Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Komentarze polityczne
PDF Drukuj Email

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ 61. ROCZNICĄ

ANTYSTALINOWSKIEGO POWSTANIA NA WĘGRZECH

WSPÓŁCZESNA KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

SKŁADA UROCZYSTY HOŁD POLEGŁYM WÓWCZAS W WALCE

ZE STALINOWSKĄ TYRANIĄ WĘGROM I WĘGIERKOM !!!

Uroczyste oświadczenie bohaterskiego

premiera Węgier Imre Nagya

z dnia 1 listopada 1956 roku.

„Do narodu węgierskiego !

Rząd kraju, w pełni odpowiedzialny przed węgierskim narodem i historią, posłuszny zjednoczonej woli milionów, ogłasza niniejszym neutralność Węgierskiej Republiki Ludowej.

Naród węgierski, na fundamencie niepodległości i równości oraz w zgodzie z duchem Karty Narodów Zjednoczonych, pragnie żyć w prawdziwej przyjaźni z sąsiadami, ze Związkiem Radzieckim i ze wszystkimi narodami świata.

Naród węgierski żywi nadzieję na umocnienie i dalszy rozwój zdobyczy Rewolucji narodowej bez przynależności do jakiegokolwiek bloku mocarstw.

Kilkusetletnie marzenie narodu węgierskiego spełniło się.

Walka rewolucyjna narodu i jego bohaterów zakończyła się triumfem wolności i niepodległości.

Ta heroiczna walka umożliwiła realizację naszych fundamentalnych dążeń narodowych w stosunkach międzynarodowych, mianowicie, neutralności.

Apelujemy do naszych sąsiadów, krajów bliskich i dalekich, aby uszanowali stanowcze decyzje naszego narodu.

Jest prawdą, że nasz naród jest w tej decyzji zjednoczony jak nigdy dotychczas.

Miliony ludzi pracujących Węgier!

Wspierajcie i umacniajcie nasz kraj waszą rewolucyjną stanowczością, waszą niestrudzoną pracą, a przez zachowanie porządku – wolne, niepodległe, demokratyczne i neutralne Węgry”.

POWYŻSZY MATERIAŁ PRZESŁAŁ:

TOW. RYSZARD RAUBA

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).

 

 
PDF Drukuj Email

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ 61. ROCZNICĄ

ANTYSTALINOWSKIEGO POWSTANIA NA WĘGRZECH

WSPÓŁCZESNA KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

SKŁADA UROCZYSTY HOŁD POLEGŁYM WÓWCZAS W WALCE

ZE STALINOWSKĄ TYRANIĄ WĘGROM I WĘGIERKOM !!!,

JAN ŁYSEK,

„Serca nasze są z Węgrami”,

„Słowo Ludu” -

Organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,

Kielce – CZWARTEK, 1 LISTOPADA 1956 R., Rok VII, Nr 261, s. 2.

„GŁĘBOKIM smutkiem okryły nas bolesne wieści z Węgier.

Tragedię narodu, z którym wiąże nas od wieków umiłowanie wolności, przeżywa dziś każdy z nas.

Bratobójczy rozlew węgierskiej krwi, każe nam jeszcze raz spojrzeć na przebyte dni VIII Plenum, pozwala nam ocenić przed jakim nieszczęściem uchroniła nasz kraj dojrzałość polityczna narodu, postępowe siły partii.

„Polski Październik”, w którym nie polała się ani kropla krwi, stał się dla postępowych sił węgierskiego narodu bodźcem dla kontynuowania walki o przywrócenie w tym kraju słowu socjalizm właściwej mu rangi.

Tłumiony drakońskimi metodami ruch odnowy, pod wpływem wieści z Warszawy przybrał na sile.

Niestety.

Stalinowska grupa z kierownictwa partii nie posłuchała wielkiego głosu narodu.

Choć od śmierci Stalina upłynęły już trzy lata, jego wychowankowie na Węgrzech nie zerwali ze zbrodniczą praktyką rządzenia.

Postać Rakosi'ego pozostanie na zawsze dla węgierskiego ludu symbolem przemocy, ignorowania jego dążeń.

Rakosi bezwzględnie tępił w kierownictwie partii każdą nieśmiałą nawet myśl, która by mogła prowadzić do renesansu ludowego ustroju na Węgrzech.

