okres maksymalnie 30 dni, nie dłużej niż do dnia odbycia Zgromadzenia Krajowego PL pełni Sekretarz Generalny Zarządu Krajowego PL.
 8. Wraz z ustąpieniem, skreśleniem z listy członków, wykluczeniem z partii lub śmierci Przewodniczącego Polskiej Lewicy traci swoje uprawnienia powołany przez niego Zarząd Krajowy w wyłączeniem Sekretarza Generalnego Zarządu Krajowego PL, który pełni obowiązki opisane w par. 7.

 

Art. 15

Krajowymi władzami uchwałodawczymi partii są:

 1. Zgromadzenie Krajowe,
 2. Rada Krajowa.

Krajowymi władzami wykonawczymi partii są:

 1. Przewodniczący Partii.
 2. Zarząd Krajowy.

 

Art. 16

Zgromadzenie Krajowe

1. Zgromadzenie Krajowe jest najwyższą władzą partii i zwoływane jest przez Radę Krajową nie rzadziej niż raz na 5 lat.

2. W Zgromadzeniu Krajowym z głosem stanowiącym biorą udział:

 1. członkowie Rady Krajowej,
 2. członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 3. członkowie Krajowego Sądu Partyjnego,
 4. parlamentarzyści będący członkami partii,
 5. delegaci organizacji okręgowych w liczbie ustalonej przez Zarząd Krajowy.

3. W Zgromadzeniu Krajowym biorą udział goście zaproszeni przez Zarząd Krajowy.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia Krajowego Zarząd Krajowy powiadamia uczestników, co najmniej       na 30 dni przed jego terminem.

5. Zgromadzenie Krajowe obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Obradami Zgromadzenia Krajowego kieruje Prezydium w składzie; przewodniczący obrad, jego zastępcy i sekretarz.

7. Prezydium Zgromadzenia Krajowego wybierane jest w głosowaniu jawnym.

8. Do kompetencji Zgromadzenia Krajowego należy:

 1. uchwalanie programu działania,
 2. uchwalanie statutu i dokonywanie w nim zmian,
 3. uchwalanie regulaminów i ustalanie ilości członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Partyjnego,
 4. wybór i odwoływanie:
  • przewodniczącego PL,
  • członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  • członków Krajowego Sądu Partyjnego,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz krajowych partii,
 6. rozpatrywanie odwołań okręgowych jednostek organizacyjnych od uchwał Rady Krajowej,
 7. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

      9. Zgromadzenie Krajowe może być zwołane w trybie nadzwyczajnym. Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe zwołuje                 Rada Krajowa:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek Zarządu Krajowego.

10. Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe Rada Krajowa zwołuje niezwłocznie i wyznacza jego termin w ciągu 30 dni od        daty wpłynięcia wniosku.

11. Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

Art. 17

Rada Krajowa

W skład Rady Krajowej wchodzą z tytułu pełnionych funkcji członkowie Zarządu Krajowego, Przewodniczący Zgromadzeń Okręgowych oraz członkowie wybrani przez Zgromadzenia Okręgowe. Rada Krajowa liczy łącznie nie więcej niż 150 członków partii i:

 1. Działa zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Krajowego oraz kieruje całokształtem działalności partii.
 2. Sprawuje nadzór nad realizacją programu partii.
 3. Ocenia działalność Zarządu Krajowego.
 4. Zatwierdza listy kandydatów do Sejmu RP, Senatu RP, Parlamentu Europejskiego i kandydata na Prezydenta RP.
 5. Postanawia o zawieranych porozumieniach wyborczych i powyborczych.
 6. Uchwala budżet partii i sposób jego realizacji. Zatwierdza roczne sprawozdania finansowe sporządzane przez Skarbnika.
 7. Określa wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz zasady dysponowania nimi.
 8. Uchwala zasady gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
 9. Składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zgromadzeniu Krajowym i Konwencji Krajowej.
 10. Podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla partii.
 11. Zwołuje Zgromadzenie Krajowe.
 12. Odbywa swoje posiedzenia, co najmniej raz na sześć miesięcy.
 13. Działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Krajowe.
 14. Rozpatruje odwołania Rad Okręgowych od uchwał Zarządu Krajowego.
 15. Powołuje stałe i doraźne komisje problemowe.
 16. Zwołuje Okręgowe Zgromadzenie Nadzwyczajne.
 17. Pracami Rady Krajowej kieruje przewodniczący PL.

