Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

 

Do SLD Lewica Razem

 

Witam

Skłócone organizacje prawicowe nie rokują pomyślnego rozwoju społeczeństwa polskiego. Pogłębia się, już i tak głęboki, podział społeczeństwa na zwalczające się grupy społeczne, nie potrafiące współpracować dla wspólnego dobra.


 

Lewica jest w Polsce jedyną siłą polityczną, która może dążyć do eliminacji obecnego podziału społeczeństwa na wrogie obozy i nakłaniać do twórczej współpracy dla wspólnego dobra, w celu coraz lepszego zaspakajania istotnych potrzeb społecznych. Jest to oczekiwane przez większość społeczeństwa.

Lewica wykonała wielki krok na drodze do wzmocnienia swojej pozycji na polskiej, politycznej arenie. Wiele organizacji lewicowych zawarło porozumienie i powołało największe ugrupowanie Lewicy, koalicję wyborczą SLD Lewica Razem oraz podpisało deklarację programową porozumienia. Będzie ona podstawą do ustalania celów i planów działania współpracujących organizacji.


Poparcie społeczne porozumienia SLD Lewica Razem zależy od treści zamierzeń zawartych w Deklaracji i dalszych działań Lewicy.


Treść Deklaracji określa zamierzenia zgodne z działaniami podejmowanymi obecnie przez Lewicę.

Działania te zapewniły Lewicy poparcie wyborców w sondażach ok. 10%. Jest to zbyt mało, żeby uzyskać znaczący wpływ na decyzje władz, a przez to na losy obywateli.

Realizacja zamierzeń Lewicy w warunkach kapitalizmu jest mało prawdopodobna. Wyborcy o tym wiedzą i dlatego nie wielu głosuje na Lewicę.

Kapitalizm jest dyktaturą właścicieli nad pracownikami i zawłaszczaniem przez nich zysku wypracowanego przez pracowników. Towarzyszą mu plagi społeczne: dyskryminacja i wyzysk grup społecznych, bezrobocie, nędza oraz bezdomność. Są ludzie żyjący w luksusie i są społecznie wykluczeni, którzy żyją w nędzy, a niektórzy są nawet bezdomni.

 

Deklaracja nie precyzuje stosunku porozumienia Lewicy do pozycji społecznej pracowników, największej grupy społecznej i tradycyjnych wyborców Lewicy, utraconych po akceptacji kapitalizmu przez polską Lewicę.

 

Pracownicy, wytwarzający dobra zapewniające byt społeczeństwa, utracili prawa nabyte w Polskiej Demokracji Ludowej. Z pozycji podmiotów zarządzania organizacjami gospodarczymi zostali zepchnięci do roli przedmiotów zarządzania.

W Polsce jest kilkanaście milionów pracowników i nie ma partii, która reprezentuje ich potrzeby we władzach. Związki Zawodowe, z którymi współpracuje Lewica, reprezentują tylko nie wielką część pracowników. Lewica nie wykorzystuje faktu, że wszystkie organizacje gospodarcze, zatrudniające powyżej 50 pracowników, mają obowiązek powołać Rady Pracowników, które nie mają swoich reprezentacji w samorządach i w parlamencie.

 

W celu zwiększenia poparcia Lewicy w wyborach, zachęcam organizacje porozumienia Lewicy do współpracy nie tylko ze Związkami Zawodowymi, ale również z Radami Pracowników istniejącymi na obszarach Ich działania i zadeklarowanie reprezentowania ich potrzeb we władzach. Współpraca ta wyznaczy dodatkowy, nowy kierunek działania Lewicy. Kierunek taki zapewni Lewicy szerokie poparcie społeczne, umożliwiające realny wpływ na decyzje władz.

 

Lewica powinna sformułować wizję Polski, do jakiej będzie dążyć, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia.

 

Szansą Lewicy jest wykorzystanie walorów gospodarki planowej i rynkowej, w celu udoskonalenia systemu społeczno gospodarczego, na taki, który zapewni coraz lepsze spełnienie powszechnych oczekiwań społecznych.

 

W opracowaniu, zatytułowanym Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego, opisałem projekt - wizję - i uzasadnienie polskiej Społecznej Gospodarki Rynkowej, zgodnej z Art. 20 Konstytucji, która ukształtuje stosunki wzajemne pracowników, właścicieli, władzy i konsumentów w sposób zmierzający do ich twórczej współpracy dla dobra własnego i społeczeństwa oraz do unikania wyniszczających walk między sobą. Można ją uznać za wizję V Rzeczpospolitej.

 

Opracowanie to jest oparte o polskie doświadczenia w zakresie państwowo społecznej gospodarki planowej i gospodarki rynkowej oraz wskazuje sposoby wykorzystania walorów i unikania mankamentów tych gospodarek.

 

- Wykorzystuje międzynarodową wiedzę o zarządzaniu skutecznym zaspokajaniem potrzeb i oczekiwań społecznych, zawartą w Normach międzynarodowych rodziny ISO 9000 oraz doświadczenia w tym zakresie.


- Zawiera opis sposobów wprowadzania Społecznej Gospodarki Rynkowej i roli Lewicy w tym zakresie oraz opis wykorzystywania jej w celu coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych.


- Określa sposób zapewnienia możliwie najwyższych kwalifikacji, etyki i zaangażowania Kierownictw organizacji. Jest to warunkiem ciągłego doskonalenie zaspokajania potrzeb społecznych.

Od połowy 2016 roku jest ono dostępne w Internecie pod adresem: http://klubwmpg.pomorskie.pl/dokumenty/bujwidds.pdf


W celu zwiększenia poparcia Lewicy w wyborach, a za tym, zwiększenia Jej wpływu na poprawę warunków społeczno gospodarczych, zachęcam organizacje porozumienia Lewicy do uzupełnienia Deklaracji o zamierzenia proponowane w moim liście z dnia 2017-05-10, na temat: Polityka Lewicy w 2017 r.


Porozumienie SLD Lewica Razem będzie dążyć do:


> Przywrócenia praw pracowników i samorządów pracowniczych, utraconych po 1989 roku.

 

> Udoskonalenia systemu społeczno gospodarczego, na zgodny z Art. 20 Konstytucji RP, Społeczną Gospodarkę Rynkową, która zapewni bezpieczne i godne warunki życia i pracy wszystkich obywateli polskich, a w tym:


- Wolność od wszelkich dyskryminacji, wyzysku, bezrobocia, nędzy i bezdomności.


- Sprawiedliwy, powszechny dostęp do: godnej i bezpiecznej pracy, mieszkania, nauki, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości, kultury i wypoczynku oraz świadczeń społecznych dla ludzi niezdolnych do pracy, w tym, dla dzieci.


> Stworzenia systemu, który zapewni, że w każdym obszarze i na każdym szczeblu zarządzania kierować działaniami będą ludzie o możliwie najwyższych kwalifikacjach, etyce i zaangażowaniu, zobowiązani do doskonalenia i rozwoju kierowanego obszaru, zgodnie z potrzebami społecznymi oraz do zarządzania nim według zaleceń i wymagań zawartych w Normach międzynarodowych rodziny ISO 9000, zapewniających skuteczność działania.

 

 

Pozdrawiam i życzę sukcesów

 

Władysław Bujwid