DLACZEGO WARTO ODEJŚĆ Z PZD.

 

ROD POZOSTAJĄCY w Stowarzyszeniu PZD

ROD WYODRĘBNIONY w Nowe Stowarzyszenie

Osobowość prawna tylko dla PZD, ogród jest jedynie jednostką wykonująca decyzje „góry”

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i korzysta z niej w pełnym zakresie. Staje się silnym podmiotem chronionym prawem, dbającym o potrzeby działkowców i ogrodu. Z dniem uzyskania osobowości prawnej Stowarzyszenie przejmuje prawo do nieruchomości ROD, własność infrastruktury i środki na rachunkach bankowych ROD art. 73. ust. 3 ustawy

Odpowiedzialność finansowa i prawna za działania i zobowiązania sięga do wszystkich jednostek organizacyjnych PZD, w tym także do ogrodów. Za zobowiązania PZD odpowiedzialne są również ogrody.

Odpowiedzialność wyłącznie za własne decyzje i zobowiązania. O strategicznych decyzjach dla ogrodu decyduje Walne Zebranie, a więc sami działkowcy .

Środki na ogród można uzyskać za zgodą i upoważnieniem PZD, ponieważ ubiegać o nie może Stowarzyszenie Ogrodowe art. 17 ustawy

Stowarzyszenie Ogrodowe ma możliwość uzyskania środków z gminy oraz dodatkowych środków w postaci grantów i dotacji w ramach programów unijnych i regionalnych art. 17 ustawy.

W przypadku likwidacji całości, części ROD lub czasowego zajęcia terenu PZD decyduje o warunkach i sposobie likwidacji w danym ROD podejmuje PZD art. 18 ,art.19 ustawy

Decyzję o warunkach i sposobie likwidacji lub czasowego zajęcia terenu podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia art. 18 ,art.19 ustawy

Środki z likwidacji przejmuje Stowarzyszenie PZD i to ono decyduje o ich wydatkowaniu. Może je przeznaczyć na dotacje w innym ROD lub na bieżącą działalność np. pensje w Okręgu czy Krajowej Radzie. Obecnie Fundusz Rozwoju już nie istnieje, ograniczenia w wydatkowaniu również . art. 18 do 24 ustawy

W przypadku likwidacji Stowarzyszenie, jako właściciel majątku i użytkownik terenu, przejmuje   środki za infrastrukturę ogrodową i prawo do gruntu zamiennego i może je przeznaczyć na odtworzenie, modernizację w swoim ogrodzie. art. 18 do 24 ustawy

Stowarzyszenie PZD i działkowcy są zwolnieni z podatków i opłat art.54, art. 55 art.56 , art.60 ustawy

Stowarzyszenie i działkowcy są zwolnieni z podatków i opłat art.54, art. 55 art.56 art. 60 ustawy

Obowiązek przeznaczenia i odtwarzania ogrodów należy do właściciela gruntu art.10 ustawy

Obowiązek przeznaczenia i odtwarzania ogrodów należy do właściciela gruntu art. 10 ustawy

Roszczenia osób trzecich są zaspokajane poprzez wypłatę odszkodowań art. 25 i 26 ustawy

Roszczenia osób trzecich są zaspokajane poprzez wypłatę odszkodowań art. 25 i 26 ustawy

Prawa i obowiązki działkowca określa Rozdział 4 ustawy

Prawa i obowiązki działkowca określone są w Rozdziale 4 ustawy

Statut Stowarzyszenia przyjmuje Zjazd złożony z wybranych przedstawicieli

Nasz Statut przyjmuje Zebranie Działkowców z danego ROD,

Wysokość składki członkowskiej ustala Krajowa Rada, jest ona niezależna od potrzeb ogrodów.

Wysokość składki członkowskiej ustala Walne zebranie Stowarzyszenia i jest ona uzależniona od potrzeb ogrodu i oczekiwań działkowców.

Kontrolę nad finansami przejmie Urząd Skarbowy,

Kontrolę nad finansami sprawować będzie Urząd Skarbowy, a nie PZD. Możliwość uzyskania statusu organizacji Pożytku Publicznego

 

Jak wynika z powyższej tabeli nowopowstałe Stowarzyszenie nie jest obciążane podatkami, a członkowie i użytkownicy działek w obu Stowarzyszeniach mają te same prawa i obowiązki, które reguluje ustawa . Nowe stowarzyszenie uzyskuje jedną podstawową cechę - osobowość prawną - umożliwiającą występowanie w imieniu własnym i na własna rzecz.