Po otrzymaniu odpowiedzi Państwowej Komisji Wyborczej na pytania zawarte w artykule 2020.05.11 Czytam i nie rozumiem w dalszym ciągu staram się znaleźć przesłanki jakie spowodowały wydanie tej kuriozalnej uchwały nr 129/2020 i również staram się przeczytać ze zrozumieniem odpowiedź PKW bo oczywiście odpowiedzi na pytania postawione w artykule nie znalazłem.

Przeczytałem cały Kodeks Wyborczy i nie znalazłem w nim zapisów cytuję: „brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.”

W uchwale nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. jako podstawę jej wydania przytoczono następujące artykuły ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) 293 § 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt. 1 

Dla ułatwienia rozważań przytoczę pełne brzmienie tych artykułów:

 

Art. 293.

1. Jeżeli w wyborach, o których mowa w art. 289 i art. 292, głosowanie miałoby być przeprowadzone tylko na jednego kandydata, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwały, którą przekazuje Marszałkowi Sejmu, podaje do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w przypadku braku kandydatów.

Art. 160.

1. Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach związanych z przeprowadzaniem wyborów należy:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;

2) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców;

2a) prowadzenie wykazu osób, wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i udostępnianie danych tych osób komisjom wyborczym rejestrujących listy kandydatów i kandydatów;

3) powoływanie okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie okręgowych i rejonowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań;

3a) rozwiązywanie w wyborach do Sejmu i Senatu, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, wyborach do Parlamentu Europejskiego obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań;

4) powoływanie i odwoływanie komisarzy wyborczych;

5) rozpatrywanie skarg na działalność okręgowych komisji wyborczych oraz komisarzy wyborczych;

6) ustalanie wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, a także wzorów pieczęci organów wyborczych niższego stopnia;

7) ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania i wyników wyborów w zakresie określonym przepisami szczególnymi kodeksu;

8) przedstawianie po każdych wyborach Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu oraz Prezesowi Rady Ministrów informacji o realizacji przepisów kodeksu i ewentualnych propozycji ich zmian;

8a) przeprowadzenie sprawdzenia wybranych kart do głosowania i innych dokumentów z wyborów w celu wykluczania podejrzenia nieprawidłowości w przebiegu wyborów w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia o możliwości wystąpienia nieprawidłowości;

9) prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych zwiększających wiedzę obywateli na temat prawa wyborczego, w szczególności zasad głosowania oraz warunków ważności głosu w danych wyborach;

9a) skierowanie, w okresie 14 dni przed dniem wyborów, przystępnej informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu do możliwie największej liczby wyborców z wykorzystaniem strony internetowej Komisji i za pośrednictwem środków masowego przekazu;

10) wykonywanie innych zadań określonych w ustawach.

2. Działania, o których mowa w § 1 pkt 9, Państwowa Komisja Wyborcza realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie internetowego portalu informacyjnego;

2) przygotowywanie publikacji o charakterze informacyjnym;

3) przygotowywanie audycji informacyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską oraz Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w wymiarze i na zasadach określonych w przepisach o kampanii wyborczej w programach radia i telewizji.

3. Państwowa Komisja Wyborcza w ramach działalności, o której mowa w § 1 pkt 9 i § 2, współdziała z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), do których celów statutowych należy rozwijanie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenie aktywności wyborczej i upowszechnianie praw obywatelskich.

4. Państwowa Komisja Wyborcza ustala swój regulamin, regulamin komisarzy wyborczych oraz regulaminy okręgowych, rejonowych, terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, określając w nich w szczególności:

1) zasady i tryb pracy;

2) sposób wykonywania zadań;

3) sposób sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego.

Art. 289.

1. Wybory zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej i wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej.

2. W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Marszałek Sejmu zarządza wybory nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu i wyznacza datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Art. 292.

1. Jeżeli w wyborach, o których mowa w art. 289, żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.

2. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.

3. Jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów, o których mowa w § 2, wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni.

4. Za wybranego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej w ponownym głosowaniu uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej głosów.

5. W przypadku, o którym mowa w § 3, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie informuje, w drodze uchwały, o dopuszczeniu nowego kandydata do wyborów w ponownym głosowaniu oraz podaje do publicznej wiadomości datę przeprowadzenia ponownego głosowania.

