Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Za co odwołano Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Warszawie.


W związku z powoływaniem się tzw. działaczy PZD na wyniki kontroli PZD w sprawie nieprawidłowości w Polskim Związku Działkowców i stwierdzeniami, że w PZD jest wszystko w najlepszym porządku pozwolę sobie przedstawić parę przykładów z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Warszawie – protokół nr OKR/2013/05 z dnia 24.10.2013 r. (cytaty kolor zielony) oraz Krajową Komisję Rewizyjna PZD w Warszawie – protokół z dnia 04.12.2015 r. (cytaty kolor czerwony). Dla porównania wybrano protokoły z kontroli Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie.


Strona 6 cytuję „Analizując dokumentację posiedzeń Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego należy stwierdzić, że jest ona prowadzona w sposób chaotyczny...”.


Strona 11 cytuję „Dokumentacja posiedzeń OZM jest niekompletna. Brakuje zaproszeń na posiedzenie, protokoły są pisane niestarannie, nie zawierają potrzebnych informacji...”


Strona 7 cytuję „7. w protokole z 12 lipca znalazł się zapis o posiedzeniu telefonicznym w którym podjęto uchwałę nr 117/2013 – taka forma podejmowania uchwał jest Zespołowi Kontrolnemu nieznana.”


Strona 12 cytuję: „”Na posiedzeniach telefonicznych podejmowano nieraz bardzo ważne decyzje, natomiast na normalnym posiedzeniu w dniu 24.06.2014 r. były tylko 2 tematy – zgoda na ugodę z działkowcem z Ryni i przyjęcie planu inwestycji.”


Strona 6/7 cytuję: „Kolejną manipulacją jest sprawa dopisywania uchwał bez zachowania kolejności i dat. Jako przykład podajemy uchwałę nr 298/3/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku, a uchwała o numerze niższym 297 jest z dnia 20 grudnia 2012 r. zastanawia także Zespół Kontrolujący ilość uchwał podjętych w przeciągu 2 tygodni grudnia 2012 roku około stu podczas gdy w czasie 11 miesięcy tego roku podjęto ich tylko 206 co jednoznacznie wskazuje na uzupełnianie „na siłę” uchwał bez ich formalnego „obrobienia” na posiedzeniu Prezydium OZM i co potwierdzają zapisy poniżej.”


Strona 12/13 cytuję: „1. Zdublowany nr 1/2014 protokołów z 7 i 17 stycznia 2014 r...... 3. W protokole nr 6/2014 (28 marca 2014 r.), jako obecnych na posiedzeniu wymieniono 9 członków (z 10), ale listę obecności podpisało tylko 5 członków. Z treści protokołu wynika, że ci, którzy nie podpisali listy byli  obecni – zaprotokołowane wypowiedzi. Podobna sytuacja jest w dokumentacji z innych posiedzeń – nie są podpisani na liście wszyscy obecni.”


I tak możemy cytować oba protokoły bez końca jak widać Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Warszawie sygnalizowała problemy w pracy OZM PZD w Warszawie 2 lata wcześniej niż to zrobiła Krajowa Komisja Rewizyjna PZD.


Nasuwa się oczywiste stwierdzenie, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Warszawie została odwołana ZA UJAWNIANIE NIEZGODNYCH Z PRAWEM DZIAŁAŃ WŁADZ PZD.


Proszę porównać datę odwołania Okręgowej Komisji Rewizyjnej 25.10.2013 r. (uchwała KKR PZD) z datą zakończenia kontroli OZM PZD (protokół nr OKR/2013/05 z dnia 24.10.2013 r.) zbieżność tych dat nie jest przypadkowa.


Tak to Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców chroni swoich klesi, bez oglądania się na fakty. A co do faktów KKR PZD już tylko po dwu latach potwierdziła w swojej kontroli wszystkie niedociągnięcia w pracy OZM PZD, które stwierdziła Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD podczas swojej kontroli.

Nieuchronne zatem staje się postawienie pytania:


ZA CO ODWOŁANO OKR  PZD W WARSZAWIE?


Może na to pytanie udzieli odpowiedzi Przewodnicząca KKR PZD Maria Fojt, chętnie udostępnimy nasze łamy.