 

Art. 18

Przewodniczący PL

 1. Mianuje i odwołuje członków Zarządu Krajowego.
 2. Do kompetencji Przewodniczącego PL należy też:
 1. zwoływanie posiedzeń Zarządu Krajowego i kierowanie jego pracami,
 2. reprezentowanie na Partii zewnątrz,
 3. powierzanie obowiązków pozostałym członkom Zarządu Krajowego.

 

Art. 19

Zarząd Krajowy

 1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: Przewodniczący PL, Sekretarz Generalny (obowiązkowo), Skarbnik (obowiązkowo) oraz dowolna liczba osób powołanych przez Przewodniczącego PL.
 2. Zarząd Krajowy działa zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Krajowego i Rady Krajowej.
 3. Zarząd Krajowy posiada osobowość prawną i reprezentuje partię na zewnątrz.
 4. Zarząd Krajowy działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Krajową.
 5. Zarząd Krajowy odbywa swe posiedzenia, co najmniej raz na dwa miesiące.
 6. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:

a) reprezentowanie partii na zewnątrz,

b) realizacja celów partii i jej programu,

c) kierowanie bieżącą działalnością partii,

d) przedstawianie Radzie Krajowej projektu budżetu i sposobu jego realizacji,

e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

f) składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Krajowej,

g) zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej,

h) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych,

i) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

j) powoływanie i rozwiązywanie okręgowych i powiatowych jednostek organizacyjnych, uchwalanie ich regulaminów działania oraz nadzorowanie ich działalności,

k) koordynowanie działalności jednostek terenowych,

l) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rad Okręgowych,

m) uchylanie uchwał i decyzji władz partii niższego szczebla, sprzecznych z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,

n) zawieszanie w czynnościach Rad i Zarządów niższych szczebli, jeżeli ich działalność jest niezgodna z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych. W razie zawieszenia Rady lub Zarządu niższego szczebla, Zarząd Krajowy powołuje Radę lub Zarząd Tymczasowy, który pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowych władz przez odpowiednie Zgromadzenie,

o) ustalanie list kandydatów do Sejmu RP, Senatu RP, Parlamentu Europejskiego i kandydata na Prezydenta RP, ustalanie i zatwierdzanie listy kandydatów do sejmików województw i Marszałków województw,

p) formułowanie stanowisk politycznych partii,

q) koordynowanie prac komisji Rady Krajowej,

r) powoływanie Biura Krajowego zapewniającego realizację postanowień władz krajowych i ich obsługę techniczną. Pracami Biura Krajowego kieruje Sekretarz Generalny PL.

 

Art. 20

 1. Przewodniczący PL może powołać na szczeblu każdego województwa Zespół Koordynacyjny złożony z przedstawicieli Zgromadzeń Okręgowych.
 2. Zespół wyłania ze swego składu przewodniczącego, który kieruje jego pracami.
 3. Kompetencje zespołu koordynacyjnego dotyczą realizacji polityki regionalnej, przygotowywania i przedkładania do akceptacji Zarządowi Krajowemu list kandydatów do sejmiku wojewódzkiego, reprezentowania partii na zewnątrz na szczeblu województwa oraz koordynacji prac radnych wojewódzkich PL.

 

Art. 21

Okręgowymi władzami uchwałodawczymi partii są:

 1. Zgromadzenie Okręgu,
 2. Rada Okręgowa.

Okręgowymi władzami wykonawczymi partii są:

 1. Przewodniczący Okręgu,
 2. Zarząd Okręgowy.

 

Art. 22

Zgromadzenie Okręgowe

 1. Zgromadzenie Okręgowe jest najwyższą władzą partii na terenie okręgu i zwoływane jest przez Radę Okręgową, co najmniej raz na 5 lat.
 2. W Zgromadzeniu Okręgowym z głosem stanowiącym biorą udział;
 1. członkowie Rady Okręgowej,
 2. członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 3. członkowie Okręgowego Sądu Partyjnego,
 4. radni sejmiku Województwa będący członkami partii w danym okręgu,
 5. delegaci organizacji powiatowych w liczbie ustalonej przez Zarząd Okręgowy.

