Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email


Nagranie z Walnego Zebrania Działkowców ROD "Bajka"w Borowcu

Najkrótszy komentarz do nagrania z Walnego Zebrania Działkowców ROD „Bajka”.

 

Jest to sztandarowy przykład działania działaczy PZD - napuszczeni działkowcy nie są zainteresowani publiczną dyskusją o faktach, a tylko tym „jak dokopać legalnemu zarządowi” ROD „Bajka” wybranemu na Walnym Zebraniu Działkowców w dniu 10 maja 2010 r.

 

A oto przykłady złamania prawa co dziwniejsze zaakceptowane przez przedstawiciela Krajowej Rady PZD Grzegorza Oracza oraz przez Sekretarza Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie Krzysztofa Podlewskiego, o prawniku OZM PZD nie wspomnę.

 

Sprawa pierwsza.

Czy tzw. zarząd komisaryczny ROD „Bajka” był legalny? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i znajduje się w uzasadnieniu uchwały nr 20/2015 Prezydium OZM PZD z dnia 19 lutego 2015 r. W całej tej uchwale Prezydium OZM PZD powołuje się na artykuły nieistniejącego Statutu z dnia 24 października 2014 r. Dla informacji czytelników powyższy statut Sąd Rejestrowy odrzucił postanowieniem z dnia 07 stycznia 2015 r. oraz odrzucił odwołanie w tej sprawie postanowieniem z dnia 17 marca 2015 r. A co stwierdziła radca prawny OZM PZD możecie Państwo odsłuchać na załączonym nagraniu.

Tylko dla porządku przytoczę następujące artykuły prawa:

 

Art. 21 (Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach) brzmi

„Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia.”

 

Art. 14 (Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym) brzmi

Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.”

 

Sprawa druga.

Uchwałą nr 20/2015 Prezydium OZM PZD uchyliło uchwałę nr 236/2014 Prezydium OZM PZD z dnia 17 czerwca 2014 r. w związku z czym wszelkie dywagacje na temat czy Zarząd ROD „Bajka” wybrany na WZD w 7 maja 2010 r. działał legalnie czy nie są bezprzedmiotowe ten zarząd był legalny i działał zgodnie z prawem. Istotne jest zrozumienie zapisu uzasadnienia w którym Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD uchyliło uchwałę 236/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dopiero w dniu 19 lutego 2015 r. tak więc władze statutowe PZD przyznały się do tego, że próba nielegalnego odwołania Zarządu ROD „Bajka” była obarczona wadą prawną powodującą jej nieważność jak i uchwały o powołaniu tzw. zarządu komisarycznego (i co gorsza wiedzę o tym fakcie posiadały organy związku) co wielokrotnie udowadnialiśmy na stronach internetowych Polskiej Lewicy.

 

Sprawa trzecia.

Potworny bałagan w zaproszeniu na Walne Zebranie Działkowców ROD „Bajka”. Kto odpowie na pytanie Kto zwoływał te zebranie:

 

  1. Czy Zarząd ROD Bajka w Borowcu – jest to nieprawda nielegalne zebranie zwoływał Zarząd Komisaryczny Ogrodu „Bajka” – taki organ nie istnieje uchwała powołuje Zarząd Komisaryczny w ROD „Bajka”.

 

  1. Jaki jest status tego zgromadzenia Sprawozdawcze patrz str. 1 czy Sprawozdawczo-Wyborcze jak podaje str. 2. Pomimo pytań do prawnika nikt nie udzielił odpowiedzi na te pytanie.

  1. Czy wyłożenie materiałów tego samego dnia co zebranie jest zgodne z art. 26 ust.2 Regulaminu ROD cytuję „W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 podaje się ponadto miejsce, termin i godziny wyłożenia materiałów sprawozdawczych, przy czym wyłożenie musi nastąpić co najmniej 7 dni przed terminem walnego zebrania.” Czy dotrzymano tego terminu? Nie!!!

 

  1. Czy umieszczenie na liście obecności osób, które złożyły pisemną rezygnację z członkostwa w PZD jest dopuszczalne czy łamie obowiązujące prawo. Jak takie zachowanie wpływa na ważność podejmowanych uchwał? Czy są one podjęte większością głosów czy nie tzn. nie zostały uchwalone. Na ewentualny zarzut, że nieupoważniony organizator nie miał wiedzy o rezygnacjach pozwolę sobie załączyć pismo do OZM PZD, w którym informuję o tym fakcie. (dokumentacja listy obecności w posiadaniu autora)

 

Czwarta sprawa.

Jak się ma złożenie bilansu i jego przyjęcie przez OZM PZD wcześniej niż tzw. zarząd komisaryczny otrzymał protokół z jego badania przez Ogrodową Komisję Rewizyjną. Czyżby w stosunku do ROD „Bajka” obowiązywały inne reguły niż pozostałe ogrody?

 

Piąta sprawa.

W związku z długotrwałym blokowaniem na WZD Prezesowi Andrzejowi Łaszczykowi prawa do wyjaśnienia gdzie są dokumenty ROD „Bajka” pozwolę sobie okazać pismo w tej sprawie a Państwo sami wyciągną wnioski kto mówi prawdę.

 

Szósta sprawa.

Czy uniemożliwienie złożenia sprawozdania przez legalny Zarząd ROD „Bajka” nie stanowi złamania prawa? Przecież w porządku WZD w punkcie 6 napisano cytuję „Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.”

 

Kolejna sprawa

Czy zablokowanie złożenia sprawozdania przez Ogrodową Komisję Rewizyjną jest zgodne z obowiązującymi przepisami? Na pewno nie, a te fakty miały miejsce na WZD ROD „Bajka” w dniu 21 marca 2015 r. przy milczącej akceptacji władz krajowych i okręgowych PZD.

 

I aby nie męczyć czytelników wyliczaniem kolejnych przykładów złamania prawa zadam pytanie? Co skłoniło tak wysokich przedstawicieli władz Polskiego Związku Działkowców do przybycia do tak małego ogrodu (47 działek) czyżby tylko zablokowanie wypowiedzi Prezesa Zarządu ROD „Bajka” Andrzeja Łaszczyka w formie sprawozdania z działalności w okresie kadencji? Przecież ta próba z góry była skazana na niepowodzenie.

 

Sprawozdanie Zarządu ROD „Bajka” jest dostępne dla szerokiego ogółu.