Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Komentarze polityczne
PDF Drukuj Email

Warszawa dnia 8 lutego 2011 r.

 

 

 

Pan Poseł

Ryszard Kalisz

Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości

i Praw Człowieka
                00-902 Warszawa
                ul. Wiejska 4/6/8

                                                             

Nasz znak: PL/11/02/04

 

W nawiązaniu do informacji, że w dniu 4.02.2011 roku kierowana przez Pana Posła Komisja Sejmowa rozpatrywała informację Prokuratora Generalnego na temat toczących się postępowań w sprawie nieprawidłowości w obszarze hazardu prosimy o udostępnienie naszej partii:

 

§         informacji przedłożonej Waszej Komisji przez Prokuratora Generalnego na posiedzeniu w dniu 4.02.2011

§         stenogramu i wniosków z posiedzenia kierowanej przez Pana Posła Komisji

 

Nasza prośba wynika z dużej liczby pytań jakie otrzymujemy od Obywateli w tych sprawach. Wskazują oni także na takie fakty jak to, że:

 

§         część postępowań w sprawie tzw. afery hazardowej, prowadzi Prokuratura Warszawa-Praga, która umorzyła wiele postępowań, prowadzonych w oparciu o wnioski UKS i NIK, a dotyczących niegospodarności i wielomilionowych strat w Totalizatorze Sportowym w latach 1999 – 2001.

§         pomimo, że w trakcie prac Komisji Śledczej sygnalizowane było zagrożenie spadku wpływów do budżetu z tytułu dopłat, podatków i dywidendy z Totalizatora Sportowego, Minister Skarbu nie podjął działań naprawczych, co w konsekwencji doprowadziło do spadku przychodów w Totalizatorze Sportowym o około 1 mld. złotych. Według oceny Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, środki na sport w 2010 roku zmniejszyły się o około 200 mln. a na kulturę o około 30 mln. złotych.

 

W świetle obecnych problemów budżetowych sprawy te wymagają działań wyjaśniających.

 

Z wyrazami należnego szacunku


                                                                     Sekretarz Generalny Polskiej Lewicy

                                                                                Andrzej Łaszczyk 

 
PDF Drukuj Email

Warszawa dnia 8 lutego 2011 r.

 

 

 

                                                                      Pani Poseł
                                                                      Elżbieta Jakubiak
                                                                      Przewodnicząca Sejmowej Komisji
                                                                      Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
                                                                      00-902 Warszawa
                                                                      ul. Wiejska 4/6/8 

 

Nasz znak: PL/11/02/05

 

 

 

W nawiązaniu do prasowych informacji, że kierowana przez Panią Komisja odnotowała zmniejszenie w 2010 roku wpływów z Totalizatora Sportowego na sport o około 200 mln. złotych prosimy o informację:

 

§         Dlaczego nieskuteczne  okazały się działania Komisji, która kilkakrotnie w 2010 roku gościła na swoich posiedzeniach prezesa Totalizatora Sportowego i członków kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa zapewniających Posłów, że dochody te są niezagrożone?

 

§         Czy Komisja, we właściwym czasie podejmowała interwencje w Ministerstwie Skarbu Państwa, ustawowo odpowiedzialnego za realizowanie monopolu?

 

§         Czy planuje Pani dokonanie oceny składanych Wam w 2009 i 2010 roku deklaracji i planów, przez Totalizatora Sportowego i Ministerstwo Skarbu Państwa?

 

§         Jakie działania planujecie w celu obiektywnego wyjaśnienia przyczyn spadku przychodów Totalizatora Sportowego o około 1 mld. złotych w sytuacji gdy efektem nowej ustawy było wzmocnienie monopolistycznej pozycji Totalizatora Sportowego oraz likwidacja części firm konkurencyjnych?

 

 

Z wyrazami należnego szacunku


                                                               Sekretarz Generalny Polskiej Lewicy


                                                                        Andrzej Łaszczyk 

 

 
PDF Drukuj Email

Szanowna Pani Przewodnicząca

 

w imieniu partii Polska Lewica pragnę przekazać Pani oraz Pani koleżankom wyrazy poparcia dla podjętej przez Wasz związek próby zmian zasad funkcjonowania prawa pracowniczego w Polsce.


