Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

O TYM PISAŁA „GAZETA KIELECKA”

ORGAN SPOŁECZNO – DEMOKRATYCZNY

72 LATA TEMU – 15 LUTEGO 1945 ROKU

M. Ł.

„TRYUMF POLSKI DEMOKRATYCZNEJ”

„GAZETA KIELECKA” - Organ Społeczno – Demokratyczny

Rok I., Kielce, czwartek 15 lutego 1945 r., Nr. 11., s. 1.

„Rząd nasz lubelski, rząd Polski Demokratycznej, tryumfuje na całej linii.

Odniósł miażdżące zwycięstwo nad nędznym rządem emigracyjnym, nad t. zw. Rządem Londyńskim, nad nędzną kliką sanacyjno – endecką, nad nędznymi rozbitkami, którzy doprowadziwszy Polskę do największej w jej dziejach katastrofy, naraziwszy ją na największe męki i ofiary ośmielali się jeszcze uzurpować sobie prawo występowania w jej imieniu i rościć prawo odzyskania steru władzy, ponownego kierowania jej losami.

Wszelkie złudzenia naszej reakcji – w kraju i zagranicą – pryskają, odchodzą w sferę niebytu, sferę całkowitego zapomnienia, jak rupieć, złożone zostają do lamusa historii.

Otrzymaliśmy pierwsze wiadomości, dotyczące Polski, z konferencji 3 – ch odbytej w tych dniach w Jałcie.

Treścią zasadniczą uchwał jest to, że nowy rząd tymczasowy, który powstanie w Polsce, ma się opierać w swej zasadniczej konstrukcji na Tymczasowym Rządzie Lubelskim (uchwałą Ministrów przeniesionym już od 10 lutego do Warszawy) i że w tej rekonstrukcji wygnańczy rząd londyński nie został uwzględniony w najskromniejszym nawet wymiarze, w ogóle nie jest wymieniany, zignorowany został całkowicie, moralnie i materialnie.

Jak wynika z treści odnośnych uchwał szefów 3 mocarstw ma powstać Rząd Jedności Narodowej na szerszej niż dotychczas płaszczyźnie demokratycznej, a mianowicie przez włączenie do Tymczasowego Rządu w Lublinie elementów szczerze demokratycznych w kraju i zagranicą.

Jest rzeczą jasną, że zarówno w Europie Zachodniej jak i w Ameryce Północnej przebywają wielomilionowe rzesze ludu polskiego i że wciągnięcie tych mas do pracy państwowotwórczej, która odbywa się obecnie w naszym kraju, jest w największym interesie Polski Demokratycznej.

Uchwały te eliminują jednak całkowicie reakcyjny rząd londyński, wykluczają również przedstawicieli ugrupowań faszystowskich i półfaszystowskich : sanację i endecję.

Właściwie mówiąc, jest to zwykła zmiana ministerialna, która w państwach demokratycznych odbywa się dość często.

Różnica polega tylko na tym, że w sprawach Polski zabierają głos przedstawiciele 3 Mocarstw, które rozstrzygnęły o wyniku wojny światowej i przyczyniły się do jej ponownego wskrzeszenia.

Z innych uchwał tej konferencji wymienimy, że w ustępie, dotyczącym okupacji Niemiec przez zwycięskich aliantów, mowa jest o tym, że jednym z jej celów jest „wyłączenie całkowite wpływów faszystowskich z wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego”, w ustępie dotyczącym oswobodzonej Europy mowa jest o „stworzeni warunków dla pokoju wewnętrznego” i o „utworzeniu szerokiej platformy demokratycznej dla tymczasowych rządów, które mają obowiązek przygotowania wyborów demokratycznych do ciał ustawodawczych”, w ustępie zaś dotyczącym specjalnie Polski, że „stronnictwa antyfaszystowskie i demokratyczne mają prawo jedynie wystawiania kandydatów i głosowania do ciał ustawodawczych”.

Nigdy idea demokratyczna w Polsce nie odniosła bardziej decydującego zwycięstwa, nigdy reakcja polska nie zaznała większej klęski.

Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne warunki do dalszego swobodnego rozwoju i do przebudowywania Polski w duchu zasad szczerze demokratycznych, zasad naszych.

Odnieśliśmy zwycięstwo na całej linii.

Upiory i mary reakcji przestały ciążyć nad nami, oddychamy swobodnie.

A teraz : zakasać rękawy i do pracy !

Dom musimy wznieść wspaniały.

M. Ł.”

POWYŻSZY MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY PRZESŁAŁ :

RYSZARD RAUBA  (KPP).