Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Wideo nowości

PDF Drukuj Email
 I kongres Polskiej Lewicy

W dniu 5 stycznia 2008 roku w Łodzi odbył się
I Kongres Polskiej Lewicy
W dniu 5 stycznia 2008 roku w Łódzkim Domu Kultury odbyły się obrady I Kongresu Polskiej Lewicy.
Obradom Kongresu przewodniczył kol. Krzysztof Jagiełło.W Prezydium Kongresu obecni byli kol. Tadeusz Matusiak, kol. Sylwia Gotwald-Wilkowska i kol. Emilia Wolańska.
Na Kongresie Polskiej Lewicy obecnych było 286 delegatów z całej Polski.
Kongres wybrał 6-osobowe komisje programową i statutową.
Po merytorycznej dyskusji delegatów została przyjęta Deklaracja Programowa Polskiej Lewicy, Manifest Ideowy Polskiej Lewicy i Statut Polskiej Lewicy.
Na Przewodniczącego Polskiej Lewicy został wybrany Leszek Miller.
Została wybrana Rada Krajowa Polskiej Lewicy.

 
PDF Drukuj Email
Deklaracja Programowa Polskiej Lewicy

( I kongres Polskiej Lewicy , 5 I 2008 Łódź)

1. Polska Lewica skupia obywateli wiernych socjaldemokratycznym wartościom: wolności, równości, sprawiedliwości, solidarności, i tolerancji. Opowiadamy się za:

- wolnością nie tylko w postępowaniu według własnej woli, ale także wyzwoleniem od strachu przed bezrobociem, przestępczością, utratą zdrowia i bezradnością.

- równością nie tylko wobec prawa, ale także za równymi szansami, równouprawnieniem płci i sprzeciwem wobec każdej dyskryminacji.

- sprawiedliwością nie tylko w dostępie do wspólnego dorobku, ale także w równych prawach i tych samych obowiązkach.

- solidarnością nie tylko we wspólnym działaniu, ale także w ochronie słabych i upokorzonych.

- tolerancją nie tylko w różnorodności, ale także w eliminacji przemocy w stosunkach między ludźmi i w braku presji światopoglądowej.

Polska, jakiej pragniemy to kraj równych szans, w którym wolnym zarówno politycznie jak i ekonomicznie jest każdy bez względu na zawartość portfela czy miejsce urodzenia. Kraj, gdzie zadaniem najważniejszym jest dostatnie życie obywateli, równe szanse w młodości oraz spokój i szacunek w starości. Pragniemy Polski otwartej, demokratycznej i sprawiedliwej, w której każdy głos zostanie wysłuchany, a każdy pogląd i wyznanie uszanowane. Chcemy budować państwo świeckie, wolne od prymatu jakiejkolwiek grupy wyznaniowej czy religii, opierające się na silnych tradycjach republikańskich.


2. Od 1989 roku jesteśmy świadkami wojny polsko-polskiej prowadzonej w imię rozliczeń i polityki historycznej kolejnych prawicowych formacji. Partie te wykorzystują przeszłość Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do fałszowania historii najnowszej. W przeciwieństwie do innych partii lewicowych nie czujemy lęku przed mówieniem o PRL i jego dokonaniach. Nie chcemy i nie będziemy biernie przyglądać się niszczeniu dorobku wielu milionów Polaków. Pamiętamy o wysiłku naszych rodaków i głębokich zmianach społecznych, jakie zaszły w Polsce tamtego okresu. Widzimy i rozumiemy potrzebę obrony wszystkich tych, którzy kierując się dobrem Ojczyzny odbudowywali ją z wojennych zgliszczy, zagospodarowali Ziemie Odzyskane, wznieśli setki i tysiące nowych mieszkań, fabryk, szkół, szpitali, gmachów uniwersyteckich i instytutów naukowych. Ludzie pracy z dawnej Polski nie mogą mieć poczucia winy, że budowali swój kraj, w takich warunkach, w jakich to było możliwe. Polska była taka, jaka była, albo by jej w ogóle nie było. Nie wstydzimy się naszej przeszłości i nie pozwolimy, żeby ci, którzy ją tworzyli byli lżeni i opluwani.