W latach ciągle niepewnej i niestabilnej sytuacji na rynku pracy wzmocnienie roli umowy o pracę staje się rozwiązaniem  nie tylko społecznie oczekiwanym ale też koniecznym. Pragnę też zapewnić Panią, że nasi rodacy swoje oczekiwania i pewność wypłaty wynagrodzeń w o wiele większym stopniu wiążą z umową o pracę niż z zatrudnieniem na kontrakcie, które powoduje, że faktycznie nie funkcjonują urlopy wypoczynkowe czy w przypadku choroby zwolnienia lekarskie.

Solidarna postawa i działanie gwarantujące poprawę obecnej sytuacji jest wspólnym obowiązkiem Polaków. Nie może to wszakże sprowadzać się do działań jednokierunkowych
przenoszących wszelkie obciążenia  wyłącznie na ogół obywateli - pracowników najemnych.

Prowadzona dotychczasowa polityka ochrony interesów finansowych grup kapitałowych jest nie do zaakceptowania tym bardziej, że drastycznie rosną koszty utrzymania, nasila się drożyzna a poziom życia przeciętnej polskiej rodziny wyraźnie się obniża.

Często ta sytuacja wymusza podjęcie dodatkowych prac w celu utrzymania dotychczasowego poziomu  życia rodziny. W następstwie tego często pracodawcy wydłużają czasu pracy bez należnej rekompensaty finansowej, mając za nic przepisy prawa pracy gwarantujące zapłatę za pracę w tzw. nadgodzinach.

Jednak przy zatrudnieniu na tzw. kontrakcie zmuszenie do pracy w godzinach nadliczbowych jest o wiele łatwiejsze ponieważ zawsze można się posłużyć  groźbą  rozwiązania kontraktu, co przy zatrudnieniu na umowę o prace nie jest takie proste.

Traktując Wasz protest jako pierwszy krok w tym kierunku Polska Lewica, w ramach swoich możliwości, będzie wspierała podjęte przez Wasz związek działania. 
 

                                     Przesyłam pozdrowienia

                                                            Przewodniczący Polskiej Lewicy

                                                                                      Jacek Zdrojewski

 
PDF Drukuj Email

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                Szanowny Panie Premierze,

 

           w imieniu partii Polska Lewica pragnę przekazać Panu wyrazy poparcia dla podjętej
przez Pana rząd próby zmian zasad funkcjonowania II filaru systemu zabezpieczania emerytalnego
w Polsce.

           W latach ciągle niepewnej i niestabilnej sytuacji na światowych rynkach
finansowych wzmocnienie roli państwa jako gwaranta wypłat emerytur jest
rozwi
ązaniem  nie tylko społecznie oczekiwanym ale też koniecznym.

           Pragnę też zapewnić Pana Premiera, że nasi rodacy swoje oczekiwania

i pewność wypłaty emerytur w o wiele większym stopniu wiążą z obowiązkiem
i
odpowiedzialnością państwa polskiego niż z efektywnością działania prywatnych
instytucji finansowych. Tym bardziej, że ich działalność do tej pory okazała się
bardziej korzystna dla ich samych niż dla milionów ludzi płacących składki.
Już wprowadzona radykalna obniżka kosztów związana z zarządzaniem funduszami
oraz projekt przeniesienia części składki do ZUS jest w tej sytuacji rozwiązaniem racjonalnym
bez względu na coraz bardziej zorganizowaną krytykę projektu zmian.

           Zwracamy jednocześnie uwagę, że zaufanie do działań rządu w tym zakresie jest
związane między innymi z rozstrzygnięciami dotyczącymi dziedziczenia
zgromadzonych przez obywatela środków finansowych na indywidualnym koncie.
Trudno zrozumieć i wytłumaczyć proponowane rozwiązania pozbawiające
spadkobierców całości lub 50% tych środków jak tylko nieskrywaną chęcią
zawłaszczenia tych pieniędzy przez państwo. Uważamy, że w każdym czasie i sytuacji
ś
rodki te powinny trafić do osoby wskazanej przez ubezpieczonego a danina na rzecz
pa
ństwa nie powinna być większa niż obowiązujący w Polsce podatek spadkowy.

 

Szanowny Panie Premierze,

proponowane zmiany zmierzają też do poprawy nadzwyczaj trudnej sytuacji

finansowej naszego państwa. Przyczyn narastającego zadłużenia i deficytu

budżetowego nie zamierzam dzisiaj analizować choć wiele działań politycznych
i gospodarczych rządu oceniamy nadzwyczaj krytycznie. Wielokrotnie o nich mówiliśmy.

