Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Komentarze polityczne
PDF Drukuj Email

W 100. ROCZNICĘ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

(7 LISTOPADA 1917 – 7 LISTOPADA 2017)

WSPÓŁCZESNA KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP) PRZYPOMINA :

O TYM PISAŁ ŁÓDZKI „KURIER POPULARNY”

- ORGAN POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ

W CZWARTEK, 7 LISTOPADA 1946 ROKU

„Nasze stanowisko”

„Kurier Popularny” - Organ Polskiej Partii Socjalistycznej,

Rok II, Łódź, czwartek 7 listopada 1946 r., Nr. 307(377), s. 1.

„Są wydarzenia w życiu ludzkości, które poprzez swoją siłę oddziaływania i zawartą w nich nową treść ideologiczną – stają się punktami zwrotnymi, otwierają nową epokę.

Na przestrzeni historii nowożytnej do takich wydarzeń należą Wielka Rewolucja Francuska i Rewolucja Październikowa w Rosji.

Pierwsza, podejmując walkę z feudalnym ustrojem, umocniła wpływy mieszczaństwa.

Druga w dialektycznym następstwie, drogą rewolucyjną usunęła z terenu Rosji ustrój kapitalistyczny, zastępując rządy obszarników i kapitalistów rewolucyjną władzą robotników i chłopów.

Jakkolwiek każdy kraj posiada odrębne warunki działania i własne drogi prowadzące do zmian ustrojowych – przykład Związku Radzieckiego, w którym realizuje się socjalizm – pozostanie zawsze w świadomości mas pracujących tym krajem, który pierwszy podjął walkę o realizację programu socjalistycznego.

Dla nas Polaków, Rewolucja Październikowa stanowi ponadto wydarzenie dziejowe, które w poważnym stopniu posiadało wpływ na losy naszej niepodległości.

Przywódcy Rewolucji z Leninem na czele zawsze bowiem podkreślali w swych deklaracjach, że niepodległość Polski może być w owych czasach jednym z poważniejszych uderzeń w zmurszały carat, a tym samym może przyczynić się do powodzenia w akcji rewolucyjnej.

Wprawdzie imperialistyczne pomysły doprowadziły do wybuchu wojny polsko – radzieckiej, ale tej wojny nie chcieli wówczas świadomi przedstawiciele klasy robotniczej w Polsce i przywódcy Rewolucji Październikowej.

Warto te wydarzenia w rocznicę święta narodów Związku Radzieckiego przypomnieć, należy na ich przykładach uczyć się prawdy historycznej.

Jest to tym bardziej potrzebne dziś, kiedy losy wojny dowiodły, że wyzwolenie naszego kraju przyszło od Wschodu, i że ciągle grożące Polsce niebezpieczeństwo niemieckie może być właściwie zwalczane w oparciu o potęgę Związku Radzieckiego”.

POWYŻSZY OKOLICZNOŚCIOWY MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY PRZESŁAŁ :

TOW. RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).

 

 
PDF Drukuj Email

Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 13.


Znacie opowieści (bajki) tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców, jak to w tym związku przestrzega się przepisów prawa?

 

To popatrzcie Państwo jak to wygląda w świetle obowiązujących przepisów.

 

W tym artykule zajmiemy się sprawą pozbawienia członkostwa w PZD Pana Leszka Ciepielskiego. O tej sprawie pisaliśmy już wielokrotnie na naszej stronie. Patrz np. artykuł Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 5 czy Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 6.

 

Knawą tego artykułu jest uchwała nr 411/2017 z dnia 25 października 2017 r. Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

 

Jak Państwo przeczytali w tej uchwale główną przesłanką odrzucenia odwołania Pana Leszka Ciepielskiego od uchwały nr 104/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Opolu była sprawa ustanowienia pełnomocnika przez Pana L. Ciepielskiego(???) Sprawą tą zajmowaliśmy się już w artykule Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 12.