I kiedy w naszym kraju to, co nowe, co szlachetne, co wytyczna drogę naprawy wzięło górę w historycznych dniach obrad VIII Plenum, na Węgrzech do ostatniej chwili decydujący głos w kierownictwie miała wsteczna grupa naznaczona piętnem tyranii.

Kiedy w kierownictwie naszej partii wzięła górę linia mas, to na Węgrzech jeszcze w chwili, kiedy rozgoryczony naród domagał się radykalnych zmian w polityce, o władzy decydowała klika przeżarta stalinizmem, klika, której żądania mas pozostały nadal obce.

Kierownictwo naszej partii kluczowe żądania mas przyjęło za wytyczne swej działalności, stając tym samym na czele walki o socjalistyczną demokrację, o suwerenność narodową.

Tymczasem Ernoe Geroe i jego grupa trzymając się do ostatniej chwili uparcie u władzy, uznali słuszne żądania mas za wystąpienia antyrewolucyjne.

Węgierskie społeczeństwo widziało więc, że władza na Węgrzech nie jest władzą ludu, że pod szyldem demokracji działają wrogowie narodu.

Krytycznym momentem był potężny więc młodzieży i społeczeństwa w Budapeszcie, zwołany dla wyrażenia solidarności ze zmianami zachodzącymi w Polsce.

Lud węgierskiej stolicy domagał się takich samych zmian na Węgrzech :

„Chcemy tak jak w Warszawie” - głosiły transparenty.

Tak jak w Warszawie – to znaczy naprzód, po drodze postępu, bez rozlewu krwi.

I w takim to momencie wystąpił z przemówieniem do zebranych tłumów były I sekretarz WPP, Geroe.

Z przemówieniem według najgorszych stalinowskich wzorów, w którym zbuntowanemu przeciw tyranii narodowi zarzucił wstecznictwo i reakcyjność.

Powszechne żądanie przemian poczytał za działalność wywrotową, antyrewolucyjną.

Wystąpienie to było przysłowiową kroplą która przebrała cierpliwość mas.

Prysnęły ostatnie złudzenia.

Dla ludu stało się jasne, że przeszkodą na drodze przemian stoi Geroe i jego klika.

Wybuchło powstanie.

Doprowadzony do ostateczności naród węgierski chwycił za broń, by tym ostatecznym sposobem pchnąć swą ojczyznę na lepsze tory.

Lecz jeszcze wtenczas, kiedy na ulicach Budapesztu ginęli już ludzie, Geroe nie usunął się od władzy.

Zwołane na prędce Plenum KC WPP wprowadziło tylko nieśmiałe zmiany w kierownictwie partii.

Geroe nie ustąpił ze stanowiska I sekretarza.

I dopiero wówczas, gdy powstańczy płomień ogarnął olbrzymią część kraju, gdy w akcji były już jednostki wojsk radzieckich, na czele władzy w państwie stanęli ludzie, dla których postępowe żądania społeczeństwa były oczywiste.

Nowy premier Nagy i sekretarz Kadar objęli władzę „w pięć minut po dwunastej”.

I na tym polega węgierska tragedia.

W tym tkwi przestępstwo grupy Geroe przeciwko narodowi.

Opinia światowa jest podzielona w ocenie wypadków na Węgrzech.

I to nie tylko burżuazyjna, ale i komunistyczna.

Trudno się zgodzić z tezą niektórych gazet komunistycznych, które krwawe wydarzenia węgierskie chcą uznać za dzieło „międzynarodowej i rodzimej reakcji”.

Znamy tę ocenę.

Taką przypinano też czerwcowym wypadkom w Poznaniu.

Niewątpliwie w szeregach walczących na Węgrzech znaleźli się też reakcjoniści z prawdziwego zdarzenia.

Niemniej jednak jest dla nas prawdą oczywistą, że żadna obca agentura nie zdoła porwać, wetknąć broni do ręki tak wielkiej części narodu.

To przekonanie utwierdził w nas fakt, że przeszliśmy o krok od nieszczęścia, jakie spotkało naród węgierski.

