Co ukrywają tzw. działacze PZD cz. 4

W dzisiejszym artykule zajmiemy się kolejną sprawą którą przegrał Polski Związek Działkowców. Tym razem chodzi o informację publiczną, którą tzw. działacze PZD starali się ukryć przed działkowcami.

Popatrzcie Państwo na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt II SAB/Po 72/18. z dnia 17 stycznia 2019 r. Jest to wyrok prawomocny.

O co chodzi w tym postępowaniu?

Sprawa jak zwykle dotyczy utajniania przez tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców

podstawowych informacji, których domagają się działkowcy. W tej sprawie chodziła o udostępnienie następujących informacji: 

  1. Liczby członków ROD „R” w S..
  2. Imiennej listy delegatów na Konferencję Delegatów wraz z numerem działki.
  3. Składu Zarządu i Komisji Rewizyjne wraz z kwotami nagród przyznanymi aktywowi.
  4. Przedstawienia uchwał zarządu dot. Wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilno prawnych (e tym prezesa, jako kierownika biura Zarządu) wraz z kwotami wynagrodzeń.

 

Zarząd ROD udzielił częściowej informacji, jednak w sprawie wynagrodzeń zasłonił się tajemnicą dotyczącą ochrony danych osobowych i odmówił udzielenia tej informacji, a przecież wynagrodzenia tzw. aktywu są wypłacane ze środków pochodzących ze składek działkowców.

Popatrzcie Państwo jakie stanowisko w tej sprawie zajął prawomocnie WSA w Poznaniu, cytuję: „Sentencja

Dnia 17 stycznia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Rzyminiak - Owczarczak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Wiesława Batorowicz Asesor WSA Jan Szuma po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2019 roku sprawy ze skargi A. G. na bezczynność Zarządu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Zarząd [...] do załatwienia wniosku skarżącej z dnia 2 czerwca 2018 r. w zakresie pkt 3 i 4 w terminie 14 dni od otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. w pozostałym zakresie skargę oddala, IV. zasądza od Zarządu [...] na rzecz skarżącej kwotę [...]zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych.”

I dalej w uzasadnieni stwierdza kolejny raz cytuję: „Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 u.p.i.d. obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym m.in. podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. W orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtował się pogląd, iż Polski Związek Działkowców jest podmiotem wykonującym zadania publiczne, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., stąd też może być zobligowany do udostępnienia informacji publicznych (por. wyrok NSA o sygn. akt I OSK 2566/16 z 16 października 2018 r. – dostępne na: http://orzeczenia.nsa.gov.pl) .

Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2176 ze zm.), Polski Związek Działkowców (PZD) realizuje cele użyteczności publicznej, a nadto gospodaruje na gruntach, które uzyskał od Skarbu Państwa lub gminy. Jak stanowi art. 3 i 4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, rodzinne ogrody działkowe (ROD) są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia”

I na zakończenie uzasadnienia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, cytuję: „Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na podstawie art. 149 p.p.s.a. w punkcie 1 sentencji wyroku zobowiązał Zarządu ROD "R." w S. do rozpoznania żądań skarżącej zawartych w pkt 3 i 4 jej wniosku z dnia 02 czerwca 2018 r. w sposób prawem przewidziany, to jest poprzez udostępnienie żądanej informacji publicznej w całości bądź w części, względnie poprzez wydanie odpowiadającego wymogom opisanym powyżej rozstrzygnięcia o odmowie udostępnienia informacji publicznej, względnie poinformowania strony, które z tych informacji nie stanowią informacji publicznej.”

Jak widzicie Państwo pomimo głupot wypisywany w pismach kierowanych do działkowców (patrzcie Państwo na przykładowe pismo Jednostki Krajowej PZD) o tym, że PZD nie podlega ustawie o informacji publicznej lub żądana informacja nie jest informacją publiczną zapadają wyroki sądów w całej Polsce, które przeczą tym stwierdzeniom.

Szersze omówienie powyższych stwierdzeń zawierają artykuły z serii Co ukrywają tzw. działacze PZD - warto poczytać.

Patrz także artykuł: Polski Związek Działkowców ma obowiązek stosować UDIP.

 

cdn