           Tym niemniej stabilność i kondycja finansowa państwa polskiego
jest naszą wspólną troską i odpowiedzialnością. Solidarna postawa i działanie gwarantujące
poprawę obecnej sytuacji jest wspólnym obowiązkiem Polaków. Nie może to wszakże
sprowadzać się do działań jednokierunkowych przenoszących wszelkie obciążenia na
wyłącznie na ogół obywateli. Prowadzona dotychczasowa polityka ochrony interesów
finansowych grup kapitałowych jest nie do zaakceptowania tym bardziej, że drastycznie
rosną koszty utrzymania, nasila się drożyzna a poziom życia przeciętnej polskiej rodziny
wyraźnie się obniża.

           Traktując projekt reformy emerytalnej jako pierwszy krok w tym kierunku
Polska Lewica, w ramach swoich możliwości, będzie wspierała podjęte przez rząd działania.

 

                                                                                                Z wyrazami szacunku

 

                                                                                    Przewodniczący Polskiej Lewicy

 

                                                                                                Jacek Zdrojewski

 
PDF Drukuj Email

                                              BERUFSVERBOT
  
                
Platforma Obywatelska nareszcie szczerze i bez zbędnych niedomówień zbiera głos w sprawie wolności obywatelskich. Pani  Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy  i członek naczelnych władz partii, zamierza wyrzucić z pracy panią prezes miejskiej spółki taksówkowej za to, iż ta ośmieliła się wypowiedzieć na temat spotkania rodzin smoleńskich z premierem Tuskiem.

Prawdą jest, iż pani prezes napisała, że jej zdaniem w spotkaniu chodziło o pieniądze ­– argumentując, iż kwestie prawne nadzoruje niezależna prokuratura i premierowi mało co do tego, zaś spotkań towarzyskich premier w Kancelarii nie odbywa. Prawdą jest też, że pani prezes napisała to wszystko na Facebooku – i choć mogła traktować swoje wystąpienie jako prywatną wypowiedź w wirtualnej przestrzeni wymiany myśli,  po tym jak zacytowały ją media, sprawa nabrała wymiaru publicznego.

                  W  tej sprawie nie to jest istotne, czy zgadzamy się z opinią prezesa MPT, ale to jak zareagowała na nią pani prezydent. Okazuje się, że jeśli pracownik miejski prywatnie powie coś, co nie spodoba się pani prezydent, albo, co gorsza, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną przez panią prezydent kampanię – pracownik ów zostanie natychmiast wylany z roboty na zbity pysk. Tak rozumie pani prezydent prawa obywatelskie, wolność  słowa i zasady współżycia społecznego,  żeby nie wspomnieć już o prawach pracowniczych. Nie to jest istotne, czy zatrudniany przez miasto menager jest dobrym czy złym menagerem – ale to, czy we wszystkim zgadza się z „głową miasta”. Aż strach pomyśleć, że któryś z pracowników mógłby uczynić krytyczną uwagę na  temat absolutu z którego częścią – duchem świętym – pani prezydent, jak wielokrotnie przyznawała, obcuje osobiście. Albo na  temat jego lokalnych namiestników, którzy zawsze liczyć mogą na pomoc i poparcie pani prezydent. Na bilbordach wyborczych Gronkiewicz-Waltz  można przeczytać  „Zmiany na lepsze cdn”. Ciąg dalszy nastąpi? Robi się coraz straszniej.

                  Nie tylko zresztą w Warszawie.  Zapytana w jednym z wywiadów, czy nie wydaje jej się, że polska scena  polityczna jest zabetonowana – pani prezydent  odpowiedziała  z przekonaniem, że ani się jej nie wydaje, ani tak nie myśli. W istocie – kiedy postępuje się tak, jak pani prezydent, trudno dostrzec  fakt, iż system wyborczy i system finansowania partii politycznych skutecznie eliminuje konkurencję i wszystkich z wyjątkiem najsilniejszych wyrzuca poza nawias życia publicznego. Dokładnie tak, jak pani prezydent wyrzuca z pracy niewiernych Platformie pracowników.  Świat w którym tylko moja prawda się liczy, a wyznawców innych prawd mogę powyrzucać – jest przecież światem najlepszym. Groźne jest to, że taki sposób myślenia prezentuje nie lokalny polityk, ale jeden z liderów PO. Oznacza to, że tak pojmuje demokrację i społeczeństwo obywatelskie Platforma – co najśmieszniejsze – Obywatelska.                      

 

 
<< Początek < Poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Następna > Ostatnie >>

Strona 118 z 121