Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Przestrzeganie prawa według radcy prawnego Bartłomieja Piecha jest podstawą działania w Polskim Związku Działkowców.

 

Zgodnie z zapowiedziami publikujemy kolejny artykuł z udokumentowanymi przykładami łamania prawa przez działaczy Polskiego Związku Działkowców.

 

Jako przykład omówię w tym artykule sprawę nielegalnego zwołania w dniu 21 marca 2015 r. Walnego Zebrania Działkowców ROD „Bajka” w Borowcu.

 

Powyższe zebranie zwołał tzw. Zarząd Komisaryczny powołany uchwałą nr 21/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie. W podjętej uchwale Prezydium OZM PZD powołuje się na przepisy nieistniejącego Statutu PZD tzn. na Statut z dnia 23 października 2014 r., który nie został przez Sąd Rejestrowy wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Powyższy Statut Sąd Rejestrowy odrzucił postanowieniem z dnia 07 stycznia 2015 r. oraz odrzucił odwołanie w tej sprawiepostanowieniem z dnia 17 marca 2015 r. W związku z czym stosownie do art. 57 pkt.1 Statutu PZD 1/ cytuję „Uchwała (orzeczenie) organu PZD sprzeczna z prawem, postanowieniami statutu, regulaminu ROD lub uchwałami nadrzędnych organów PZD, jest z mocy prawa nieważna.”. Z tej analizy wynika, że jedynym organem upoważnionym do zwołania Walnego Zebrania Działkowców ROD „Bajka” w Borowcu jest Zarząd ROD „Bajka” wybrany na WZD w dniu 07 maja 2010 r.

 

Należy także zwrócić uwagę na osoby, które podpisywały tą uchwałę.

Czy nie jest złamaniem obowiązującego prawa podpisanie się pod nią Sekretarza OZM PZD Krzysztofa Podlewskiego, który sam siebie powoływał w skład Zarządu Komisarycznego w ROD „Bajka”?

 

Należy tu przez analogię zastosować art. 11 par. 1 pkt.1 Regulaminu Postępowania  Komisji Rozjemczych PZD, który brzmi cytuję:

„1. Członek komisji rozjemczej jest wyłączony z mocy prawa w sprawach:

w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy
mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności,

 

Władze PZD całkowicie zignorowały te fakty i zwołały Walne Zebranie Działkowców z naruszeniem następujących przepisów prawa:

 


Sprawa pierwsza.

Uchwałą nr 20/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. Prezydium OZM PZD uchyliło uchwałę nr 236/2014 Prezydium OZM PZD z dnia 17 czerwca 2014 r. w związku z czym wszelkie dywagacje na temat czy Zarząd ROD „Bajka” wybrany na WZD w 7 maja 2010 r. działał legalnie czy nie są bezprzedmiotowe ten zarząd był legalny i działał zgodnie z prawem. Istotne jest zrozumienie zapisu uzasadnienia w którym Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD uchyliło uchwałę 236/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dopiero w dniu 19 lutego 2015 r. tak więc władze statutowe PZD przyznały się do tego, że próba nielegalnego odwołania Zarządu ROD „Bajka” była obarczona wadą prawną powodującą jej nieważność jak i uchwały o powołaniu tzw. zarządu komisarycznego (i co gorsza wiedzę o tym fakcie posiadały organy związku od samego początku).

 


Sprawa druga.

Potworny bałagan w zaproszeniu na Walne Zebranie Działkowców ROD „Bajka” . Kto odpowie na następujące pytania:

1. Kto zwoływał te zebranie? Czy Zarząd ROD Bajka w Borowcu – jest to nieprawda nielegalne zebranie zwoływał Zarząd Komisaryczny Ogrodu „Bajka” – taki organ nie istnieje uchwała powołuje Zarząd Komisaryczny w ROD „Bajka”.

