Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Warszawa, 22 marca 2015 r.

Autor:

Elżbieta Łabędzka

Czego boją się władze ( Rada Krajowa i OZ Mazowiecki) Polskiego Związku Działkowców, czyli jak „Gargamel” i „Klakier” usiłują spacyfikować niepokorne Smerfy z ROD „Bajka” w Borowcu ?

W dniu 21 marca 2015 r. w Ośrodku Szkolenia OZM PZD przy ul. Waszyngtona 52/80 w Warszawie odbyło się zebranie działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bajka” w Borowcu, gm. Tarczyn liczącego zaledwie 47 działek. Uczestnikami tego zebrania oprócz działkowców ROD „Bajka” byli przedstawiciele Krajowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD wraz z prawnikiem. Tak silna grupa władz zwierzchnich przybyła na nasze zebranie po raz pierwszy w historii, zapewne dlatego by wyrazić należny „szacunek” dla działalności działkowców z ROD „Bajka” w Borowcu, gdyby nie powody, dla których przybyła. Powodem była chęć dopilnowania aby na zebraniu spacyfikować „nieznośne Smerfy”(czyli bezprawnie odwołanego Prezesa ROD „Bajka” i czterech pozostałych członków Zarządu tegoż ogrodu ( piąty członek sprawujący funkcję Skarbnika nie złożył odwołania i z pokorą przyjął tę decyzję, za co w nagrodę z naruszeniem obowiązującego prawa PZD został powołany w skład Zarządu Komisarycznego ROD „Bajka”), które nie poddają się zastosowanej wobec nich dyscyplinie wedle zasady, że przynależąc do Związku (dziś stowarzyszenia PZD) mają przyjmować wszystkie decyzje władz zwierzchnich bez sprzeciwu i nie mają prawa krytykować tych decyzji. Pragnę uzmysłowić czytelnikom a przy okazji i władzom zwierzchnim PZD, że przyjęcie takich metod jest zabronione przez prawo. Do „Smerfów” zalicza się również tych działkowców, którzy przyznają w/w odwołanym członkom Zarządu ROD „Bajka” rację – bo w PZD powinno najpierw obowiązywać prawo a dopiero potem podejmowane przez władze tego związku decyzje. W trakcie tego zebrania, wbrew uchwalonemu porządkowi uniemożliwiono odwołanemu bezprawnie w 2014 r. zarządowi złożenie sprawozdania za okres 2010 – 2014, tj. za okres kiedy jeszcze nie byli odwołani – w ten sposób naruszono pkt.6. porządku obrad Po raz pierwszy w historii przewodniczący zebrania uniemożliwił Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej ROD „Bajka” w Borowcu złożenie pełnego sprawozdania i ograniczył jej prawo do swobodnej wypowiedzi. Komisja Rewizyjna ROD „Bajka” w Borowcu działała przez całą kadencję – nie była odwołana – a zatem miała prawo przedstawić swoje sprawozdanie za cały okres funkcjonowania włącznie z przedstawieniem swojego stanowiska w odniesieniu do stosowanego w praktyce przez organy zwierzchnie (krajowe i okręgowe) wobec członków PZD w naszym ogrodzie, prawa jeżeli miały one wpływ na jego funkcjonowanie. Ponieważ za przyzwoleniem uczestniczących w zebraniu przedstawicieli: Rady Krajowej PZD i OZ Mazowieckiego PZD łącznie z przybyłym prawnikiem, nastąpiło ograniczenie praw Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej przedstawiam niniejszy tekst ocenie czytelników strony internetowej partii Polska Lewica, której jednocześnie dziękuję za umożliwienie przekazania na ich stronie treści, której nie mogłam przedstawić podczas zebrania działkowców ROD „Bajka” w Borowcu w dniu 21 marca 2015 roku.

Poniżej zamieszczam tylko i wyłącznie zgodny z prawdą harmonogram działań władz krajowych i OZ Mazowieckiego PZD wobec przedstawicieli „Smerfów”.

W dniu 23 i 24 października 2013 r. Okręgowa Komisja Rewizyjna OZM PZD przeprowadziła kontrolę w Okręgowym Zarządzie Mazowieckim PZD i władzom tego organu było wiadome, że sporządzony z tej kontroli protokół będzie dla nich niekorzystny.

