Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Warszawa, 25 marca 2015 r.

Autor:

Elżbieta Łabędzka

Ad vocem do zamieszczonego na stronie internetowej PZD tekstu dotyczącego zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bajka”, które odbyło się w dniu 21 marca 2015 r.  – spostrzeżenia koordynujące tą treść po odsłuchaniu nagrania fonicznego z tego zebrania.

1/ Akapit dotyczący faktu korzystania przez oponentów ze wszystkich uprawnień będących na wyposażeniu określonej przez sprawozdawcę słowem „opozycja” możliwości, to nic innego jak złożenie tej grupie osób uznania, albowiem świadczy to o tym, że posiadają dogłębną wiedzę o obowiązującym w PZD prawie – swoimi dążeniami chcieli uzyskać pewność, że zwołane zebranie działkowców ROD „Bajka” było zgodne z nim. Zatem nie można im zarzucać, że działali wbrew prawu związku i uznawać ich działania w znaczeniu pejoratywny.

2/ Akapit, w którym sprawozdawca stawia „opozycji” zarzut, że kwestionowali oni obowiązywanie w PZD Statutu PZD z dnia 23 października 2014 r. to jasno i wyraźnie należy stwierdzić, że posługiwanie się wydrukiem KRS o odmowie wpisu nowego Statutu PZD do rejestru nie stanowi naruszenia prawa, albowiem taka forma dokumentowania swoich racji jest dopuszczalna przez prawo. Natomiast za niedopuszczalne przez prawo jest posługiwanie się odrzuconym przez KRS Statutem PZD jako obowiązującym dokumentem.

3/ W sprawozdaniu zapisano też stwierdzenie, że , cytuję: „… toczono spór o instytucję „zarządu komisarycznego” jakoby niezgodnego z zasadami demokracji i nie występującego w regulaminie PZD”. To wierutne kłamstwo albo świadome przeinaczanie tego, co na zebraniu w dniu 21 marca 2015 r. zostało wypowiedziane. Tocząca się wokół tematu „zarządu komisarycznego”  dyskusja nie dotyczyła niezgodnego z zasadami demokracji i nie występującego w regulaminie ROD” lecz dotyczyła faktu niezgodnego z prawem powołania w ROD „Bajka” w Borowcu zarządu komisarycznego w oparciu o fałszywą podstawę prawną podaną w Uchwale nr 235/2014 z 17 czerwca 2014 r. odwołującą Zarząd ROD „Bajka” w Borowcu i w jej konsekwencji, czy też w jej następstwie powołano (Uchwałą nr 236/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) Zarząd Komisaryczny w ROD „Bajka” w Borowcu. I tylko w tym kontekście trwała dyskusja. Żaden z dyskutantów „opozycji” żadnym słowem nie kwestionował, że instytucja istnienia zarządu komisarycznego jest niezgodna z zasadami demokracji i że nie występuje w regulaminie ROD.

4/ Stwierdzenie przez sprawozdawcę że, cytuję: „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD „Bajka najwięcej uwagi poświęciło recenzowaniu uchwał organów zwierzchnich, dotyczących odwołanego Zarządu Ogrodu, bez odniesienia się merytorycznego do efektów pracy Zarządu Komisarycznego” nie odpowiada prawdzie. Komisja Rewizyjna ROD „Bajka” w Borowcu stwierdziła w swoim sprawozdaniu – w odniesieniu do oceny pracy Zarządu Komisarycznego ROD „Bajka”, cytuję:

OCENA PRACY I WSPÓŁPRACY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO ZA OKRES I DZIAŁANIA

Od chwili powołania w ROD Bajka w Borowcu Zarządu Komisarycznego Komisja Rewizyjna nigdy nie została przez ten Zarząd zaproszona na posiedzenie. Zarząd Komisaryczny nie poddał się – pomimo skutecznego powiadomienia – zaplanowanej na dzień 4 października 2014 r. przez Komisję Rewizyjną kontroli, uniemożliwiając jej w ten sposób realizację statutowych zadań. O powyższym fakcie Komisja Rewizyjna  w dniu 21 października 2014 r. powiadomiła Prezesa OZM PZD Z. Kasprzaka prosząc o interwencję w tej sprawie – nasze pismo pozostało do dziś bez odpowiedzi i bez żadnej reakcji. Dopiero w dniu 7marca 2015 r. Prezes Zarządu Komisarycznego zadzwonił do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej (…) i zaproponował współpracę. W dniu 10 marca 2015 r.  doszło do spotkania, a spotkanie było związane z koniecznością zbadania sporządzonego bilansu za okres od 19.01.2014 do dnia 31.12.2014. Badanie zostało przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przeprowadzone, znalezione uchybienia zostały przekazane słownie Prezesowi Zarządu Komisarycznego w celu ich usunięcia. W dniu 20 marca 2015 r. doszło do drugiego spotkania tych osób. Przewodnicząca stwierdziła częściowe usunięcie uchybień, reszta pozostała jeszcze do wykonania. Z powyższych czynności Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej sporządziła protokół, który zostanie przekazany Prezesowi Zarządu Komisarycznego na zebraniu działkowców w dniu 21 marca 2015 r.

Niemniej jednak, z uwagi na tylko jednostkowy kontakt między Prezesem Zarządu Komisarycznego i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna ROD Bajka w Borowcu nie ma podstaw do tego aby oceniać pracę Zarządu Komisarycznego za okres jego działania a w związku z tym nie ma też podstaw do tego aby wnioskować udzielenie absolutorium. Decyzję w tej sprawie ustępująca Komisja Rewizyjna pozostawia ocenie Walnego Zebrania Działkowców.(podkreślenie moje).

Wobec powyższego chybiony jest zarzut braku oceny z jednego powodu nie było tej współpracy między Zarządem Komisarycznym a Komisją Rewizyjną ROD „Bajka” w Borowcu.

Natomiast zarzut, że Komisja Rewizyjna ROD „Bajka” najwięcej uwagi poświęciła recenzowaniu uchwał organów zwierzchnich dotyczących odwołanego Zarządu Ogrodu nie ma dla oceny pracy Zarządu Komisarycznego żadnego znaczenia. Natomiast fakt poświęcenia przez Komisję Rewizyjną ROD „Bajka” ocenie prawnej uchwała organów zwierzchnich nie jest sprzeczne z prawem, wręcz przeciwnie, albowiem art. 6 ust. 1  Prawo o Stowarzyszeniach – a Polski Związek Działkowców jest stowarzyszeniem stwierdza, cytuję:

„ 1. Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane”

Tak więc Komisja Rewizyjna ROD „Bajka” miała prawo tak czynić.

Idąc dalej – sprawozdawca stwierdzając fakt, że Komisja Rewizyjna ROD „Bajka” recenzowała uchwały organów zwierzchnich opierała się na tekście Sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD „Bajka”, albowiem ta część sprawozdania nie została przedstawiona uczestnikom zebrania ROD „Bajka” w dniu 21 marca 2015 r. z powodu bezprecedensowego pozbawienia przez Przewodniczącego Zebrania – przy aktywnym wsparciu przedstawicieli: krajówki, okręgu i prawnika okręgu – możliwości przedstawienia na zebraniu pełnej treści sprawozdania poprzez odebranie głosu.

I na koniec pragnę poinformować władze zwierzchnie PZD, że ogłoszenie jako sukcesu podkreślonego wykrzyknikiem, iż Prezesem Zarządu Ogrodu jest kobieta (nic nie ujmując wybranej na Prezesa kobiecie) – to nie jest żaden sukces, albowiem w historii ROD „Bajka” w Borowcu kobieta już była Prezesem. Tą kobietą była pisząca powyższy tekst w kadencji 2005 – 2010.