Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Stawka 8200 za godzinę pracy?

W kolejnym artykule zajmiemy się poszukiwaniem pieniędzy działkowców (gospodarowaniem środkami pieniężnymi), którymi zarządzają działacze Polskiego Związku Działkowców a w szczególności Krajowa Rada PZD.

 

Dziś zajmiemy się firmą Dom Działkowca Polskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta została utworzona w 8 października 2003 r. Dobry wujek (PZD) wniosło do spółki w formie udziałów 1.600.000 zł. Słownie jeden milion sześćset tysięcy zł.

 

We władzach spółki zasiada:

1. Kostrzewa Antoni                    - Prezes Zarządu

 

Powyższa spółka ma się zajmować wszystkim – patrz dział 3 Rubryka 1 Przedmiot działalności. Proszę porównać zakres działalności wpisany do Krajowego Rejestry Sądowego ze Sprawozdaniami Zarządu Domu Działkowca Polskiego Sp. z. o. o. gdzie Prezes Zarządu A. Kostrzewa stwierdza, że podstawowym celem Spółki jest zakup nieruchomości na siedzibę Związku, bądź wybudowanie siedziby na zakupionej działce. Jak widać z corocznych sprawozdań powyższa spółka nie prowadzi żadnej działalności poza wynagradzaniem (bardzo wysokim) osób w niej zatrudnionych.


Osoby w niej zatrudnione mają przygotować następujące dokumenty:

  • Bilans za dany rok -                                                                                 - 1 kartka
  • Sprawozdanie Zarządu                                                                           - 1 kartka
  • Rachunek Zysków i strat -                                                                     - 1 kartka
  • Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego                   - 2 kartki
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego    - 1 kartka
  • Inne dokumenty                                                                                        - 1 kartka
  • Łącznie -                                                                                                    - 7 kartek

 

A teraz zajmiemy się kosztami za jakie wynagrodzenie zostały te dokumenty wytworzone. I tak dla przykładu w 2005 roku koszt wytworzenia wyniósł 8.200,00 słownie osiem tysięcy dwieście złotych. Według doświadczenia piszącego ten artykuł czas na przygotowanie tych dokumentów nie przekracza 1 godziny. Tym bardziej, że powyższe dokumenty są kopiami dokumentów z lat poprzednich zmodyfikowane są tylko wartości liczbowe.

Porównaj:

Sprawozdanie Zarządu Domu Działkowca Spółka z o.o.  z działalności w 2005 r. i

Sprawozdanie Zarządu Domu Działkowca Spółka z o.o.  z działalności w 2011 r.

Sprawozdania za pozostałe lata są takie same co do treści różnią się tylko wartością przychodów i zysku.

 

A oto tabela obrazująca koszty i zyski tej spółki.

Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

RAZEM

Wynagrodz.

1 600,00

8 200,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

53 000,00

Usługi Obce

3 576,34

4 413,00

4 392,00

4 385,00

4 375,00

4 438,00

4 464,00

4 527,00

34 570,34

Podatki

152,00

960,00

304,64

307,00

290,00

290,00

290,00

290,00

2 883,64

Ubezpieczen

72,48

1 704,38

1 486,26

1 483,92

1 339,92

1 332,90

1 330,56

1 330,56

10 080,98

Razem kosz.

5 400,82

15 277,38

13 382,90

13 375,92

13 204,92

13 260,90

13 284,56

13 347,56

100 534,96

Odsetki

100 671,10

95 733,56

77 965,32

76 709,97

113 087,82

94 603,51

70 005,16

87 867,20

716 643,64

Podatek

18 101,00

15 286,00

12 271,00

12 033,00

18 978,00

15 455,00

10 777,00

14 159,00

117 060,00

Zysk

77 169,24

65 169,78

52 311,42

51 301,05

80 904,90

65 887,61

45 943,60

60 360,64

499 048,24

 

Jak widać z przedstawionego zestawienia kosztów. Koszty działalności pochłaniają aż 20% wypracowanych zysków.

 

Czy nie byłoby taniej zamiast tworzyć nowy byt umieścić środki przekazane przez PZD na lokacie bankowej.

 

Z samej tylko obniżki kosztów działalności zysk byłby wyższy o 20 %. Utrzymywanie powyższej spółeczki na pewno nie służy działkowcom a tylko wybrańcom (zatrudnionym w spółce) jako źródło dodatkowych zysków.


Możemy także przeprowadzić inną kalkulację.

Można dla naszych rozważań uznać że kwota dotacji PZD 1.600.000,00 jest pożyczką dla Domu Działkowca Polskiego i policzmy tylko zysk z odsetek ustawowych za okres od 1.01.2004 do 31.12.2011 (dla porównania z wartościami w tabeli powyżej). Zysk wynosi 1.581.753,42 zł.

Pozostawiamy to bez komentarza.