3. W Zgromadzeniu Okręgowym biorą udział goście zaproszeni przez Zarząd Okręgowy.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia Okręgowego powiadamia Zarząd Okręgowy, co najmniej na 14 dni     przed terminem jego odbycia.

5. Zgromadzenie Okręgowe obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Obradami Zgromadzenia Okręgowego kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, jego zastępcy i sekretarz.

7. Prezydium Zgromadzenia Okręgowego wybierane jest w głosowaniu jawnym.

8. Do kompetencji Zgromadzenia Okręgowego należy:

 1. uchwalanie programu działania na terenie okręgu,
 2. uchwalanie propozycji zmian do statutu,
 3. uchwalanie regulaminów i ustalanie liczby członków władz Okręgowych Partii,
 4. wybór i odwoływanie;
  • przewodniczącego Rady Okręgowej PL,
  • członków Rady Okręgowej PL,
  • przewodniczącego Okręgu,
  • członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
  • członków Okręgowego Sądu Partyjnego,
  • członków Rady Krajowej PL zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Krajowy PL,
  • delegatów na Zgromadzenie Krajowe PL.
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Okręgowych Partii,
  • rozpatrywanie odwołań członków i terenowych jednostek organizacyjnych od uchwał Rady Okręgowej,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

9. Zgromadzenie Okręgowe może być zwołany w trybie nadzwyczajnym. Nadzwyczajne Zgromadzenie Okręgowy zwołuje Rada Okręgowa:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek Zarządu Okręgowego.

10. Nadzwyczajne Zgromadzenie Okręgowe Rada Okręgowa zwołuje w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku                  określonego w ust. 9 lit. b i c.

11. Nadzwyczajne Zgromadzenie Okręgowe obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Art. 23

Rada Okręgowa

 1. Działa zgodnie z uchwałami władz krajowych, Zgromadzenia Okręgowego oraz kieruje całokształtem działalności partii na terenie okręgu.
 2. Sprawuje nadzór nad realizacją programu partii w okręgu.
 3. Ustala listy kandydatów z okręgu na radnych do sejmiku województwa.
 4. Postanawia o zawieranych porozumieniach wyborczych i powyborczych w samorządach na terenie właściwego okręgu.
 5. Uchwala budżet partii w okręgu i sposób jego realizacji oraz zatwierdza roczne sprawozdania finansowe przedłożone przez Skarbnika.
 6. Składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zgromadzeniu Okręgowym.
 7. Podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla partii w okręgu.
 8. Zwołuje Zgromadzenie Okręgowe.
 9. Odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 10. Działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Okręgową.
 11. Rozpatruje odwołania Rad Powiatowych od uchwał Zarządu Okręgowego.
 12. Powołuje stałe i doraźne komisje problemowe.
 13. Zwołuje Powiatowe Zgromadzenie Nadzwyczajne.
 14. Pracami Rady Okręgowej kieruje przewodniczący Okręgu PL.

 

Art. 24

Przewodniczący Okręgu

 1. Powołuje i odwołuje członków Zarządu Okręgu.
 2. Do kompetencji Przewodniczącego Okręgu należy także:
 1. zwoływanie posiedzeń Zarządu Okręgu i kierowanie jego pracami,
 2. reprezentowanie na zewnątrz Zarządu Okręgu,
 3. przydzielanie zadań pozostałym członkom Zarządu Okręgu.

 

Art. 25

Zarząd Okręgowy

 1. Działa zgodnie z uchwałami władz krajowych, Zgromadzenia Okręgowego i Rady Okręgowej oraz kieruje całokształtem działalności partii na terenie okręgu.
 2. Zarząd Okręgowy działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Okręgową.
 3. Zarząd Okręgowy odbywa swoje posiedzenia, co najmniej raz w miesiącu.
 4. Do kompetencji Zarządu Okręgowego należy:

a) reprezentowanie partii na terenie okręgu,

b) realizacja celów partii i jej programu,

c) kierowanie bieżącą działalnością partii na terenie okręgu,

d) przedstawianie Radzie Okręgowej projektu budżetu i sposobu jego realizacji,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Okręgowej,

f) zwoływanie posiedzeń Rady Okręgowej.