Główną winę, moim zdaniem, za przelaną krew węgierskiego narodu, za tysiące straconych ludzkich istnień, ponoszą nie siły, które zwykło się nazywać „międzynarodową reakcją”, a spada ona na czarnosecinną, wsteczną grupę z byłego kierownictwa WPP.

Opinie o kontrrewolucyjnej genezie węgierskiego powstania krzywdzą ten bohaterski naród.

Serca nasze biją dziś tak, jak w Wiośnie Ludów, zgodnie z sercami narodu węgierskiego.

Tak, jak dla siebie, pragniemy i dla nich suwerenności i niezawisłości, wolności i socjalistycznej demokracji.

Ostatnie wiadomości z Węgier wskazują, że rząd jedności narodowej i ogłoszony przez niego program odnowy idą po myśli narodu.

Tak w naszych oczach przedstawia się prawda o węgierskich wydarzeniach.

Bo prawda jest po stronie ludu, a na powstańczych barykadach Węgier stał lud.

JAN ŁYSEK”.

POWYŻSZY MATERIAŁ PRZESŁAŁ:

TOW. RYSZARD RAUBA

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).

 

 
PDF Drukuj Email

Przeciwko reakcyjnej polityce edukacyjnej

- stanowisko Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej


Europejska Inicjatywa Komunistyczna, która zrzesza 29 partii komunistycznych i robotniczych, podkreśla wagę kwestii edukacji szkolnej oraz uniwersyteckiej, dotyczącej nauczycieli, rodziców oraz całego społeczeństwa.


Edukacja powinna być prawem, a nie towarem i przywilejem dla nielicznych.


W rzeczywistości system oświaty w kapitalizmie nie zapewnia prawdziwej wiedzy i jest bardzo kosztowny.


Stanowi on odbicie oraz wzmocnienie dominującej ideologii, na której opiera się społeczeństwo.


Misją kapitalistycznego systemu edukacji jest ideologiczne przygotowywanie przyszłych pracowników tak, aby zasymilowali się już w młodym wieku z systemem wyzysku oraz dostosowali się do potrzeb komercjalizacji  oraz monopoli.


W społeczeństwie kapitalistycznym systemy oświaty to kluczowe narzędzia utrzymania społeczeństwa klasowego, działające w interesie rządzącej klasy kapitalistycznej odpowiadającej za wyzysk.


Reakcyjne reformy promowane przez UE i burżuazyjne rządy, wzmacniają przenikanie biznesu do wszystkich etapów systemu edukacji.


Państwowe wydatki są redukowane, postępuje komercjalizacja oświaty, a wyniki oraz tematyka badań są kontrolowane przez biznes.


Antynaukowe, a nawet obskuranckie teorie dotyczące natury i społeczeństwa, takie jak próba dyskredytowania oraz ukrycia teoria ewolucji, czy reprodukowanie nierówności mężczyzn i kobiet, które dominują w systemie oświaty, fragmentaryczna wiedza, i „umiejętności”, przeszkadzają w rozwoju krytycznego myślenia oraz naukowego rozumowania.


Zgromadzone doświadczenie dowodzi, że wprowadzany jest plan kooptacji i przekształcenia dzieci z klasy pracującej i ludu w zwolenników UE i NATO poprzez dedykowane programy oraz sponsorowane projekty lekcji, propagujące „wartości” kapitału oraz jego organizacji.


W każdym kraju klasa pracująca i rodziny z ludu oraz ich dzieci ponoszą poważne konsekwencje antyspołecznej linii politycznej burżuazyjnych rządów.


Trwa i nasila się niedobór nauczycieli i infrastruktury.


System edukacji w kapitalizmie ma głęboko klasowy charakter, a jego celem jest produkowanie pracowników, którzy nie będą kwestionować systemu wyzysku.


Trucizna antykomunizmu pojawia się w wielu podręcznikach.


Socjalizm oraz teoria ruchu komunistycznego są zniekształcane oraz zniesławiane, podobnie jak historia walki ruchu robotniczego.


Dokonywana jest pokrętna i ahistoryczna próba zrównania komunizmu z faszystowską bestią.


W tym roku świętujemy 100. rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej, która zapoczątkowała wyższą formę organizacji społeczeństwa – socjalizm, znosząc kapitalistyczny wyzysk ludzkości.


