Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

W tym artykule zajmiemy się bzdurami, które Prezydium Krajowej Rady PZD umieściło w uzasadnieniu uchwały nr 35/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

Analizując uzasadnienie uchwały nr 35/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD należy stwierdzić, że:

 

 1. Uzasadnienie stawia zarzut cytuję „Ponadto podnoszą zarzut powołania się na przepisy nieistniejącego prawnie statutu PZD...” prosimy wskazać w postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy z dnia 7 stycznia 2015 r., że statut uchwalony w dniu 23 października 2014 r. jest obowiązujący. W tym postanowieniu jest wyraźnie napisane cytuję „ODMÓWIĆ ZAREJESTROWANIA ZMIANY STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2014 R.”. O tym, że statut jest odrzucony przez sąd świadczy między innymi nagonka na sąd rejestrowy w tej sprawie prowadzona na stronach internetowych PZD i ten fakt Prezydium KR PZD powinno uwzględniać w swoich uchwałach. Tak więc akceptowanie bzdur wynikających z nieznajomości obowiązującego prawa przez władze krajowe PZD dyskredytuje osoby tam zasiadające do sprawowania tej zaszczytnej funkcji. Dla wyjaśnienia czytelnikom zacytujemy podstawę formalną odwołania Zarządu ROD „Bajka” z uchwały nr 413/2014 Prezydium OZM PZD w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. W przywołanej uchwale Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie przywołało podstawę prawną jej podjęcia tj. art. 40 ust. 1 w związku z art. 115 ust. 2 pkt.15 Statutu PZD1. Pozwolimy sobie zacytować te artykuły w pełnym brzmieniu zapisane zgodnie ze Statutem uchwalonym na IX Krajowym Zjeździe Delegatów PZD w dniu 17 grudnia 2011 roku, który stosownie do zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych jest obowiązujący, patrz art. 65 ust. 2 cytuję „Do czasu uchwalenia statutu stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt.1, stowarzyszenie to działa na podstawie statutu Polskiego Związku Działkowców, w zakresie w jakim jego postanowienia nie pozostają w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.” oraz wydruk (z dnia 2 stycznia 2015 r. godz. 16:09:40) z Krajowego Rejestru Sądowego gdzie na stronie 4 jest on podany jako obowiązujący w PZD. Art. 40 ust.1 brzmi cytuję „ROD: a) walne zebranie (konferencja delegatów), b) zarząd, c)komisja rewizyjna, d)komisja rozjemcza”. Natomiast art. 115 nie zawiera żadnych ustępów ani punktów a brzmi następująco cytuję „O terminie, miejscu i porządku obrad okręgowego zjazdu okręgowy zarząd zawiadamia pisemnie – za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem – wybranych delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem okręgowego zjazdu”. Bzdur wynikających z nieznajomości obowiązującego prawa przez władze Polskiego Związku Działkowców nie będziemy komentowali. Przytoczone powyżej artykuły obowiązującego Statutu potwierdzają tylko, że władze PZD na siłę starają się odwołać Zarząd ROD „Bajka” bez oglądania się na obowiązujące prawo.

 

 1. W uzasadnieniu w pkt.1 Prezydium Krajowej Rady PZD napisało cytuję „Zarówno pismo przewodnie do Prezesa PZD, jak i samo odwołanie zostało podpisane przez osoby bezprawnie podszywające się pod funkcje, których w świetle prawa nie pełnią.” Kolejna bzdura Prezydium KR PZD. Art. 74 pkt.1 Statutu PZD stanowi, że cytuję "Najważniejszym organem samorządu PZD w ROD jest walne zebranie.". Andrzej Łaszczyk - Prezes Zarządu ROD „Bajka” dwukrotnie odwoływał się do Walnego Zebrania Działkowców ROD „Bajka” w Borowcu w sprawie potwierdzenia jego mandatu. Walne Zebranie Działkowców w dniu 26 kwietnia 2014 roku uchwałami nr 11/2014 i 13/2014 potwierdziło jego mandat jako Prezesa Zarządu ROD „Bajka”. Także Walne Zebranie Działkowców w dniu 21 czerwca 2014 roku uchwałą nr 16/2014 potwierdziło mandaty członków Zarządu ROD „Bajka” jednak pomimo dostarczenia powyższych uchwał do OZM PZD w dniu 5 maja 2014 roku uchwały WZD z dnia 26.04.2014 i 10 lipca 2014 roku uchwały WZD z dnia 21.06.2014 OZM PZD je ignoruje. Natomiast co ciekawsze nie przeszkadza mu fakt, że Antoni Kostrzewa jest członkiem władz krajowych PZD a nie przeszedł żadnej drogi wyboru. W czasie Okręgowego Zjazdu PZD (Warszawa w dniu 17.09.2011 r.) był tylko gościem i nie kandydował do żadnego organu ani na delegata na Zjazd Krajowy. Jak to ma się do demokracji wewnątrz-organizacyjnej pozostawimy bez komentarza.