g) powoływanie i rozwiązywanie powiatowych jednostek organizacyjnych, uchwalanie ich regulaminów działania oraz nadzorowanie ich działalności,

h) koordynowanie działalności jednostek na terenie okręgu,

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji podległych Rad Powiatowych,

j) uchylanie uchwał i decyzji władz partii niższego szczebla sprzecznych z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,

k) występowanie z wnioskiem do Zarządu Krajowego o zawieszenie Rady lub Zarządu niższego szczebla,

l) proponowanie Zarządowi Krajowemu list kandydatów na radnych sejmiku Wojewódzkiego i Marszałka województwa,

ł)   ustalanie kandydatów na prezydentów miast,

m) formułowanie stanowisk politycznych partii na terenie okręgu,

n) koordynowanie prac komisji Rady Okręgowej,

o) powoływanie Biura Okręgowego zapewniającego realizację postanowień władz Okręgowych i ich obsługę techniczną. Pracami Biura Okręgowego kieruje Sekretarz Okręgowy PL.

5. W skład Zarządu Okręgu wchodzi Przewodniczący ZO i powołani na funkcje – Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika, Członka - przez niego członkowie

Art. 26

Powiatowymi władzami uchwałodawczymi partii są:

 1. Zgromadzenie Powiatowe,
 2. Rada Powiatowa.

Powiatowymi władzami wykonawczymi partii są:

 1. Przewodniczący Powiatu,
 2. Zarząd Powiatowy.

 

Art. 27

Zgromadzenie Powiatowe

 1. Zgromadzenie Powiatowe jest najwyższą władzą Partii na terenie powiatu i zwoływany jest przez Radę Powiatową, co najmniej raz na 5 lat.
 2. W Zgromadzeniu Powiatowym z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie partii zamieszkali na terenie powiatu, a jeśli będzie to liczba przekraczająca 100 – zasady udziału delegatów ustali Rada Krajowa PL.
 3. W Zgromadzeniu Powiatowym biorą udział goście zaproszeni przez Zarząd Powiatowy.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia Powiatowego powiadamia Zarząd Powiatowy, co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.
 5. Zgromadzenie Powiatowe obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 6. Obradami Zgromadzenia Powiatowego kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i jego zastępcy oraz sekretarz.
 7. Prezydium Zgromadzenia Powiatowego wybierane jest w głosowaniu jawnym.
 8. Do kompetencji Zgromadzenia Powiatowego należy:
 1. uchwalanie programu działania na terenie powiatu,
 2. uchwalanie propozycji zmian do statutu,
 3. uchwalanie regulaminów i ustalanie ilości członków władz powiatowych Partii,
 4. wybór i odwoływanie:
  • przewodniczącego Rady Powiatowej PL,
  • członków Rady Powiatowej,
  • przewodniczącego powiatu,
  • członków Powiatowej Komisji Rewizyjnej,
  • członków Rady Okręgowej PL zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Krajowy PL,
  • delegatów na Zgromadzenie Okręgowe PL.
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz powiatowych Partii,
 6. rozpatrywanie odwołań członków i terenowych jednostek organizacyjnych od uchwał Rady Powiatowej,
 7. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

9. Zgromadzenie Powiatowe może być zwołane w trybie nadzwyczajnym. Nadzwyczajne Zgromadzenie Powiatowe zwołuje Rada Powiatowa:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Powiatowej Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek Zarządu Powiatowego.

10. Nadzwyczajny Zgromadzenie Powiatowe Rada Powiatowa zwołuje niezwłocznie, tak aby odbyło się ono w ciągu 21         dni, od daty wpłynięcia wniosku.

11. Nadzwyczajne Zgromadzenie Powiatowe obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Art. 28

Rada Powiatowa

 1. Działa zgodnie z uchwałami władz krajowych i Okręgowych, Zgromadzenia Powiatowego j oraz kieruje całokształtem działalności Partii na terenie powiatu.
 2. Sprawuje nadzór nad realizacją programu partii w powiecie.
 3. Zatwierdza listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu.
 4. Postanawia o zawieranych porozumieniach wyborczych i powyborczych w powiecie.
 5. Uchwala budżet Partii w powiecie i sposób jego realizacji oraz zatwierdza roczne sprawozdania finansowe przedłożone przez Skarbnika.
 6. Składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zgromadzeniu Powiatowym.
 7. Podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla partii w powiecie.
 8. Zwołuje Zgromadzenie Powiatowe.
 9. Odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 10. Powołuje stałe i doraźne komisje problemowe.
 11. Zwołuje Powiatowe Zgromadzenie Nadzwyczajne.
 12. Pracami Rady Powiatowej kieruje przewodniczący Powiatu PL.