 

W tym artykule zajmiemy się kolejnymi kwiatkami zawartymi w uchwale nr 411/2017 z dnia 25 października 2017 r. Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców


Popatrzmy na uzasadnienie odwołania cytuję:

„Przede wszystkim był jednym z sygnatariuszy i współautorów dokumentu pt. „Apel niezależnych działkowców zebranych w dniu 26 listopada 2016 r. w Poznaniu, uczestników ogólnopolskiego spotkania, dotyczącego przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce, skierowanym do Prezydenta RP, Rządu RP, wszystkich posłów i senatorów, władz lokalnych oraz mediów”, w którym to dokumencie zarzucono Polskiemu Związkowi Działkowców m.in. zastraszanie działkowców, mobbing, brak społecznej kontroli, zabranie korzystania przez członków stowarzyszenia z porad prawnych i ochrony swych interesów, czy też marnotrawienie finansów. Powyższe zarzuty nie zostały jednocześnie poparte ani jednym dowodem czy też argumentem, który potwierdzałby ich prawdziwość..”

 

Zajmijmy się po kolei tymi bzdurnymi zarzutami:

1. „Zabranie korzystania przez członków stowarzyszenia z porad prawnych i ochrony swych interesów” – większego kłamstwa nie znajdziecie Państwo nigdzie w świecie. Według PZD na pierwszej stronie uchwały jest dopuszczalne (ha, ha, ha) korzystanie z porad w tym pełnomocników a na drugiej stronie tej samej uchwały cytuję: „Oznacza to, że członek PZD wykonując swe prawa statutowe wymienione w §14 ust. 1, może korzystać z nich wyłącznie osobiście i nie może w celu ich wykonania ustanawiać pełnomocnika.”. Może podpisujący się pod uchwałą Prezes E. Kondracki i I Wiceprezes T. Jarzębak wyjaśnią tą sprzeczność. Polska Lewica chętnie udostępni swoją stronę www.polskalewica.pl do zamieszczenia wyjaśnień bez żadnych warunków wstępnych.

2. „Marnotrawienie finansów.” – Władze PZD cierpią na brak dowodów to polecamy lekturę artykułów na stronie www.polskalewica.pl np. artykuł Wykaz strat i niegospodarności w PZD czy artykuł O tym dlaczego OZM PZD w Warszawie jest bankrutem cz.7 – Ile kosztują działacze PZD.

3. „Brak społecznej kontroli” – Sprawa ta była poruszana wielokrotnie przez różne organy w Polsce. Dla przykładu zacytuję stwierdzenia z pisma z dnia 15 lipca 2015 r. Prezydenta m.st. Warszawy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. „Pierwsze wnioski o zastosowanie środków nadzorczych wobec PZD, które wpłynęły do Prezydenta m.st. Warszawy, dotyczyły zdarzeń mających miejsce przed dniem 19 stycznia 2014 r., czyli przed datą wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wprowadzającej nadzór nad działalnością PZD.” Stąd wniosek jest jeden do tego czasu PZD nie podlegało żadnej kontroli. Warto także zapoznać się z pismem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 kwietnia 2015 r. w którym to piśmie stwierdza cytuję: „W wyniku postępowania wyjaśniającego prowadzonego wobec Polskiego Związku Działkowców organ nadzorujący w rozumieniu art. 8 ust. 5 pkt. 2 ... ustawy .... Prawo o stowarzyszeniach ... stwierdził, że działalność Polskiego Związku Działkowców (zwanego dalej PZD) jest niezgodna z prawem...


Jak widać z przytoczonych dokumentów różnych organów stwierdzenie zawarte w uchwale cytuję:

„Powyższe zarzuty nie zostały jednocześnie poparte ani jednym dowodem czy też argumentem, który potwierdzałby ich prawdziwość..” nie odpowiadają prawdzie.


Przy okazji przypominam tzw. działaczom PZD, że powyższa uchwała nr 411/2017 Prezydium KR PZD z dnia 25 października 2017 r. jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Argumentacja zawarta w uzasadnieniu tej uchwały narusza następujące przepisy:

 

 

  • Art. 32 pkt.2 Konstytucji RP, który brzmi cytuję „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

 

  • Art. 54 pkt.1 Konstytucji RP, który brzmi cytuję „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

 

  • Art. 6 pk.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, który brzmi cytuję „Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.”

 

 

 

 
PDF Drukuj Email

Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 12.


Znacie opowieści (bajki) tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców, jak to w tym związku przestrzega się przepisów prawa?


To popatrzcie Państwo jak to wygląda w świetle obowiązujących przepisów.

 

W tym artykule zajmiemy się sprawą pozbawienia członkostwa w PZD Pana Leszka Ciepielskiego. O tej sprawie pisaliśmy już wielokrotnie na naszej stronie. Patrz np. artykuł Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 5 czy Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 6.