2. Jaki jest status tego zgromadzenia? Sprawozdawcze patrz str. 1 czy Sprawozdawczo-Wyborcze jak podaje str. 2. Pomimo pytań do prawnika nikt nie udzielił odpowiedzi na te pytanie.

3. Czy wyłożenie materiałów tego samego dnia co zebranie jest zgodne z art. 26 ust.2 Regulaminu ROD cytuję „W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 podaje się ponadto miejsce, termin i godziny wyłożenia materiałów sprawozdawczych, przy czym wyłożenie musi nastąpić co najmniej 7 dni przed terminem walnego zebrania.”? Czy dotrzymano tego terminu? Nie!!!

4. Czy umieszczenie na liście obecności osób, które złożyły pisemną rezygnację z członkostwa w PZD jest dopuszczalne czy łamie obowiązujące prawo? Jak takie zachowanie wpływa na ważność podejmowanych uchwał? Czy są one podjęte większością głosów czy nie tzn. nie zostały uchwalone? Na ewentualny zarzut, że nieupoważniony organizator nie miał wiedzy o rezygnacjach pozwolę sobie załączyć pismo do OZM PZD, w którym informuję o tym fakcie (dokumentacja listy obecności na WZD w dniu 21.03.2015 r. w posiadaniu niżej podpisanego).

 
Sprawa trzecia.

Jak się ma złożenie bilansu i jego przyjęcie przez OZM PZD wcześniej niż tzw. zarząd komisaryczny otrzymał protokół z jego badania przez Ogrodową Komisję Rewizyjną. Czyżby w stosunku do ROD „Bajka” obowiązywały inne reguły niż pozostałe ogrody?

 

Sprawa czwarta.

Czy uniemożliwienie złożenia sprawozdania przez legalny Zarząd ROD „Bajka” nie stanowi złamania prawa? Przecież w porządku WZD w punkcie 6 napisano cytuję „Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.” Złamano w ten sposób art. 82 par. 1 Statutu PZD cytuję „Do walnego zebrania sprawozdawczego należy: 1) dokonanie oceny działalności zarządu ROD za okres sprawozdawczy na podstawie przedstawionego sprawozdania zarządu,”. Art. 84 par 2 cytuję „Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy ponadto: ... 2) udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.”  Art. 86 par. 1 cytuję „1. Naruszenie postanowień statutu dotyczących zwołania i obowiązków walnego zebrania może stanowić podstawę do stwierdzenia jego nieważności.”


Kolejna sprawa.

Czy zablokowanie złożenia sprawozdania przez Ogrodową Komisję Rewizyjną jest zgodne z obowiązującymi przepisami? Na pewno nie, złamano między innymi art. 82 par. 2 cytuję „2) rozpatrzenie sprawozdania i wniosków komisji rewizyjnej dotyczących działalności zarządu w okresie sprawozdawczym”, art. 82 par. 5 cytuję „5) zatwierdzenie na wniosek komisji rewizyjnej sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego ROD.”, a te fakty miały miejsce na WZD ROD „Bajka” w dniu 21 marca 2015 r. przy milczącej akceptacji władz krajowych i okręgowych w tym radcy prawnego PZD.

Osoby, które z ramienia Polskiego Związku Działkowców nie reagowały na łamanie prawa podczas zebrania to:

 

  1. Członek Krajowej Rady PZD            - Oracz Grzegorz
  2. Sekretarz OZM PZD                        - Podlewski Krzysztof
  3. Radca Prawny OZM PZD                - Audycka-Wawryło Magdalena

 

Wszystkie te zdarzenia zostały udokumentowane w postaci nagrania audio.

 

Na zakończenie mam nadzieję, że organ nadzorczy – Prezydent m.st. Warszawy - w końcu wymusi na władzach statutowych Polskiego Związku Działkowców przestrzeganie obowiązującego prawa lub doprowadzi do odwołania tych władz.

Ciąg dalszy nastąpi.

 

1/ Statut PZD z dnia 17 grudnia 2011 r. zweryfikowany w świetle ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.