 

Art. 29

Przewodniczący Powiatu

 1. Powołuje i odwołuje członków Zarządu Powiatowego.
 2. Do kompetencji Przewodniczącego Powiatu należy także:

a) zwoływanie posiedzeń Zarządu Powiatu i kierowanie jego pracami

b) reprezentowanie na zewnątrz Zarządu Powiatu

c) powierzanie obowiązków pozostałym członkom Zarządu Powiatu.

 

Art. 30

Zarząd Powiatowy

 1. Działa zgodnie z uchwałami władz Krajowych i Okręgowych, Zgromadzenia Powiatowego, Rady Powiatowej oraz kieruje całokształtem działalności partii na terenie powiatu.
 2. Zarząd Powiatowy działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Powiatową.
 3. Zarząd Powiatowy odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w miesiącu.
 4. Do kompetencji Zarządu Powiatowego należy:

a) reprezentowanie partii na terenie powiatu,

b) realizacja celów partii i jej programu,

c) kierowanie bieżącą działalnością partii na terenie powiatu,

d) przedstawianie Radzie Powiatowej projekt budżetu i sposób jego realizacji,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Powiatowej,

f) zwoływanie posiedzeń Rady Powiatowej,

g) ustalanie list kandydatów na radnych do Rady Powiatu, Miasta i Gminny oraz kandydatów na wójtów i burmistrzów,

h) proponowanie Zarządowi Okręgu kandydatów na prezydentów miast.

i) formułowanie stanowisk politycznych partii na terenie powiatu,

j) koordynowanie prac komisji Rady Powiatowej,

k) powołanie Biura Powiatowego zapewniającego realizację postanowień władz Powiatowych i ich obsługę techniczną. Pracami Biura Powiatowego kieruje Sekretarz Powiatowy PL,

l) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków PL.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANY KONTROLNE

 

Art. 31

 1. Funkcję kontrolną w partii wykonują: Krajowa Komisja Rewizyjna oraz okręgowe, powiatowe komisje rewizyjne.
 2. Komisje rewizyjne wybierają ze swego składu przewodniczącego i nie więcej niż dwóch zastępców oraz uchwalają regulamin swojej pracy.
 3. Komisje rewizyjne:

a) oceniają przestrzeganie zasad celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu majątkiem i funduszami partii, w tym prawidłowość sporządzania ramowych planów przychodów i wydatków oraz sprawozdań finansowych,

b) kontrolują przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych określanych przez Radę Krajową oraz instrukcji dotyczących działalności finansowej i majątkowej, wydawanych przez Zarząd Krajowy.

4. Komisje rewizyjne wyższego szczebla mogą kontrolować organy niższego szczebla.

5. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy także dokonywanie oceny wykorzystania środków finansowych                   zgromadzonych na koncie Funduszu Wyborczego PL.

6. Krajowa Komisja Rewizyjna może wydawać wytyczne do działalności komisji rewizyjnych.

7. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi do 16 osób.

8. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy ponadto:

a) ocena wyników rocznej działalności statutowej i finansowej Rady Krajowej,

b) opracowywanie sprawozdań i wniosków na Zgromadzenie Krajowe oraz stawianie wniosku w sprawie udzielenia     Zarządowi Krajowemu Polskiej Lewicy absolutorium,

c) uchwalanie regulaminu kontroli komisji rewizyjnych PL.

9. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Lewicy lub członek KKR przez niego upoważniony   uczestniczy         obowiązkowo w posiedzeniach Zarządu Krajowego PL z głosem doradczym.

 

Art. 32

 1. Sądami partyjnymi są Krajowy Sąd Partyjny oraz okręgowe sądy partyjne.
 2. Sąd partyjny wybiera ze swego składu przewodniczącego i nie więcej niż dwóch wice-przewodniczących.
 3. Do zadań sądów partyjnych należy rozpatrywanie:

a) spraw członków partii prowadzących działalność niezgodną ze statutem,

b) sporów pomiędzy członkami partii,

c) sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami partii.

