Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy


POLSKA LEWICA
okręg warszawski

Siedziba - Warszawa

Polska Lewica
zarzad@polskalewica.pl

 

Zarząd Okręgu Warszawa

Nasz komentarz Warszawa

Sto słów Warszawa

Panie Marszałku Bronisławie Komorowski dlaczego Pan łamie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej? 

Do takiego postawienia pytania skłania mnie analiza uzasadnienia wyroku z dnia 17 grudnia 2008 roku Trybunału Konstytucyjnego (Sygn. akt P 16/08) oraz wcześniejszego trybu uchwalania ustawy o  zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw  popularnie zwanej o Spółdzielniach Mieszkaniowych i możliwości nabywania mieszkań za przysłowiową złotówkę (Dziennik Ustaw nr 125 poz. 873 z 2007 r).
Trybunał Konstytucyjny wykazał w przytoczonym uzasadnieniu, że stanowione przez Sejm prawo łamie podstawowe zapisy naszej Konstytucji. Przytoczona ustawa łamie następujące artykuły Konstytucji

art. 2 Konstytucji.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej

art. 21 ust. 2 Konstytucji.

Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem

art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być1) ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 

art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji.

Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.

Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. 

Uzasadnienia łamania artykułów Konstytucji nie będę przytaczał, każdy może je przeczytać w dokumentach Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast intryguje mnie odpowiedź na następujące pytanie. Jak to jest możliwe, że posłowie Rzeczypospolitej Polskiej składając ślubowanie poselskie zawarte w art. 104 Konstytucji RP, a które brzmi:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej."

Za nic mają najwyższy akt prawny obowiązujący w Polsce.Czy zaślepienie nienawiścią do wszystkiego co było w PRL usprawiedliwia przez posłów łamanie prawa? Jak to się ma do wszechobecnego w mediach stwierdzenia, że obecna ekipa rządząca jest bardzo moralna i praworządna? W co osobiście bardzo wątpię, ponieważ jestem w stanie przytoczyć wiele przykładów, że łamanie prawa przez posłów odbywa się z całą świadomością. Świadczą o tym ekspertyzy prawne wydawane przez prawników jeszcze na etapie prac sejmowych. Dla potwierdzenia tych zdań (ograniczę się tylko do ustawy przytoczonej powyżej) wystarczy przytoczyć ekspertyzy opracowane przez sędziego Sądu Apelacyjnego Romana Dziczka który wielokrotnie w swojej ekspertyzie stwierdza „...że proponowane rozwiązanie narusza art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP; może też być uznane za naruszające art. 32 ust. 1 Konstytucji.” W innym miejscu stwierdza „...narusza art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji, z przyczyn wskazanych w punkcie 1, a może też stanowić naruszenie art. 39 ust. 2 Konstytucji W jeszcze innym miejscu stwierdza „...z naruszeniem art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji”. Całości ekspertyzy nie będę przytaczał ponieważ można ją przeczytać w dokumentach sejmowych. Ekspertyza Sędziego Romana Dziczka nie jest ekspertyzą w swoich stwierdzeniach odosobnioną. Do podobnych stwierdzeń dochodzi także dr Piotr Czarny z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który stwierdza między innymi „..proponowany przepis budzi istotne zastrzeżenia co do zgodności z zasadami poprawnej legislacji, określoności i precyzji przepisów, które stanowią element zasady państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP).” A następnie dalej stwierdza „...proponowaną nowelizację art. 12 u.s.m. uznać należy za niezgodną z art. 64 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zasadniczym powodem tej niezgodności jest to, iż ingerencja we własność prywatną jaką jest również własność należąca do spółdzielni mieszkaniowych jest nadmierna, nieproporcjonalna do konstytucyjnie legitymowanego ratio legis projektowanej regulacji”. Analizując uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego można stwierdzić, że Trybunał Konstytucyjny w pełni podzielił powyższe zastrzeżenia. Konsekwencją tego orzeczenia będą oczywiście roszczenia spółdzielni mieszkaniowych o odszkodowania związane ze zbyciem lokali spółdzielczych za symboliczną złotówkę. Wykorzystają w tym celu art. 417.1 Kodeksu Cywilnego dotyczący utraconych korzyści czy też szkody, która powstała w wyniku wydania złego aktu prawnego, zresztą jest już uchwała Sądu Najwyższego, która mówi, że przysługuje odszkodowanie, jeśli szkoda powstała w okresie między uchwaleniem danego prawa a jego uchyleniem przez TK. Według Jerzego Jankowskiego Przewodniczącego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP kwota odszkodowań może sięgnąć 9 mld zł.  To jest wartość fanaberii (lekceważenia prawa) przez posłów tylko przy jednej ustawie, a przypadków ustaw uchwalonych w tym samym trybie (lekceważenia prawa) jest coraz więcej np. ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w chwili obecnej zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego z dużymi szansami na odrzucenie. 

Abyśmy mieli świadomość kto zgotował nam taki los (wypłata odszkodowań z budżetu Państwa) przytaczam wyniki głosowania nr 142 na 41 posiedzeniu Sejmu w dniu 10-05-2007 r. dotyczącym omawianej ustawy. 

Klub/Koło Liczebność Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PiS 150 136 136 - - 14
PO 131 113 81 18 14 18
SLD 55 49 - 49 - 6
Samoobrona 46 37 36 1 - 9
LPR 29 27 27 - - 2
PSL 25 19 - 18 1 6
niez. 8 5 3 1 1 3
RLN 7 6 6 - - 1
PR 6 6 6 - - -
KPB 3 2 2 - - 1

A jak wyglądają dalsze kariery osób które głosowały za złamaniem prawa, oto niektóre z nich z aktualną funkcją polityczną (ograniczę się tylko do Platformy Obywatelskiej):
 1. Czuma Andrzej              Minister Sprawiedliwości
 2. Drzewiecki Mirosław     Minister Sportu
 3. Grabarczyk Cezary       Minister Infrastruktury
 4. Grad Aleksander           Minister Skarbu
 5. Komorowski Bronisław Marszałek Sejmu
 6. Kopacz Ewa                   Minister Zdrowia
 7. Pitera Julia                    Minister w Kancelarii Premiera
 8. Schetyna Grzegorz       Minister MSWiA
 9. Szenfeld Adam              Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 10. Tusk Donald                  Premier Rządu RP
 11. Zdrojewski Bogdan       Minister Kultury

Kończąc analizę powyższej sytuacji wydaje się niezbędna zmiana prawa w kierunku odpowiedzialności finansowej posłów którzy głosują za ustawami łamiącymi Konstytucję RP w imię polityki partyjnej a nie polityki państwa oraz usuwania takich posłów z życia publicznego jako nie przestrzegających obowiązującego prawa. Posłowie głosujący za ustawami, które są odrzucane przez Trybunał Konstytucyjny powinni odpowiadać całym majątkiem za ewentualne odszkodowania i mieć zakaz sprawowania jakiekolwiek funkcji publicznej.

Andrzej Łaszczyk

1) w brzmieniu ustalonym przez pkt 1 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. Nr 28, poz. 319)

 

Okręg Warszawa

Warszawa