W ZWIĄZKU Z DNIEM EDUKACJI NARODOWEJ

(14. 10. 2017 r.)

WSPÓŁCZESNA KPP

UROCZYŚCIE PRZYPOMINA :

„OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA – DEMOKRATY.

JAK WYCHOWAĆ MŁODZIEŻ

W DUCHU IDEAŁÓW DEMOKRATYCZNYCH”.

 

„Jaka młodzież – takie będzie przyszłe społeczeństwo.

Jakie społeczeństwo – taki ustrój państwowy.

Nic też dziwnego, że państwo demokratyczne bacznie i z wielką troskliwością odnosi się do spraw wychowania swoich przyszłych obywateli.

Na tym odcinku wielka jest bezspornie rola szkoły i nauczyciela.

Nie jedyna, bo prócz niego wpływ na urobienie poglądów młodzieży mają rodzice i w ogóle środowisko domowe, a także dalsze środowisko, w którym uczeń spędza czas pozaszkolny : koledzy, znajomi, kino, ulica, prasa, radio.

Dobrze pojmująca jednak swoją rolę i ogromną odpowiedzialność przed narodem i historią szkoła nie może wyrzec się swego wpływu na serca i umysły wychowanków, przeciwnie, musi mieć ambicję kierowania nimi i urabiania w duchu pięknych ideałów demokracji.

Co może takie korzystne oddziaływanie zapewnić?

W pierwszym rzędzie w całej szkole musi panować atmosfera jednolitego frontu demokratycznego.

Wszyscy nauczyciele winni przejąć się swoim posłannictwem wychowawczym, powinni być świadomi, jaki obowiązek ciąży na nich, i wszędzie, a więc zarówno na lekcjach przy nauczaniu, jak i w czasie pozalekcyjnego obcowania, na zebraniach organizacji uczniowskich, jak i w przygodnych rozmowach z uczniami – zawsze akcentować tę swoją postawę ludzi oddanych demokracji.

Oczywiście nie należy tego robić w sposób tak nieumiejętny, jaskrawy, jak to często miało miejsce z t.zw. „sanacyjnym wychowaniem państwowym”.

Nie chodzi o kazania i morały na ten temat, ale wychowawcze oddziaływanie, i własną postawą i przykładem wielkich szermierzy demokracji.

Chodzi o wyzyskanie nasuwającego się w każdym przedmiocie materiału.

Ileż piękna zobaczy młodzież w życiorysach takich wspaniałych bojowników o wolność i prawa ludu pracującego, jak Lelewel, Edward Dembowski, Worcell, Jarosław Dąbrowski, Limanowski, Waryński.

Nowy program dostarcza wiele materiału, umożliwiającego te wychowawcze oddziaływania.

Znajdziemy tam takie tematy, jak :

miłość człowieka, poszanowanie godności ludzkiej i twórczego wysiłku człowieka,dola warstw uciemiężonych w Polsce (dawnej) zwłaszcza chłopów, dostęp do kultury i nauki młodzieży chłopskiej i robotniczej, walka z ciemnotą i zacofaniem, idea postępu w działalności Kuźnicy Kołłątajowskiej, demokracji Kościuszkowskiej, walka o wyzwolenie społeczne warstw pracujących.

Ileż możliwości wychowywania w duchu demokracji kryją w sobie te tematy?

A dalej.

Istotą demokracji jest głęboko pojęta wolność człowieka, wolność każdego człowieka, który nie jest wrogiem ludu pracującego, ale współdziała w budowaniu jego lepszej doli.

Nie ma więc miejsca w demokracji na zapędy narzucania komuś siłą ideologii, na ujarzmienie i ograniczenie swobód.

Nie ma miejsca na faszyzm.

I tu tkwi pewne niebezpieczeństwo dla wychowawców, gdyż młodzież – zwłaszcza starsza, przed 1939 r. zaraziła się tu i ówdzie bakcylami różnych rodzimych odmian faszyzmu.

Jeżeli straszliwe doświadczenia wojny nie uleczyły jej z tej choroby, szkoła musi znaleźć sposoby urobienia młodzieży tak, żeby nie były możliwe ekscesy, jakie miały miejsce przed wojną.

Nauczyciel – demokrata, sam człowiek wytężonej pracy, będzie uczył poszanowania pracy, jako dźwigni jednostki narodu.

Wskaże na ochronę człowieka pracującego w ustroju demokratycznym, ale zarazem powszechność obowiązku pracy, co znalazło wyraz w utworzonych ostatnio „Urzędach Zatrudnienia”.

A ideał braterstwa narodów.

Zrealizowanie przepięknego hasła : „Za naszą i waszą wolność”.

Ileż tu pola do pracy wychowawczej !

Ta walka w prawdziwej dżungli przesądów szowinistycznych, wyznaniowych i rasowych, a zwłaszcza walka z antysemityzmem - to praca, która ciągle jeszcze czeka na urzeczywistnienie.

W niejednej szkole delikatnie omija się te sprawy, choć zna się różnorakie nastroje młodzieży, nie zawsze demokratyczne.

Źle to pojęty obowiązek i zła przysługa demokracji.

Dobry nauczyciel i dobra szkoła nie zamykają tchórzliwie oczu na sprawy trudne, nie czekają, aż ich ktoś wyręczy w spełnieniu obowiązku, który jest ich obowiązkiem, obowiązkiem nauczycieli – demokratów w szkołach demokratycznego państwa polskiego.

M.P.”.

 

 

 

Cyt. za : M. P., Obowiązki nauczyciela – demokraty. Jak wychować młodzież w duchu ideałów demokratycznych, „GŁOS ROBOTNICZY” - PISMO POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ, ROK I, ŁÓDŹ, CZWARTEK, 1 LISTOPADA 1945 ROKU, NR 135, s. 4.

 

POWYŻSZY MATERIAŁ PRZESŁAŁ:

TOW. RYSZARD RAUBA

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)