Radykalne wymazywanie tragicznego dziedzictwa analfabetyzmu, zagwarantowanie dobrej jakościowo oraz bezpłatnej edukacji dla wszystkich, rozwój teorii i praktyki edukacyjnej oraz eliminacja bezrobocia to jedne z wielkich osiągnięć socjalizmu.


Problemy związane z infrastrukturą edukacyjną, zapewnienie wyżywienia, zakwaterowania studentów itp., które w kapitalizmie pozostają niezaspokojone, zostały rozwiązane przez socjalizm.


Europejska Inicjatywa Komunistyczna kładzie nacisk na potrzebę intensyfikacji walki przeciwko reakcyjnym zmianom promowanym przez imperialistyczne ośrodki oraz burżuazyjne rządy, przeciwko chronicznemu niedofinansowaniu edukacji, fałszowaniu historii, czy promocji antynaukowych teorii w szkołach.


Wzywamy uczniów szkół, ich rodziców i nauczycieli oraz ruchy pracownicze do wspólnych z komunistami wystąpień, do nasilenia walki o prawo dzieci do prawdziwej edukacji, zgodnej z współczesnymi wymogami, takiej która stanie się środkiem do poprawiania jakości życia ludzkości, a nie narzędziem prowadzenia kapitalistycznego wyzysku oraz pomnażania zysków klasy burżuazyjnej.


Powyższy materiał przesłał :

Tow. Ryszard Rauba

Komunistyczna Partia Polski (KPP).

 
PDF Drukuj Email

KONSEKWENTNIE WALCZĄCA Z ZACOFANIEM UMYSŁOWYM, RASIZMEM, KSENOFOBIĄ, FASZYZMEM I ANTYSEMITYZMEM KPP PRZYPOMINA :

TO WYDARZYŁO SIĘ 80 LAT TEMU

W RZĄDZONEJ PRZEZ REŻIM SANACYJNY POLSCE !!! :

„Zajścia na wyższych uczelniach lwowskich.

Kilkunastu studentów – Żydów zostało rannych.

Strajk studentów żydowskich w Warszawie połączony z blokadą domu akademickiego”.,

„ILUSTROWANA REPUBLIKA”,

Rok XV., ŁÓDŹ, PIĄTEK, 15 PAŹDZIERNIKA 1937 R., NR 284, s. 3.

„Lwów, 14 października.

Wyższe uczelnie lwowskie były dziś przed południem widownią ekscesów antyżydowskich, które wybuchły jednocześnie w kilku miejscach.

W Akademii Handlu Zagranicznego przed wykładem prof. Stamolewicza na pierwszym roku studiów wpadła grupa bojówkarzy, rekrutujących się ze słuchaczy innych uczelni, i usiłowała zmusić studentów – Żydów do zajęcia osobnych ławek.

Wywiązała się bójka, która przeniosła się na korytarz.

Tam pobito kilkunastu Żydów, przy czym jedna ze studentek, zepchnięta ze schodów, doznała złamania nogi.

W chwili niesienia jej pomocy przez kolegów, bojówkarze napastowali ich w dalszym ciągu, po czym szybko zbiegli.

Studentkę odstawiono do szpitala.

Pobici zostali również słuchacze – Żydzi na politechnice lwowskiej.

Na korytarzu wydziału architektury 5 studentów napadniętych zostało z tyłu i pobitych pałkami po głowie. Jednego z nich odwieziono na klinikę.

Także na uniwersytecie J. K. pobito czterech Żydów, z których dwaj, brocząc krwią, schronili się w bramie Banku Polskiego.

Pogotowie opatrzyło im tam rany.

Inni zgłosili się o pomoc do ambulatorium pogotowia.

Doszło również do napadów w kilku innych punktach uniwersytetu.

W związku ze strajkiem studentów – Żydów i blokadą Domu Akademickiego w Warszawie, lwowscy studenci – Żydzi proklamowali jednodniowy na najbliższy piątek, dnia 15 bm.

W dniu tym Żydzi wstrzymać się mają od uczęszczania na wykłady i zajęcia praktyczne na lwowskich uczelniach.

WARSZAWA, 14 października.