 

Knawą tego artykułu jest uchwała nr 411/2017 z dnia 25 października 2017 r. Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

 

Jak Państwo przeczytali w tej uchwale główną przesłanką odrzucenia odwołania Pana Leszka Ciepielskiego od uchwały nr 104/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Opolu była sprawa ustanowienia pełnomocnika przez Pana L. Ciepielskiego(???)


Według tzw. działaczy PZD członek tego stowarzyszenia nie może zlecać żadnych czynności swojemu pełnomocnikowi (???) bo tak zapisano w Statucie PZD – sławetny art. 14 pkt. 2 cytuję: „Prawa członkowskie wykonywane są osobiście.”

 

A jak wygląda sytuacja ustanowienia pełnomocnictwa w świetle obowiązującego prawa. Sprawę tą regulują  art. 98, art. 99, art. 101 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny Dz. U 2014 r. poz. 121.


Co oznacza udzielenie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.


Jak z tego widać unormowania Statutu PZD w rażący sposób są sprzeczne obowiązującym w Polsce prawem.


W związku z tym uchwała nr 411/2017 z dnia 25 października 2017 r. Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców jest z mocy prawa nieważna.

 

W sprawie nieważności uchwał wypowiadały się już różne sądy np. Sąd Apelacyjny w Gdańsku sygn. akt I ACa 841/12 gdzie stwierdził między innymi cytuję:

 

„Wskazać należy, że zgodnie z art. 58 § 1 kc czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna...


Czynność prawna jest sprzeczna z ustawą, gdy jej treść jest formalnie i materialnie niezgodna z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa. (a przecież ustanowienie pełnomocnictwa reguluje ustawa Kodeks Cywilny a statut nie może być sprzeczny z obowiązującym prawem – dopisek autora artykułu)


Nieważność bezwzględna, o której mowa w art. 58 kc jest najsurowszą sankcją wadliwości czynności prawnej i oznacza, że czynność ta nie wywołała i nie może wywołać skutków prawnych, powstaje z mocy prawa i datuje się od samego początku (extunc).”

 

Podobne stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt XXIII Ga 773/15 myślę, że znany działaczom PZD, jest to wyrok odrzucający apelację PZD w sprawie rejestracji Statutu z 2014 r. -  cytuję:

 

Należy zatem wskazać, że skutki nieistniejącej czynności prawnej są w istocie takie same, jak skutki bezwzględnie nieważnej czynności prawnej gdyż, w istocie występuje stan niewywołania i niepowstania w takim stanie faktycznym skutków prawnych. O ile jednak uchwała dotknięta nieważnością aż do chwili jej uchylenia przez sąd wywołuje skutki prawne, które muszą być respektowane, o tyle uchwała nieistniejąca takich skutków w ogóle nie wywołuje (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2009 r. sygn. I UK 123/08).

 

Sprawę tą podnosił w swoim piśmie z dnia 19 sierpnia 2016 r. do Prezesa PZD E. Kondrackiego Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar cytuję:


"Zgodnie z § 14 ust. 2 statutu prawa członkowskie wykonywane są osobiście.

Przepis ten w praktyce uniemożliwia działkowcom upoważnienie swego przedstawiciela do udziału w walnym zebraniu członków. Takie rozwiązanie wydaje się nieuzasadnione zwłaszcza, biorąc pod uwagę, iż z działek w rodzinnych ogrodach działkowych często korzystają całe rodzin. Niemożność skorzystania z instytucji przedstawicielstwa w praktyce często ogranicza możliwość udziału w walnym zgromadzeniu działkowców, którzy z przyczyn losowych nie są w stanie wziąć w nim udziału. Budzi to poważne wątpliwości z punktu widzenia samorządności stowarzyszenia.”