W dniu 25 października 2013 r. ( co za ekspresowe tempo) Krajowa Komisja Rewizyjna PZD Uchwałą nr 6/2013 w sposób zbiorowy odwołała pięciu członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OZM PZD ( w tym Sekretarza tej Komisji, który jednocześnie w ROD „Bajka” w Borowcu pełnił z wyboru funkcję Prezesa) Odwołanie 5 członków w/w Komisji w trybie odpowiedzialności zbiorowej stanowi naruszenie treści Uchwały nr 142/2005 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 grudnia 2005 r., gdzie w pkt.3 została zawarta następująca treść, cytuję: „… należy danej osobie przypisać konkretne zarzuty wskazujące ponad wszelką wątpliwość, że dopuściła się ona rażącego naruszenia przepisów… Nie można w takiej sytuacji stosować odpowiedzialności zbiorowej tylko dlatego, że nie przypisano konkretnego zarzutu wskazanej w uchwale osobie” i tylko w oparciu o ten przepis Uchwała nr 6/2013 r. jako obciążona wadą prawną decyzją Prezydium Krajowej Rady PZD w trybie nadzoru nad poczynaniami (po wpłynięciu odwołania objętych nią osób) Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD powinna być wyeliminowana z obiegu prawnego, gdyż nie spełnia ona podstawowych wymogów Statutu PZD. Rada Krajowa PZD nie zrobiła nic, w związku z powyższym sprawa trafiła do Sądu – widać taka była wola władz krajowych. Znając tempo prac Sądów zostanie rozpatrzona za kilka lat, kiedy już nikt poza zainteresowanymi nie będzie o niej pamiętał.

Uchwała nr 244/2013 OZN PZD z dnia 21 listopada 2013 r. stwierdzająca wygaszenie mandatu Prezesa ROD „Bajka” w Borowcu. Wygaszenie mandatu pełnienia funkcji Prezesa ROD „Bajka” w Borowcu władze OZM PZD oparły na § 50 ust.6 w związku z §47 ust.1 pkt.3 i ust.2 pkt.3 Statutu PZD. Wspomniana uchwała w swojej treści nie wskazała drogi odwoławczej, co jest wymagane przez ten sam § 50 pkt.1 Statutu PZD, cytuję: „Odwołanym członkom organu PZD przysługuje prawo odwołania się od uchwały o której mowa w pkt.3 do organu wyższego stopnia w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o odwołaniu. Odwołanemu tą uchwałą Prezesowi ROD „Bajka” odmówiono tego prawa. Zatem z uwagi na wadę prawną tej uchwały powinna być uznana za nieważną z mocy prawa na podstawie § 57 ust.1 Statutu PZD i usunięta z obiegu prawnego przez organy zwierzchnie tj. Radę Krajową PZD po wniesieniu odwołania przez zainteresowanego. Ponadto w Uchwale nr 244/2013 § 50 ust.6 powiązano z § 47 ust.1 pkt.3 i ust.2 pkt.3 Statutu PZD. Połączenie tych przepisów stanowi o kolejnej wadzie prawnej albowiem po odwołaniu Prezesa ROD „Bajka” w Borowcu stan Zarządu nie zmalał poniżej 50% ani też nasz ogród nie uległ likwidacji. Do dnia 21 marca 2015 r. Krajowa Rada PZD nie odpowiedziała zainteresowanemu na jego odwołanie.

Uchwała nr 235/2014 OZM PZD z dnia 17 czerwca 2014 r. odwołująca Zarząd ROD „Bajka”( w odniesieniu do całego składu, łącznie z Prezesem ROD „Bajka”, którego wcześniej ten sam organ odwołał Uchwałą nr 244/2013 OZM PZD) także jest obarczona wadą prawną polegającą na tym, że OZM PZD w treści tej uchwały podał, że podstawą prawną do podjęcia decyzji o odwołaniu Zarządu jest § 58 ust.1 Statutu PZD. Podana podstawa jest z gruntu fałszywa, albowiem Zarząd ROD „Bajka” w Borowcu za cały okres kadencji, łącznie z rokiem 2014 otrzymał absolutorium a ponadto nie było w związku z tym wniosku i podstawy do jego odwołania. Zatem i ta uchwała została obarczona wadą prawną i na podstawie § 57 ust.1 Statutu PZD powinna być usunięta z obiegu prawnego, co ostatecznie nastąpiło (po czterech miesiącach oczekiwania) na podstawie Uchwały nr 215/2014 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 16 października 2014 r., z tym jednakże, że zabrakło w niej wyraźnego stwierdzenia, iż podana w uchwale nr 235/2014 OZM PZD z dnia 17 czerwca 2014 r. podstawa prawna tj. § 58 ust.1 Statutu PZD był z gruntu fałszywy. Uchylając Uchwałę nr 235/2014 o odwołaniu Zarządu ROD „Bajka” Rada Krajowa PZD w uzasadnieniu napisała, cytuję: „Uchwała nr 235/2014 Prezydium OZM PZD z dnia 17 czerwca 2014 r. obciążona jest wadą prawną polegającą na braku w uchwale uzasadnienia, co stanowi naruszenie § 50 ust.3 Statutu PZD (…) Brak uzasadnienia w uchwale odwołującej członków Zarządu ROD „Bajka” w Borowcu jest rażącym błędem. (…) Odwołani mają prawo znać powody, przez które zostali odwołani z członków Zarządu ROD, przedstawić kontrargumenty i bronić swojego zdania. Również organ wyższego stopnia, jakim jest Krajowa Rada PZD nie jest w stanie rozpatrzeć takiego odwołania, ponieważ także nie zna przyczyn, dla których taka decyzja została podjęta, co oznacza, że taka forma uchwały Prezydium OZM PZD całkowicie uniemożliwia zastosowanie procedury odwoławczej przewidzianej statutem PZD. Jest to główna wada prawna, która eliminuje tę uchwałę z obiegu prawnego, gdyż nie spełnia ona podstawowych wymogów statutu PZD (…)”. Zatem z uwagi na brak podstaw do utrzymania w mocy ściśle związanej z nią Uchwały nr 236/2014 OZM PZD o powołaniu Zarządu Komisarycznego w ROD „Bajka” powinna również uchylić nieważną - w zaistniałej sytuacji - z mocy prawa Uchwałę nr 236/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. powołującą Zarząd Komisaryczny – jednak tego nie uczyniła.