 

 1. Odnośnie uchwały nr 6/2013 z dnia 25 października 2013 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie należy stwierdzić, że powyższa uchwała jest z mocy art. 57 pkt.1 Statutu PZD nieważna. A oto lista niektórych przepisów, które złamała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD:

 

 1.  
  1. Art. 50 pkt.1 Statutu PZD cytuję „Odwołanie organu PZD lub jego członka może nastąpić w razie stwierdzenia, że nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa na szkodę PZD.” Prosimy wskazać w, którym punkcie kwestionowanej uchwały wykazano, że Andrzej Łaszczyk Prezes Zarządu ROD „Bajka” nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa na szkodę PZD. Jest publiczną tajemnicą, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Warszawie w okresie swojego działania 17 września 2011 r. – 25 października 2013 r. przeprowadziła 61 kontroli jednostek organizacyjnych na terenie swojego działania oraz przeprowadziła 15 szkoleń, w których łącznie uczestniczyły 602 osoby. Jak to ma się do zapisu statutowego cytuję „nie wykonuje przyjętych obowiązków”, dla informacji czytelników sam Andrzej Łaszczyk uczestniczył w 41 kontrolach o szkoleniach nie wspominamy ponieważ wszystkie te informacje są zawarte w corocznych sprawozdaniach z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie dostarczonych do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Prosimy także o wyjaśnienie drugiej części możliwej przyczyny cytuję „działa na szkodę PZD”. Czy tą przyczyną jest wybudowanie Domu Działkowca w ROD „Bajka” w Borowcu (2013 r.) czy może praca w Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej (Ustawa o ROD) czy może wypracowanie poparcia dla tej inicjatywy w postaci spotkań z politykami np. spotkanie z Przewodniczącym SLD Leszkiem Millerem w dniu 13 marca 2013 r. Jak widać z przytoczonych dowodów żadna z wymienionych w art. 50 pkt.1 Statutu PZD przesłanek nie dotyczy Andrzeja Łaszczyka a Statut PZD nie przewiduje innych podstaw odwołania członka organu.

 

 1.  
  1. Uchwała nr 142/2005 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 grudnia 2005 r. w punkcie 3 cytuję „...należy danej osobie przypisać konkretne zarzuty wskazujące ponad wszelką wątpliwość, że dopuściła się ona rażącego naruszenia przepisów...Nie można w takiej sytuacji stosować odpowiedzialności zbiorowej tylko dlatego, że nie przypisano konkretnego zarzutu wskazanej w uchwale osobie” w uzasadnieniu uchwały 6/2013 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 25 października 2013 r. nie ma takiego rozgraniczenia w związku z czym Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w uchwale 6/2013 z dnia 25 października 2013 r. złamała obowiązujące prawo, co czyni jej uchwalę z mocy prawa nieważną.

 

 1. Odnośnie pkt.3 uchwały 35/2015 Prezydium KR PZD cytuję „...a także fakt, że odwołujący się nie podali adresu, pod który ma być przesłana decyzja Prezydium KR PZD, sprawy nie należałoby rozpatrywać merytorycznie ...”. Bzdur tam zawartych nie będziemy komentowali. Zamieścimy tylko pismo przesyłające ww. uchwałę do jednego z adresatów oraz potwierdzenie zwrotne dostarczenia przesyłki do Krajowej Rady PZD z adresem zwrotnym pełnomocnika odwołujących się. Dla przypomnienia członkom Krajowej Rady PZD  zacytuję art. 178 Statutu PZD „PZD prowadzi rejestry: 1) Rodzinnych Ogrodów Działkowych, 2) Członków Organów PZD.” oraz art. 183 pkt.1 cytuję „Rejestr Członków Organów PZD zawiera w szczególności:... 3) imię i nazwisko...5) adres korespondencyjny”, a adres podany na zwrotce i kopercie był adresem prywatnym pełnomocnika odwołujących się.

 

 1. Kolejne kuriozum z uzasadnienia cytuję „Pan Andrzej Łaszczyk .... nie może w tej sprawie posługiwać się uchwałami walnego zebrania, bo walne nie może kwestionować uchwał organów wyższych, ani wypowiadać się wbrew obowiązującemu prawu.”. Ten zapis przejdzie do historii bzdur uchwalanych przez organa krajowe PZD, czyżby Prezydium Krajowej Rady chciało „zamknąć usta” działkowcom, którzy myślą inaczej niż władze krajowe, czyż taki zapis nie narusza postanowień nie tylko Statutu PZD art. 74 pkt.1 cytuję „"Najważniejszym organem samorządu PZD w ROD jest walne zebranie." ale także art. 6 pkt.1 ustawy o stowarzyszeniach cytuję „Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.”. Jak widać z przytoczonych podstaw prawnych tylko posłuszne wobec aparatu PZD organy ogrodów mogą liczyć na przychylne rozpatrzenie ich ewentualnych odwołań. Przykłady takich działań władz krajowych PZD zamieścimy wkrótce na naszej stronie.

 

 1. Ostatnia sprawa, którą poruszymy w tym artykule cytuję „Ani Krajowa Rada PZD, ani Prezydium KR PZD nie mają uprawnień do ingerowania w uchwały niezależnego pionu rewizyjnego, a wiec w uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej”. Odpowiadając na ten zapis zadamy tylko następujące pytania:

 

a.      Jak do niezależności pionu rewizyjnego ma się sprawa zatrudniania na etacie Pani Marii Fojt Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, która jest Kierownikiem Biura PZD w Pile?

b.      Jak podległość służbowa Przewodniczącej KKR ma wpływ na obiektywność działań organu którym ona kieruje?

 

Odpowiedź nasuwa się sama znając aktualną sytuację na ryku pracy w Pile.

 

I na zakończenie proszę wskazać chociaż jedno zdanie w uchwale nr 35/2015 Prezydium KR PZD z dnia 28 stycznia 2015 r., które by w sposób merytoryczny odnosiło się do odwołania członków Zarządu ROD „Bajka” w Borowcu z dnia 2 stycznia 2015 r. bo my w tych wypocinach jego nie znajdujemy.

 

 1 W powyższym piśmie opieramy się na Statucie PZD zweryfikowanym po uchwaleniu ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, ponieważ Statut uchwalony przez XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD z dnia 23 października 2014 roku nie został zatwierdzony (do dnia pisania powyższego pisma) przez Krajowy Rejestr Sądowy z powodu naruszenia szeregu przepisów miedzy innymi terminu jego zwołania, procedury wyboru delegatów itp.