Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych i jej art. 33 ust. 2  wskazuje wprost, że przez  opłaty ogrodowe należy rozumieć ponoszone przez działkowca opłaty wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ogrodu a w szczególności związane z zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej danego ROD. Natomiast składka członkowska , którą uiszcza członek ustalana jest przez Krajową Radę na dany rok i to wpływy ze składki  podlegają podziałowi pomiędzy poszczególne jednostki (art. 150 ust. 2 pkt. 9  statutu) [1]

Natomiast przyjęty w dniu 23 października 2014 r.  statut PZD [2] wprowadził nowe  rozwiązania wnoszenia opłat na zarządzanie i składkę członkowską w Stowarzyszeniu PZD. Wynika z niego, że władze nie wierzą w lojalność swoich członków.

Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 5/XXIII/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2015 r. i wspaniałomyślnie zostawiła w ogrodzie składkę w wysokości 6 zł. rocznie od członka PZD. To bardzo sprytne, przecież  środki ze składki są niewielkie i niepewne. Nie wiadomo ilu działkowców zechce zachować członkostwo i ile  składki wpłynie w danym roku.  Działkowcy mają dzisiaj  świadomość że można użytkować działkę nie będąc członkiem PZD. To bardzo szczodre, ale nieprawdziwe, pozostawiona w ogrodach składka to niepewne i słabe źródło przychodu dla  ogrodu , przy 100 członkach PZD w ogrodzie  roczny dochód to 600 zł.  

 Do tej pory organy wyższe brały 35% z 19 groszy  ze składki członkowskiej, co stanowiło 6,6 gr.  z metra 2 użytkowanej działki. Dzisiaj organy wyższe wezmą 7 gr. z metra  użytkowanej działki, ale  ze środków z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez okręg i Krajową Radę (art. 151 statutu)2.  Takie środki , zgodnie z uchwałą nr  4/XXIII/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji należy przekazać do okręgu,  ale wcześniej  uwzględnić te środki w uchwale o wysokości partycypacji członków na walnym zebraniu w ogrodzie.   W  przypadku, gdy na funkcjonowanie i bieżącą działalność ogród uchwali 10 gr. z metra2 działki musi podnieść tę kwotę o 7 gr. i uchwalić 17 gr. z m2, bo 7 gr. musi oddać jednostkom wyższym. Wynika z tego , że nieważne ile środków na działalność potrzebuje ogród  działkowcy niezależnie od członkostwa zapłacą 7 gr. z m2 więcej.

Działkowiec, zgodnie z nowymi rozwiązaniami, poniesie nie tylko wydatki na zarządzanie własnym ogrodem, ale dodatkowo partycypować będzie w finansowaniu okręgu i Krajowej Rady PZD, nie mając wpływu na wysokość partycypacji i wydatkowanie środków. Jak to się ma do zapisów art. 6 ust 2 – prawo o stowarzyszeniach dnia 7 kwietnia 1989 r.,  który stanowi, że  nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności albo pozostawania poza stowarzyszeniem.

W tej sytuacji niezależnie od przynależności do stowarzyszenia PZD każdy działkowiec z mozołem buduje majątek PZD,  który stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe (użytkowanie, użytkowanie wieczyste i własność) powstałe ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, dotacji ,darowizn, spadków, zapisów itp. (art. 158 statutu) 2

I na zakończenie rozważań na temat drenażu kieszeni działkowców przez aparat Polskiego Związku Działkowców jedno pytanie na podstawie jakich przepisów obowiązującego Statutu Polskiego Związku Działkowców wprowadzono opłatę partycypacyjną?

Krajowy Rejestr Sądowy wskazuje , że w Polskim Związku Działkowców obowiązuje  statut z dnia 17 grudnia 2011 r., który nie przewiduje takiej opłaty.[1] Wg. Statutu PZD z dnia 17 grudnia 2011 r. jak podaje KRS obowiązujący do dnia dzisiejszego.

[2] Wg. Statutu PZD z dnia 23 października 2014 r. Jednak do dnia dzisiejszego powyższy Statut PZD nie został zatwierdzony przez Sąd Rejestrowy i nie jest wpisany jako obowiązujący w KRS.