 

A oto stanowisko KR PZD – patrz uchwała nr 2/VII/2016 cytuję z uzasadnienia:


Organy PZD nie są przygotowane, ani też nie posiadają żadnych instrumentów prawnych,

umożliwiających im weryfikację oświadczeń czy też dokumentów przedstawianych przez osoby podające się za pełnomocników członków PZD. Ponadto w realiach rodzinnych ogrodów działkowych, konieczność rozpatrywania wniosków lub postulatów pochodzących od osób podających się za pełnomocników członków PZD, a zatem z reguły podmiotów profesjonalnie (w warunkach rynkowych) zajmujących się działalnością w danych obszarach, stawiałoby społecznie działające organy PZD w sytuacji strony słabszej, co w konsekwencji wymuszałoby konieczność korzystania przez nie z analogicznego wsparcia zewnętrznego. Wskazać też należy, iż przedmiotem takiego postępowania są zagadnienia wyłącznie o charakterze wewnątrzorganizacyjnym, a w obecnie obowiązującym stanie prawnym członkom PZD, zwłaszcza w zakresie ochrony ich praw do działki w ROD oraz sposobu korzystania z działki, przysługuje szeroka ochrona sądowa zagwarantowaną ustawą o ROD.


Dlatego też, w opinii KR PZD, rozwiązania zawarte w Statucie PZD, zobowiązujące do osobistego wykonywania praw członkowskich, są w pełni uzasadnione.”.


A teraz kilka słów wyjaśnienia tych pobożnych życzeń:

1. Organy PZD nie są przygotowane, ani też nie posiadają żadnych instrumentów prawnych (???)  – czyste   kłamstwo w samym tylko Okręgowym Zarządzie Mazowieckim PZD w Warszawie jest zatrudnionych 8   prawników patrz artykuł Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 2

2. Społecznie działające organy PZD (sic) – to za co biorą pieniądze działacze - Dla przykładu porównajcie artykuł Bajki o przestrzeganiu prawa przez PZD cz. 3

 


Zajmijmy się teraz znaczeniem prawnym statutu.

Norma art. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi, że stowarzyszenia PZD prowadzi działalność na podstawie tej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.

 

Oznacza to, że:

1. w pierwszej kolejności działalność PZD regulują przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

2. w zakresie nieuregulowanym przez ustawę o rod przepisy innych ustaw,

3. i dopiero w zakresie nieuregulowanym przez ustawy unormowania statutu.

 

 

Statut jest źródłem prawa dla stowarzyszenia i jej członków w takich kwestiach i w takim zakresie, które nie są uregulowane ustawowo. Z tego powodu pozbawione znaczenia prawnego są wszelkie takie regulacje statutowe, które powtarzają treść norm ustawowych. Statut powinien regulować to czego nie regulują ustawy. Tylko w tym i aż w tym zakresie stanowi źródło wewnętrznego prawa stowarzyszenia.

 
PDF Drukuj Email

W 100. ROCZNICĘ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

(7 LISTOPADA 1917 – 7 LISTOPADA 2017)

WSPÓŁCZESNA KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP) PRZYPOMINA :

O TYM PISAŁ „DZIENNIK ŁÓDZKI”

W ŚRODĘ, 7 LISTOPADA 1945 ROKU

ANATOL MIKUŁKO,

„28 lat”

„Dziennik Łódzki”,

Rok I, Łódź, środa 7 listopada 1945 r., Nr 125 (135), s. 1.

„Dziś nasz sojusznik, Związek Radziecki, obchodzi swe wielkie święto, 28 – mą rocznicę Rewolucji Październikowej.

Rewolucja ta, jak wiemy, stała się punktem zwrotnym w dziejach Rosji.

Październik dokonał zasadniczego przełomu.

Od października zaczęła się nowa, inna Rosja.

Nie będziemy w banalnych słowach powtarzać wielkich, szczytnych haseł, z którymi szli robotnicy i marynarze do szturmu na Pałac Zimowy.

Te hasła są dostatecznie wszystkim znane.

A ich realizacja?

W Polsce przyzwyczajono się nazywać Rewolucję Październikową i zmiany, jakie ona wprowadziła w Rosji - „wielkim eksperymentem”, który może się uda; a może...

28 lat daje wyczerpującą odpowiedź.

Jeszcze dobitniejszą bodaj odpowiedzią jest cały przebieg ostatniej wojny i jej takie, a nie inne zakończenie.

Rewolucja Październikowa w sposób zdecydowany odsunęła na bok warstwę pasożytującą.

Dzieje współczesnej Rosji wykazały, że bez tej warstwy państwo może doskonale się rozwijać.

Głos t. zw. szerokich mas nie okazał się teoretycznym.

W Rosji istotnie doszły do głosu najszersze kręgi narodu, powołano je do aktywnego udziału w życiu, wykorzystano tkwiącą w nich olbrzymią siłę.

Carska Rosja była krajem wybitnie zacofanym pod względem rolniczym, przemysłowym, kulturalnym.