Historia tego okresu ma także swoje ciemne strony, które zdecydowanie potępiamy i których nie będziemy pomijać milczeniem. Jednak wykluczając czasy stalinowskie, w Polsce nie było krwawego terroru. Władza pozwalała na wiele, nie pozwalając jednocześnie na zmianę władzy. Przejście do systemu demokracji parlamentarnej nie dokonało się drogą rewolucji, ale umowy przy Okrągłym Stole między stroną partyjno-rządową i solidarnościowo-związkową. Porozumienia tam zawarte rozpoczęły nową kartę w historii Polski. Stały się fundamentem III Rzeczpospolitej.

W miejsce deformującej rzeczywistość prawicowej polityki historycznej, proponujemy historię opartą na faktach. Uznajemy także, że czas skończyć z celebrowaniem rocznic wydarzeń tragicznych, martyrologii podsycającej nastroje wrogości między ludźmi i narodami. Czas zacząć ukazywać pozytywne fakty z naszej przeszłości, zwycięskie walki i skuteczne zmagania.


3. Nowa Polska, III Rzeczpospolita jest wielkim sukcesem i wspólnym dobrem Polaków. Bez tragicznych wstrząsów i rozlewu krwi dokonała się historyczna przemiana. Osiągnięto strategiczne cele zainicjowanej transformacji ustrojowej. Polska jest krajem wolnym i suwerennym, państwem demokracji parlamentarnej, rozwiniętej gospodarki rynkowej, silnego samorządu terytorialnego, członkiem NATO i Unii Europejskiej. W tych wszystkich osiągnięciach partie polskiej lewicy mają znaczący udział, a w przyjęciu Polski do Unii Europejskiej wkład decydujący. To powód do dumy i przepustka do przyszłości. To także płaszczyzna współpracy z tymi, którzy uznają dorobek i znaczenie polskiej transformacji.


4. Świat walk klasowych XIX i XX wieku należy do przeszłości. Spór między wolnym rynkiem, a socjalizmem został rozstrzygnięty. Lewica historyczna ignoruje ten fakt, lewica nowoczesna przyjmuje go do wiadomości.

Nie można być za demokracją i przeciw kapitalizmowi. Akceptacja wolnej konkurencji w systemie politycznym wymaga uznania takiej samej konkurencji w gospodarce. Aprobata gospodarki rynkowej nie oznacza jednak zgody na społeczeństwo rynkowe. Mówimy TAK dla gospodarki rynkowej i NIE dla społeczeństwa rynkowego. Człowiek i przynależne mu dobra nie są dla nas towarem. Wiele usług społecznych, jak edukacja czy ochrona zdrowia nie mogą podlegać wyłącznie kryterium zysku, gdyż byłyby niedostępne dla wielu obywateli. Zamiast walczyć z rynkiem trzeba określić, w jakich sferach zapewnienie usług społecznych jest ważniejsze niż zysk, a to oznacza pozostawienie tych sfer w gestii państwa. Chodzi zwłaszcza o edukację i ochronę zdrowia, gdzie ceny i organizacja tych dóbr muszą być objęte interwencją państwa. Państwo nie może pozostać obojętne na los obywateli, którzy z przyczyn przez siebie niezawinionych nie mogą sprostać wymogom gospodarki rynkowej.


5. Polska polityka ugina się pod ciężarem rytualnych sporów, z których wynikają fałszywe priorytety i projekty szkodliwe dla przyszłości. Prawdziwym wyzwaniem jest trwały i szybszy niż w najbogatszych państwach Zachodu wzrost gospodarczy. To polski problem numer jeden i warunek zrównania jakości życia Polaków z obywatelami nowoczesnej cywilizacji europejskiej. To strategiczny cel, wokół którego powinna koncentrować się energia obywateli oraz wyobraźnia i umiejętności rządzących. Wejście do Unii Europejskiej stwarza szanse wielkiej modernizacji naszego kraju. Polska ma jednak ogromny dystans do nadrobienia. Aby skrócić tę odległość, musimy rozwijać się znacznie szybciej niż najbardziej zasobne państwa Europy. W czasie dwukrotnych rządów lewicy osiągnięto szybki wzrost gospodarczy. Rósł produkt krajowy i spadało bezrobocie. W okresie rządów prawicy było odwrotnie. Prawica może w Polsce rządzić, ale lewica musi najpierw na to zarobić.