4. W skład Krajowego Sądu Partyjnego wchodzi do 16 osób.

5. Przewodniczący Krajowego Sądu Partyjnego Polskiej Lewicy lub członek KSP przez niego upoważniony uczestniczy         obowiązkowo w posiedzeniach Zarządu Krajowego PL z głosem doradczym.

 

 

Art. 33

 1. Krajowy Sąd Partyjny rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów partyjnych.
 2. Krajowy Sąd Partyjny dokonuje wykładni statutu partii. Wykładnia Krajowego Sądu Partyjnego jest wiążąca dla wszystkich organów partii. Wykładni Statutu Krajowy Sąd Partyjny dokonuje w pełnym składzie.
 3. Krajowy Sąd Partyjny sprawuje nadzór administracyjny nad okręgowymi sądami partyjnymi.

 

Art. 34

 1. Realizując swoje zadania, sądy prowadzą mediacje lub wydają orzeczenia.
 2. Od orzeczenia sądu pierwszej instancji stronom przysługuje odwołanie.
 3. Zasady postępowania przed sądami określa regulamin uchwalony przez Krajowy Sąd Partyjny.

 

ROZDZIAŁ 5

RADA POLITYCZNA

 

Art. 35

 1. Rada Krajowa może powołać Radę Polityczną, jako swój organ doradczy.
 2. W skład Rady Politycznej wchodzą: wiceprzewodniczący PL, sekretarz generalny PL, rzecznik PL oraz przedstawiciele partii, związków zawodowych, stowarzyszeń i ich związków oraz innych organizacji, które podpisały umowę o współpracy z PL. Członkowie rady nie muszą być członkami partii. Członkami Rady mogą być osoby wskazane przez Przewodniczącego PL.
 3. Liczba osób reprezentujących w radzie daną organizację, określana jest w umowie o współpracy.
 4. Pracami Rady Politycznej kieruje wiceprzewodniczący PL.
 5. Rada Polityczna:

a) dokonuje oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz politycznej kraju,

b) opracowuje założenia działań promocyjnych,

c) inicjuje przedsięwzięcia o charakterze społeczno-politycznym,

d) przedstawia propozycje i program działań Zarządowi PL.

6. Rady Okręgowe i Rady Powiatowe mogą powoływać okręgowe i powiatowe rady polityczne. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ 6

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PARTII

RADA PROGRAMOWA

 

Art. 36

 1. Rada Krajowa może powołać Radę Programową jako swój organ doradczy.
 2. W skład Rady Programowej wchodzą: wiceprzewodniczący PL, dwóch członków Zarządu PL oraz przedstawiciele partii, związków zawodowych, stowarzyszeń i ich związków oraz innych organizacji, które podpisały umowę o współpracy z PL Członkami Rady Programowej mogą być zaproszeni specjaliści oraz eksperci.
 3. Liczba osób reprezentujących w Radzie daną organizację, określona jest w umowie o współpracy.
 4. Pracami Rady kieruje wiceprzewodniczący PL
 5. Rada Programowa:

a) opracowuje założenia programu PL,

b) przygotowuje dokumenty programowe PL,

c) opracowuje stanowiska i ekspertyzy tematyczne,

d) proponuje rozwiązania ustawowe.

6. Rady Okręgowe i Powiatowe mogą powoływać okręgowe i powiatowe rady programowe. Przepisy ust. 2-5 stosuje         się odpowiednio.

 

PLATFORMY PROGRAMOWE, ZESPOŁY I KLUBY PL

 

Art. 37

 1. W partii mogą działać platformy programowe.
 2. Platformy programowe tworzy się w celu realizacji określonych zadań programowych.
 3. Rada Krajowa zatwierdza zasady oraz tryb powoływania i działania platform programowych oraz określa zasady uczestnictwa ich przedstawicieli w pracach rad i zarządów odpowiednich szczebli.
 4. Platformy tworzone być mogą przez minimum 12 członków partii.
 5. Platformy programowe działają w oparciu o własne regulaminy.
 6. Zarząd Krajowy partii prowadzi ewidencję platform programowych, ewidencja zawierać musi: datę utworzenia platformy, cel działania platformy, odpis regulaminy wewnętrznego platformy.
 7. Krajowy Sąd Partyjny nadzoruje zgodność działania platform ze Statutem partii. Krajowy Sąd Partyjny rozstrzyga sprawy sporne. W wypadku niezgodności działań ze Statutem partii Krajowy Sąd Partyjny kieruje wniosek do Zarządu Krajowego o wykreślenie platformy z ewidencji.
 8. Rada Krajowa oraz rady niższych szczebli mogą:

a) powoływać zespoły doradcze w celu opracowywania opinii,

b) tworzyć kluby PL.