Na znak protestu przeciwko podziałowi miejsc na wyższych uczelniach, t. zw. „ghettu ławkowemu”, proklamowali studenci – Żydzi dziś rano strajk 2 – dniowy, połączony z okupacją żydowskiego Domu Akademickiego przy ulicy Sierakowskiego 7.

Strajk ma przebieg spokojny.

W Domu Akademickim znajduje się ponad 900 studentów, których część stale zamieszkuje w tym domu, a reszta przeprowadza blokadę na znak solidarności.

Na uczelniach wyższych studenci Żydzi nie byli dziś obecni.

Organizacją blokady zajął się między uczelniami Komitet Studentów, który czuwa nad pieczą w całym gmachu.

Dokoła gmachu zablokowanego przez studentów zbierają się tłumy publiczności.

Przez całą noc i dzień studenci i studentki przebywają w salach ogólnych.

Wszystkie pokoje mieszkalne „Domu Akademickiego” są zamknięte.

W godzinach popołudniowych odwiedzili Żydowski Dom Akademicki przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych i społecznych oraz przedstawiciele „Koła Żydowskiego” z posłem Sommersteinem na czele.

Poseł Sommerstein wygłosił przemówienie do młodzieży.

Z Łodzi przybył przedstawiciel studentów – Żydów Wolnej Wszechnicy p. Grünberg.

Grünberg odczytał rezolucję studentów łódzkich, solidaryzujących się z młodzieżą akademicką w walce przeciw „ghettu ławkowemu”.

Żydowska młodzież akademicka otrzymała wiele depesz i listów.

*   *   *

W godzinach wieczornych odbyły się w Warszawie dwa wielkie zgromadzenia działaczy społecznych przy udziale reprezentantów „Koła Żydowskiego”.

Na zebraniach tych ogłoszono odezwę podpisaną przez 18 organizacyj społecznych i politycznych, protestującą przeciwko zarządzeniom o osobnych ławkach oraz przeciw ograniczeniom narodowościowym i wyznaniowym.

Odezwa ta wzywa całą ludność żydowską w kraju do udziału w „Tygodniu Żydowskiego Akademika” w dniach od 20 do 28 października i powstrzymania się od wszelkich zbędnych wydatków i rozrywek w „Tygodniu Akademika”.

Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze winny być przeznaczone dla akademickiej młodzieży żydowskiej”.


Powyższy materiał przesłał :

Tow. Ryszard Rauba

Komunistyczna Partia Polski (KPP).

 
PDF Drukuj Email

W ZWIĄZKU Z DNIEM EDUKACJI NARODOWEJ

(14. 10. 2017 r.)

WSPÓŁCZESNA KPP

UROCZYŚCIE PRZYPOMINA :

„OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA – DEMOKRATY.

JAK WYCHOWAĆ MŁODZIEŻ

W DUCHU IDEAŁÓW DEMOKRATYCZNYCH”.

„Jaka młodzież – takie będzie przyszłe społeczeństwo.

Jakie społeczeństwo – taki ustrój państwowy.

Nic też dziwnego, że państwo demokratyczne bacznie i z wielką troskliwością odnosi się do spraw wychowania swoich przyszłych obywateli.

Na tym odcinku wielka jest bezspornie rola szkoły i nauczyciela.

Nie jedyna, bo prócz niego wpływ na urobienie poglądów młodzieży mają rodzice i w ogóle środowisko domowe, a także dalsze środowisko, w którym uczeń spędza czas pozaszkolny : koledzy, znajomi, kino, ulica, prasa, radio.

Dobrze pojmująca jednak swoją rolę i ogromną odpowiedzialność przed narodem i historią szkoła nie może wyrzec się swego wpływu na serca i umysły wychowanków, przeciwnie, musi mieć ambicję kierowania nimi i urabiania w duchu pięknych ideałów demokracji.

Co może takie korzystne oddziaływanie zapewnić?

W pierwszym rzędzie w całej szkole musi panować atmosfera jednolitego frontu demokratycznego.

Wszyscy nauczyciele winni przejąć się swoim posłannictwem wychowawczym, powinni być świadomi, jaki obowiązek ciąży na nich, i wszędzie, a więc zarówno na lekcjach przy nauczaniu, jak i w czasie pozalekcyjnego obcowania, na zebraniach organizacji uczniowskich, jak i w przygodnych rozmowach z uczniami – zawsze akcentować tę swoją postawę ludzi oddanych demokracji.