6. Wzrost gospodarczy, o jaki zabiegamy służyć ma przede wszystkim likwidacji biedy, wszelkich form wykluczenia i rozwarstwienia społecznego. Ma przeciwdziałać eliminacji z życia społecznego nie tylko jednostek najsłabszych, ale i całych grup zawodowych bądź środowiskowych. Chcemy wzrostu gospodarczego, którego owoce konsumują wszyscy obywatele, także pracownicy budżetówki, robotnicy i emeryci. Trwały i wysoki wzrost gospodarczy nie tylko gwarantuje likwidację cywilizacyjnego dystansu. Umożliwia także pozyskanie środków na realizację lewicowego programu społecznego. Z tych powodów nie warto spierać się z rynkiem, ale należy go wspierać i rozwijać przedsiębiorczość. Istotne znaczenie ma zmniejszenie pozapłacowych kosztów pracy oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zmniejszenie klina podatkowego oraz przeciwdziałanie zwiększeniu opodatkowania niskich wynagrodzeń. W tym celu niezbędne jest nie tylko zmniejszenie opłat ponoszonych przez przedsiębiorców, ale też poprawa działania organów administracji oraz sądownictwa, zwłaszcza w zakresie usprawnienia postępowań w kwestiach cywilnych. Rozwój gospodarczy wymaga ułatwień w tworzeniu małych i średnich przedsiębiorstw i rozwoju firm i instytucji innowacyjnych. To zaś wymaga reformy fiskalnej opartej o eliminację progresji i możliwie najpełniejsze ujednolicenie stawek podatkowych od towarów i usług.


7. Siłą i atutem polskiego eksportu jest zachowanie naturalnych, zwanych niejednokrotnie ekologicznymi, sposobów produkcji rolnej. Tradycyjna, ale jednocześnie przystosowana do wymogów racjonalności ekonomicznej, gospodarka rolna musi spotkać się z przychylnością państwa, uzupełniającą wsparcie unijnej Wspólnej Polityki Rolnej. Promocja ekologicznych walorów polskiej wsi powinna być związana także z ostrożnością w dopuszczaniu do stosowania nowych środków produkcji rolnej oraz upraw genetycznie modyfikowanych (GMO). Polska Lewica, wielką wagę przykłada do koncepcji zrównoważonego, ekologicznego rozwoju obszarów wiejskich.

8. Nie ma szybkiego i stabilnego rozwoju bez sprawiedliwego podziału. Sprawiedliwy podział to budowanie państwa, którego obywatele mają zapewniony udział w owocach rozwoju. Gdzie nikt nie jest pozbawiony nadziei i pozostawiony samemu sobie w poczuciu bezradności i podeptanej godności. Gdzie wzrost gospodarczy nie powoduje eksplozji nierówności i dysproporcji społecznych kosztem najuboższych. Konkurencyjność należy godzić z solidarnością, a wrażliwość społeczną z poparciem dla przedsiębiorczości. Osłabianie bólu transformacji może dokonywać się poprzez redystrybucję dochodu narodowego w kierunku powiększania społecznego minimum oraz instytucje publiczne, które chronią ludzi i dają im możliwość wyboru. Sprzeciwiamy się polityce społecznej opartej na mechanicznym rozdawnictwie i fałszywie pojmowanej równości. Pomoc powinna docierać do tych, którzy jej naprawdę potrzebują. Sprzeciwiamy się takim świadczeniom społecznym, które nie uwzględniają faktycznej kondycji materialnej odbiorców. Nie może być tak, że tyle samo środków otrzymują rodzice nowonarodzonego dziecka, bez względu na osiągane dochody. Nie akceptujemy sytuacji, w której z takich samych ulg korzystają osoby o diametralnie różnych wynagrodzeniach.
 