Uchwała nr 236/2014 OZM PZD powołująca w ROD „Bajka” w Borowcu także obciążona jest wadą prawną polegającą na tym, że OZM PZD w skład członków Zarządu Komisarycznego powołał wcześniej odwołanego Uchwałą nr 235/2014 r. Skarbnika. Stanowi to naruszenie treści § 50 ust.6 Statutu PZD albowiem stanowi on, że cytuję: „ … odwołani członkowie organów nie mogą do końca kadencji wchodzić w skład organów PZD pochodzących z wyboru i pełnić funkcji w organach PZD”. Pytanie - dlaczego wspomniany wyżej zapis ma zastosowanie wobec odwołanego Uchwałą nr 244/2013 r. z dnia 21 listopada 2013 Prezesa ROD „Bajka” w Borowcu zaś nie obowiązuje w stosunku do odwołanego uchwałą nr 235/2014 r. OZM PZD Skarbnika Zarządu ROD „Bajka” w Borowcu. Prawo w PZD gwarantuje wszystkim członkom związku równe prawo i równe traktowanie. Jakie wnioski się nasuwają po analizie powyższej treści ? Tylko takie, że prawo w PZD nie jest przestrzegane.

Jak wykazałam, w dotychczasowej treści Uchwał: Krajowej Komisji Rewizyjnej z 25 października 2013 r. nr 6/013, OZM PZD nr 244/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. , Uchwała nr 235/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. i Uchwała nr 236.2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. są obarczone wadą prawną dlatego powinny przestać funkcjonować w obiegu prawnym. Tylko w jednym przypadku Krajowa Rada PZD rozpatrzyła odwołanie – dotyczyło to Uchwały nr 235/2014 OZM PZD z dnia 17czerwca 2014 r. , ale nie dostrzegła, że ściśle z nią związana Uchwała nr 236/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. pozostała w obiegu choć wydano ją w ścisłym związku z Uchwałą nr 235/2014.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD nie pogodził się ze swoją porażką. Po dwóch miesiącach kolejny raz odwołał Zarząd ROD „Bajka” w Borowcu i kolejny raz powołał się na niewłaściwą podstawę prawną, choć zgodnie z własnym stanowiskiem wyrażonym w piśmie z dnia 4 września 2014 r. skierowanym do Rady Krajowej PZD, (L.dz.3419/Pr-MG/20140), stwierdził, że przyczyną odwołania Zarządu ROD Bajki w Borowcu było niedokooptowanie w terminie 3 miesięcy nowego członka Zarządu ROD z powodu wygaśnięcia mandatu członka Zarządu ROD Pana A. Ł.. Rada Krajowa PZD w uzasadnieniu do Uchwały nr 215/2014 napisała, cytuję: „Jeżeli rzeczywiście to było podstawą odwołania Zarządu ROD (…) to w takim przypadku Prezydium OZ Mazowieckiego PZD winno było powołać się w swojej uchwale na § 48 ust.1 statutu PZD.

Uchwała nr 413/2014 OZM PZD z dnia 18 grudnia 2014 r. przywołano podstawę prawną §40 ust.1 w związku z § 115 usty.2 pkt.15 Statutu PZD. Powołane przepisy w żaden sposób nie odnoszą się do sprawy związanej z kolejnym odwołaniem Zarządu ROD „Bajka” w Borowcu, co kolejny raz udowadnia, że osoby wydające tą uchwałę spowodowały , że zawiera ona wadę prawną, która powinna spowodować wyeliminowanie jej z obiegu prawnego. OZM PZD posłużył się przepisami nowego Statutu PZD, który to statut został odrzucony przez KRS Z tego też względu powyższa uchwała jest z mocy prawa nieważna.

Ciąg zdarzeń przedstawiony powyżej świadczy albo o niewiedzy albo systemowym łamaniu prawa przez organy (krajowe i okręgowe) PZD.