Dorównanie Zachodowi obliczano na stulecia.

Przemysł sowiecki obiektywnie mogą ocenić ci, co go widzieli.

Przemysł dźwiga rolnictwo.

Jak produktywnie wykorzystywana jest ziemia rosyjska świadczy fakt, że olbrzymie armie sowieckie w ciągu ostatniej wojny nie zaznały niedostatków żywnościowych.

Nie stanęło też widmo głodu przed obywatelem, pracującym na zapleczu.

W Rosji dzisiejszej nie ma prawie analfabetów.

Człowiek nie umiejący czytać i pisać, jest rzadkością.

Nie znaczy to, że wszyscy mają zaraz wyższe czy średnie wykształcenie.

Mówimy o ogólnym, przeciętnym poziomie, mówimy o tym, że analfabetyzm znajduje się w stadium likwidacji.

W Rosji dokonano zasadniczych zmian nie tylko w dziedzinie politycznej czy ekonomicznej.

Nastąpiły również głębokie przeobrażenia w samej psychice społeczeństwa.

Związek Radziecki wychował zupełnie nowy typ człowieka.

Ten człowiek jest rozmiłowany w budownictwie i w swojej nowej wielkiej ojczyźnie.

To człowiek silny i zdecydowany.

Jego siłę i zdecydowanie poznał najlepiej niemiecki najeźdźca, który liczył na podbój Rosji w ciągu...kilku tygodni.

Wojna unaoczniła każdemu, jak wielką siłę przedstawia sobą Związek Radziecki.

Wykazała, że nie budował „zamków na lodzie”.

W dniu Święta Sojusznika musimy jeszcze raz przypomnieć, że właśnie krew i praca sowieckiego obywatela przyczyniła się do odzyskania przez nas niepodległości.

Nie idzie o śpiewanie bezkrytycznych peanów na temat t. zw. cudzych wzorów.

Chcemy tu bezstronnie stwierdzić, że jeżeli Rewolucję Październikową w Rosji nazywano „eksperymentem” to ten eksperyment się udał.

Wystrzał z „Aurory” 28 lat temu nie był ślepym nabojem.

Anatol Mikułko”.

POWYŻSZY OKOLICZNOŚCIOWY MATERIAŁ PRZESŁAŁ :

TOW. RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).

 

 
PDF Drukuj Email

Jakimi ogrodami rządzi Prezes Kondracki cz. 4?


Imperium działaczy Polskiego Związku Działkowców w sposób nieubłagany sypie się w gruzy. Kolejne ogrody opuszczają tą strukturę (PZD) i zakładają własne stowarzyszenia, które przejmują prowadzenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dla przykładu podajemy kolejną listę stowarzyszeń, które zarejestrowały się na terenie województwa mazowieckiego, podobnie wygląda sytuacja w innych województwach. Do sprawy powrócimy w następnych artykułach.


1. STOWARZYSZENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH "NASZ OGRÓD" Nowy Dwór Mazowiecki nr KRS 0000313732

2. STOWARZYSZENIE OGRODU DZIAŁKOWEGO BIELIK  Nowy Dwór Mazowiecki nr KRS 0000369170

3. STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH "KABATY" Kierszek nr KRS 0000478989

4. STOWARZYSZENIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁAKOWEGO "SZAŁASY" Powązki nr KRS 0000484228

5. STOWARZYSZENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH "LEŚNY ZAKĄTEK" Wólka Pracka nr KRS 0000502196

6. STOWARZYSZENIE OGRODOWE "LEŚNE ZACISZE" Wólka Pracka nr KRS 0000688111

7. STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OGRODU "ZA ROWEM" Zegrze nr KRS 0000221410

8. STOWARZYSZENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH REGION OSTROŁĘKA Ostrołęka nr KRS 0000206162

9. NIEZALEŻNE SAMODZIELNE STOWARZYSZENIE DZIAŁKOWCÓW W PRZASNYSZU Przasnysz nr KRS 0000165230

10. ŻYRARDOWSKIE STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OGRODÓW DZIAŁKOWYCH "WITAMINA" Żyrardów nr KRS 0000485112


Patrz także poprzedni artykuł z tego cyklu

 

Listę ogrodów w województwie mazowieckim, które opuściły PZD zawiera także artykuł opublikowany wcześniej.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 115