Oczywiście nie należy tego robić w sposób tak nieumiejętny, jaskrawy, jak to często miało miejsce z t.zw. „sanacyjnym wychowaniem państwowym”.

Nie chodzi o kazania i morały na ten temat, ale wychowawcze oddziaływanie, i własną postawą i przykładem wielkich szermierzy demokracji.

Chodzi o wyzyskanie nasuwającego się w każdym przedmiocie materiału.

Ileż piękna zobaczy młodzież w życiorysach takich wspaniałych bojowników o wolność i prawa ludu pracującego, jak Lelewel, Edward Dembowski, Worcell, Jarosław Dąbrowski, Limanowski, Waryński.

Nowy program dostarcza wiele materiału, umożliwiającego te wychowawcze oddziaływania.

Znajdziemy tam takie tematy, jak :

miłość człowieka, poszanowanie godności ludzkiej i twórczego wysiłku człowieka,dola warstw uciemiężonych w Polsce (dawnej) zwłaszcza chłopów, dostęp do kultury i nauki młodzieży chłopskiej i robotniczej, walka z ciemnotą i zacofaniem, idea postępu w działalności Kuźnicy Kołłątajowskiej, demokracji Kościuszkowskiej, walka o wyzwolenie społeczne warstw pracujących.

Ileż możliwości wychowywania w duchu demokracji kryją w sobie te tematy?

A dalej.

Istotą demokracji jest głęboko pojęta wolność człowieka, wolność każdego człowieka, który nie jest wrogiem ludu pracującego, ale współdziała w budowaniu jego lepszej doli.

Nie ma więc miejsca w demokracji na zapędy narzucania komuś siłą ideologii, na ujarzmienie i ograniczenie swobód.

Nie ma miejsca na faszyzm.

I tu tkwi pewne niebezpieczeństwo dla wychowawców, gdyż młodzież – zwłaszcza starsza, przed 1939 r. zaraziła się tu i ówdzie bakcylami różnych rodzimych odmian faszyzmu.

Jeżeli straszliwe doświadczenia wojny nie uleczyły jej z tej choroby, szkoła musi znaleźć sposoby urobienia młodzieży tak, żeby nie były możliwe ekscesy, jakie miały miejsce przed wojną.

Nauczyciel – demokrata, sam człowiek wytężonej pracy, będzie uczył poszanowania pracy, jako dźwigni jednostki narodu.

Wskaże na ochronę człowieka pracującego w ustroju demokratycznym, ale zarazem powszechność obowiązku pracy, co znalazło wyraz w utworzonych ostatnio „Urzędach Zatrudnienia”.

A ideał braterstwa narodów.

Zrealizowanie przepięknego hasła : „Za naszą i waszą wolność”.

Ileż tu pola do pracy wychowawczej !

Ta walka w prawdziwej dżungli przesądów szowinistycznych, wyznaniowych i rasowych, a zwłaszcza walka z antysemityzmem  -  to praca, która ciągle jeszcze czeka na urzeczywistnienie.

W niejednej szkole delikatnie omija się te sprawy, choć zna się różnorakie nastroje młodzieży, nie zawsze demokratyczne.

Źle to pojęty obowiązek i zła przysługa demokracji.

Dobry nauczyciel i dobra szkoła nie zamykają tchórzliwie oczu na sprawy trudne, nie czekają, aż ich ktoś wyręczy w spełnieniu obowiązku, który jest ich obowiązkiem, obowiązkiem nauczycieli – demokratów w szkołach demokratycznego państwa polskiego.

M. P.”.

Cyt. za : M. P., Obowiązki nauczyciela – demokraty. Jak wychować młodzież w duchu ideałów demokratycznych, „GŁOS ROBOTNICZY” - PISMO POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ, ROK I, ŁÓDŹ, CZWARTEK, 1 LISTOPADA 1945 ROKU, NR 135, s. 4.


POWYŻSZY MATERIAŁ PRZESŁAŁ:

TOW. RYSZARD RAUBA

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 118