Zajmijmy się teraz analizą poszczególnych artykułów, które zostały przytoczone jako podstawa prawna podjętej przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały nr 129/2020 z dnia 10 maja 2020 r.

W § 1 Państwowa Komisja Wyborcza pisze cytuję: „Stwierdza się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów.” Piękny zapis i tego nikt nie kwestionuje. Ale w tym miejscu pojawia się problem z treścią art. 160 § 1 pkt. 1 cytuję: „sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;” na który się powołuje PKW. Mocą tego artykułu PKW odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego a jednym z praw obywatelskich jest prawo do wyrażenia swojej woli w głosowaniu, którego nie było.

Państwowa Komisja Wyborcza w ramach swoich kompetencji uchyliła się od wskazania winnego nie przeprowadzenia wyborów w dniu 10 maja 2020 r. a w zakresie swoich kompetencji miała prawo przeprowadzenia kontroli procesu wyborczego. Reguluje to punkt 8a art. 160 § 1. Treść tego artykułu patrz powyżej.

A teraz zajmiemy się § 2 uchwały cytuję: „ Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.” Oczywistym jest w świetle uchwał Państwowej Komisji Wyborczej, że kandydaci byli – patrz uchwała nr 121/2020.

Powyższym stwierdzeniom przeczą fakty – jest to niedopuszczalna manipulacja, która ma umożliwić politykom dalszą zabawę wyborami oraz pozwolić na dalsze łamanie obowiązującego prawa np. zmiana reguł wyborczych w trakcie trwania wyborów.

Sprawę zmian w Kodeksie Wyborczym reguluje wyrok Trybunału Konstytucyjnego 20 lipca 2011 r. sygn. K9/11 w którym to wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zmiany prawa wyborczego mogą się odbywać na 6 miesięcy przed dniem wyborów.

Popatrzmy jak brzmi art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. na który to w swojej uchwale powołuje się PKW, cytuję: „Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w przypadku braku kandydatów.”. Przepis ten nie ma zastosowania do wyborów z dnia 10 maja 2020 r. Kandydaci byli tylko wybory się nie odbyły.

 

Aby unaocznić Państwu bzdury wynikające z uchwały nr 129/2020 pokażę jak wygląda analiza zapisów tej uchwały na gruncie nauki.

Do rozważań zastosujemy algebrę Boole’a mam nadzieję znaną prawnikom zasiadającym w PKW.

W tym systemie każde zdarzenie przyjmuje jedną z wartości Prawda (P) lub Fałsz (F) a wynik tych rozważań jest następujący:

 

Wynik dla koniunkcji zdarzeń tak jak to ma miejsce przy uchwałach PKW

 

Zdarzenie 1

Zdarzenie 2

Wynik

P

P

P

P

F

F

F

P

F

F

F

F

 

Zdefiniujmy teraz zdarzenia wynikające z uchwał nr 121/2020 i 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej

Zdarzenie 1: Jest lista kandydatów – posiada wartość P – patrz uchwała 121/2020

Zdarzenia 2: Brak kandydatów – posiada wartość F – patrz uchwała 121/2020 i negacja tego faktu w uchwale 129/2020

Wynik: Porównując wartości wynikające z tabeli powyżej wynika w sposób jednoznaczny, że uchwała 129/2020 nie odpowiada prawdzie – posiada wartość F.

W dalszym ciągu oczekuję, że kompetentny przedstawiciel Państwowej Komisji Wyborczej udzieli, informacji dlaczego PKW podjęła uchwałę 129/2020, która to nie odpowiada zawartym w niej stwierdzeniom i co gorsza narusza obowiązujące prawo.

Dla przypomnienia członkom Państwowej Komisji Wyborczej w demokratycznym państwie prawnym – a takim podobno jest Polska (art. 2 Konstytucji RP) - urzędnicy zgodnie z art. 7 Konstytucji RP cytuję: ”Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.” i nie mają uprawnienia do jego interpretacji, jest to zastrzeżone dla sądów. A przy takim brzmieniu uchwały 129/2020 z dnia 10 maja 2020 roku nie podlega ona kontroli sądowej (Sądu Najwyższego) i może oto chodzi.

 

                                                                                                Polska Lewica    

                                                                                           Sekretarz Generalny

                                                                                            Andrzej Łaszczyk