PDF Drukuj Email

 

MANIFEST IDEOWY POLSKIEJ LEWICY

 

Nasze wartości i cele

Nasze wartości to wolność, równość, sprawiedliwość, solidarność, i tolerancja. Wolność jest nadrzędnym dobrem każdego człowieka, podstawą wszelkich działań społecznych i politycznych. Potrzebę równości można realizować tylko w warunkach wolności, a nie odwrotnie. Właściwa droga wiedzie od wolności człowieka i wolności rynku do sprawiedliwego państwa socjalnego.

Tylko wolność przekonań, wolność rynku i wolność wyboru mogą zagwarantować pełny i sprawiedliwy rozwój każdego człowieka. Tylko społeczeństwo współodpowiedzialne może dzielić sprawiedliwe owoce wzrostu i demokracji. Nikt nie może być wykluczony ze społeczeństwa i owoców wzrostu gospodarczego bez względu na religię, pochodzenie, płeć czy orientację seksualną. Opowiadamy się za równymi prawami kobiet i mężczyzn oraz poszanowaniem praw każdej mniejszości.

Tylko państwo wolnych i świadomych obywateli może podołać stojącym wyzwaniom jednoczącego się świata. W relacjach państwo – obywatel trzeba wzmacniać pozycję obywatela, a nie państwa. Państwo jest już dostatecznie mocne, a obywatel zbyt słaby. Obywatel nie może odwracać się od państwa, a państwo nie może w nim postrzegać swojego wroga. Potrzebna jest koabitacja oparta o zaufanie i wzajemny szacunek. Obywatel będący świadomym partnerem państwa, chronionym przed nadużyciami i przewagą z jego strony oraz administracja wyznająca ideały służby obywatelskiej mogą wyzwolić energię społeczną i zapewnić rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebujemy jak najwięcej władzy dla samorządów i jak najmniej dla urzędów. Polska musi być oddana w ręce jej obywateli.

Tylko rynkowa gospodarka i socjalne państwo może zapewnić Polsce trwały okres rozwoju i wzrostu. Tylko wolna i wydajna gospodarka oraz państwo pamiętające o tych, którym się nie powiodło jest drogą do dobrej przyszłości. Nie należy bać się ani zwalczać rynku. Aprobata gospodarki rynkowej nie może oznaczać zgody na społeczeństwo rynkowe. Człowiek i przynależne mu dobra nie są towarem. Takie usługi społeczne jak edukacja czy ochrona zdrowia nie mogą być uzależnione tylko od kryterium zysku. Usługi społeczne wynikające z podstawowych praw obywateli muszą pozostać w gestii państwa i muszą być objęte jego interwencją. Nie ma szybkiego i stabilnego rozwoju bez sprawiedliwego podziału. Sprawiedliwy podział to budowanie państwa, którego obywatele mają zapewniony udział w owocach rozwoju. Gdzie nikt nie jest pozbawiony nadziei i pozostawiony samemu sobie w poczuciu bezradności i podeptanej godności.

Konieczny jest wyraźny rozdział kościoła od państwa. Postawy światopoglądowe nie mogą dzielić obywateli na lepszych i gorszych, nie mogą podlegać jakiejkolwiek ocenie. Religijne normy moralne mogą być, wzorem postępowania dla wierzących, ale nie wzorcem dla stanowionej legislacji. Każda religia jest wartością społeczeństw i narodów. Każda wiara jest niezbywalnym i podstawowym prawem obywatela. Państwo musi zapewniać możliwość jej swobodnej realizacji i dbać o zachowanie jej intymności. Stąd też administracja państwowa nie może spełniać się na ołtarzach. Szkolnictwo, administracja i wszelkie organy państwowe muszą pozostać obojętne światopoglądowo, aby zapewnić obywatelom pełny komfort wyznawania wiary i przekonań. Sprzeciwiamy się nauczaniu religii w szkołach i wpisywaniu jej w kanon przedmiotów maturalnych bądź podlegających klasyfikacji. Egzamin może być tylko z wiedzy, a nie z wiary, która wiedzą nie jest.