9. W pracach platform programowych, zespołów i klubów, mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami partii.

10. Platformy programowe, zespoły i kluby PL nie mogą kierować się w swym działaniu zasadami sprzecznymi z niniejszym      statutem oraz programem partii.

 

ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWA

 

Art. 38

 1. W ramach spójności programowej z PL działa organizacja młodzieżowa.
 2. Organizacja młodzieżowa, o której mowa w ust. 1, działa na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach.
 3. Organizacja młodzieżowa, o której mowa w ust. 1 działa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym organem PL.

 

ROZDZIAŁ 7

MAJĄTEK I FINANSE

 

Art. 39

 1. Majątek partii stanowią nieruchomości, prawa majątkowe, środki pieniężne oraz rzeczy ruchome.
 2. Majątek partii powstaje z:

a) składek członkowskich,

b) darowizn, spadków i zapisów,

c) subwencji i dotacji z budżetu państwa,

d) dochodów z majątku partii, w szczególności z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach.

3. Źródła finansowania partii są jawne. Władze partyjne wszystkich szczebli prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i składają sprawozdanie z przychodów i wydatków odpowiednim radom.

 

Art. 40

 1. Zasady gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych określa Rada Krajowa.
 2. Partię reprezentują przy czynnościach prawnych: Przewodniczący PL, Sekretarz Generalny PL, Skarbnik PL – osobiście lub pełnomocnicy przez nich ustanowieni. Ustanowienie pełnomocnictwa następuje przez złożenie oświadczenia woli w stosownej formie prawnej. Złożenie oświadczenia woli przy czynnościach prawnych w imieniu PL może być dokonane jednoosobowo. Zaciąganie przez partię zobowiązań majątkowych wymaga reprezentacji dwuosobowej, w tym każdorazowo Skarbnika PL.
 3. Skarbnik krajowy partii za każdy rok kalendarzowy sporządza:

a) informację finansową o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach,

b) sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego PL w poprzednim roku kalendarzowym.

4. Informacja i sprawozdanie, wymienione w ust. 3, sporządzane są na podstawie zbiorczego sprawozdania finansowego     PL. Sprawozdanie to za każdy rok badane jest przez biegłego rewidenta.

5. Informację i sprawozdanie, o których mowa w ust. 3, przed złożeniem Państwowej Komisji Wyborczej, zatwierdza           Rada Krajowa.

 

Art. 41

Nabycie lub zbycie nieruchomości oraz nabycie lub zbycie obligacji Skarbu Państwa i bonów skarbowych Skarbu Państwa wymaga uchwały Zarządu Krajowego.

 

Art. 42

Fundusz Wyborczy Polskiej Lewicy tworzy, w drodze uchwały, Rada Krajowa, w celu finansowania kampanii wyborczych i referendów.

 

Art. 43

Fundusz Ekspercki Polskiej Lewicy tworzy, w drodze uchwały, Rada Krajowa w celu finansowania ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz finansowania działalności wydawniczo-edukacyjnej, związanej z działalnością statutową partii.

 

Art. 44

Rada Krajowa w drodze uchwały, ustala zasady zatrudniania pracowników przez partię.

 

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 45

 1. Połączenie PL z inną partią lub innymi partiami politycznymi może nastąpić na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy zainteresowanymi.
 2. Treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Zgromadzenie Krajowe większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Zgromadzenie podejmuje jednocześnie, w drodze uchwały, decyzję o przeznaczeniu majątku i środków finansowych PL.

 

Art. 46

Uchwałę o rozwiązaniu partii może podjąć Zgromadzenie Krajowe PL większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, ustanawiając jednocześnie likwidatora. Podejmując uchwałę, Zgromadzenie określa przeznaczenie majątku i środków finansowych partii.

 

Art. 47

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu partii podejmuje Zgromadzenie Krajowe PL większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

ZAŁĄCZNIK

Wzór symbolu graficznego (logo) Polskiej Lewicy: