Nowe zasady stanowienia prawa w PZD - uchwały bez podstawy prawnej.

 

Kolejny przykład łamania prawa przez działaczy Krajowej Rady PZD.

Na posiedzeniu KR PZD w dniu 21 kwietnia podjęto szereg uchwał, które łamią podstawowe przepisy stanowienia prawa. W tym formalny wymóg co powinna zawierać uchwała.

Dla przypomnienia członkom KR PZD wymienię podstawowe cechy każdej uchwały:

 

1. tytuł uchwały,

2. podstawę prawną do jej wydania,

3. regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,

4. ustalenie terminu wejścia w życie uchwały,

5. sposobu podania do wiadomości publicznej, jeżeli przepis tego wymaga,

6. pieczątkę i podpis radcy prawnego potwierdzającego zgodność uchwały z prawem,

7. uzasadnienie,

8. podpisy.

 

Proszę wskazać czy te elementy zawiera:

 

  1. Uchwała nr 1/XXVIII/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r.
  2. Uchwała nr 2/XXVIII/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r.
  3. Uchwała nr 3/XXVIII/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r.

 

 

Odpowiedź jest jedna dla wszystkich wymienionych uchwał. W związku z tym, że uchwały te nie spełniają wymogów formalnych (nie mają podstawy prawnej) zostaną najpewniej uchylone przez Sąd na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora. Podstawa prawna art. 29 ust 1 pkt. 2 lub 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz.104, który brzmi cytuję:

1. Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:

2) uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,

3) rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.”

 

W związku z tym, że władze Polskiego Związku Działkowców notorycznie naruszają obowiązujące prawo mając za nic wezwania organu nadzorującego Prezydenta m.st. Warszawy, perspektywa rozwiązania PZD staje się coraz realniejsza.

 

Czy oto chodzi działaczom Polskiego Związku Działkowców?