Niezbędne są liberalizacja ustawy antyaborcyjnej i upowszechnienie metody in vitro. Niemoralne jest postępowanie kościoła, gdy jednych zmusza do rodzenia, a innych próbuje pozbawić tej możliwości. Państwo ma obowiązek sprzeciwu wobec kościoła atakującego wolność obywateli do decydowania w sprawie własnej płodności. Polska potrzebuje tolerancji i otwartości, które zawsze stanowiły podstawę dla dobrobytu i kulturowego bogactwa naszego narodu. Polska potrzebuje otwartych granic zarówno dla innych kultur jak i dla politycznych i gospodarczych uchodźców.

Polska dobrze wykorzystuje obecność w Unii Europejskiej. Dzięki Unii gospodarka przyspieszyła, a społeczeństwo wyrwało się z klęski bezrobocia. Po wejściu do grupy Schengen jak najszybciej powinniśmy przyłączyć się do strefy euro.

Europa potrzebuje silniejszej integracji. Unia Europejska jest potęgą gospodarczą, ale musi być także mocarstwem politycznym. Europa, do której dążymy to wolne i niepodległe państwa skupione w Federacji Państw Zjednoczonych Europy czerpiących swoje bogactwo z różnorodności skupionych w niej narodów. Pogłębianie procesu wewnętrznej integracji państw Unii jest krokiem do zapewnienia trwałego pokoju zarówno w Europie jak i na świecie. Tylko w ten sposób można osiągnąć cele będące poza zasięgiem nawet najsilniejszego pojedynczego państwa. Zadaniem nie tylko Unii Europejskiej, ale również jej obywateli, którzy chcą powodzenia i dobrej przyszłości dla swoich krajów – jest tworzenie tożsamości pan europejskiej, tożsamości Narodu Europy


Nowoczesna Lewica – Polska Lewica

Główne siły polityczne ciążą do centrum sceny politycznej. Następuje też zacieranie podziału na lewicę i prawicę, co pozbawia obywateli realnego wyboru. A przecież polityka jest wyrazem różnic, które mają miejsce w sferze publicznej. Będziemy te różnice wyostrzać, a nie zamazywać, bowiem służy to jakości demokracji. Kiedy ludzie tracą możliwość identyfikacji z jasno określonymi stanowiskami lewicowymi i prawicowymi, padają łupem populistów przedstawiających się, jako ideowa i polityczna alternatywa.

Będziemy otwarcie mówić o problemach i sposobach ich przezwyciężenia. Będziemy nazywać rzeczy po imieniu kierując się przy tym odpowiedzialnością za państwo, a nie tanim populizmem. Będziemy patrzeć w przyszłość szukając w niej drogi rozwoju zamiast rozgrzebywać przeszłość i cofać się do nieistniejących konfliktów i podziałów.

Jesteśmy Lewicą dumną z dokonań swoich poprzedników. Z ich udziału w polskiej transformacji i zmian, które dokonali. Jesteśmy Lewicą zwróconą twarzą do obywateli, poszukującą najlepszych rozwiązań wolnych od prawicowych dogmatów i populistycznych mitów.

Budujemy Polską Lewicę, ponieważ chcemy lewicy samodzielnej i niewystraszonej. Partii, która nie szuka usprawiedliwienia i parasola ochronnego na swoje istnienie.

PL” to litery, które godzą ludzi niezależnie od zmian ustrojowych. Niezależnie od różnic pokoleniowych. Są ciepłym symbolem minionego czasu i dobrym znakiem przyszłości. Polska Lewica chce dobrze służyć Polsce.Łódź, 5 stycznia 2008 roku.

 
PDF Drukuj Email

I kongres - galeria

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 4