Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

PDF Drukuj Email

Nowa Sarzyna dnia 3 czerwca 2016 r.


Krzysztof Brenda
ul. K.E.N. 8/31
37-310 Nowa Sarzyna


POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w LEŻAJSKU
Pan
inż. Z. M.
ul. M. C. Skłodowskiej 8
37-300 LeżajskPrzez czternaście lat „walczył” Pan z moją altaną chcąc mi ją rozebrać. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 11 kwietnia  2013 r., sygn. akt II OSK 2061/11 nie tylko zakończył Pańską „zabawę”.


Sąd ośmieszył Pana wiedzę i „wdeptał w glebę” Pana kompetencje.
Co więcej w uzasadnieniu wyroku Sąd napisał „W konsekwencji zarządca sieci gazowej nie może przerzucać na organy nadzoru budowlanego obowiązków podejmowania działań usuwania skutków zagrożenia bezpieczeństwa, które w żaden sposób nie zostało zawinione przez inwestorów", co jednoznacznie wskazuje, że „walcząc” z moją altaną
NIE BYŁ PAN JAKO URZĘDNIK PAŃSTWOWY BEZSTRONNY. BYŁ PAN NA 
WYŁĄCZNYCH USŁUGACH ZARZĄDCY GAZOCIĄGU „GAZ-SYSTEMU” S.A..
Sam sobie się dziwię że wtedy Panu „odpuściłem”.

Jednakże to co Pan nawyprawiał ze sprawą legalizacji samowolnie wybudowanego gazociągu doprowadzającego gazociąg do Elektrociepłowni Nowa Sarzyna to MEGA SKANDAL,
to KWADRATOWE JAJA STRUSIA ZNIESIONE PRZEZ PRZEPIÓRKĘ Z. M.


Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 grudnia 2001 r.,  sygn. akt SA/Rz 912/00 oddalił skargi na decyzję z dnia 9 maja 2000 r. Nr AB.V.73510/9/1/00 Wojewody Podkarpackiego uchylającą decyzję 
Starosty Leżajskiego z dnia 15 lipca 1999 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą PGNiG SA w Warszawie Oddział Karpacki Okręgowy Zakład Gazownictwa w Tarnowie, pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 na trasie od włączenia do 
gazociągu DN 700 do ogrodzenia Zakładów Chemicznych "Organika Sarzyna”
Powołując się na Kodeks postępowania. administracyjnego. Komentarz B. Adamiak, J. Borkowski Warszawa 1996 str. 196.

Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził:


"W wielu orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego wymienia się rozmaite przypadki powstania interesu prawnego, o którym rozstrzyga się decyzją administracyjną, wywodzonego ze stosunków cywilnoprawnych, w których pozostają strony postępowania 
administracyjnego. Źródłem interesu prawnego w rozumieniu art. 28 Kpa w świetle orzecznictwa NSA mogą być przykładowo następujące przypadki: dzierżawa nieruchomości, której dotyczy postępowanie; własność lub posiadanie nieruchomości, na której ma być wznoszony obiekt budowlany oraz własność nieruchomości z nią sąsiadującej;  najem lokalu w budynku wielomieszkaniowym, który podlega przebudowie powodującej uszczuplenie powierzchni wspólnych; umowa notarialna zobowiązująca do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości, której dotyczy postępowanie".


Na tej podstawie Sąd wywiódł, że

"Przyjmując wskazane wyżej pojęcie interesu prawnego stwierdzić należy, że postępowanie w przedmiotowej sprawie dotyczy interesu prawnego Krzysztofa Brendy. Interes ten wywodzi się z posiadania przez niego działki w pracowniczym ogrodzie działkowym, przez którą przebiegać ma objęty postępowaniem gazociąg, z nabycia prawa do użytkowania przydzielonej działki oraz z faktu wybudowania przez niego na tej działce altanki ogrodowej, w bezpośredniej bliskości której ma przebiegać gazociąg. Stwierdzeniu takiemu nie stoi na  przeszkodzie fakt, że właścicielem działki jest Gmina Nowa Sarzyna, skoro przekazała ją z przeznaczeniem na ogród działkowy".


W kilka dni po otrzymaniu pocztą rzeczonego wyroku i zaopatrzony w  kserokopię 196 strony Kodeksu postępowania administracyjnego. Komentarz. B. Adamiak, J. Borkowski udałem się do Pana celem zrobienia Panu wykładu, aby Pan pamiętał po wsze czasy, że


Jestem stroną postępowania procesu budowlanego gazociągu doprowadzającego gaz do Elektrociepłowni Nowa Sarzyna.


Potwierdził to wkrótce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie i w sprawie z mojej skargi wyrokiem z dnia 27 października 2004 r.,  sygn. akt SA/Rz 127/03 uchylił decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie gazociągu, oraz Naczelny Sąd Administracyjny, który na mój wniosek, postanowieniem z dnia 4 marca 
2009 r., sygn. akt II OSK 313/05 umorzył postępowanie kasacyjne w tej sprawie.


W takim stanie rzeczy, aby mogło dojść do zalegalizowania samowolnie wybudowanego gazociągu musiał Pan doprowadzić do rozbiórki mojej altany. Altana „obroniła” się jednak dopiero przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 11 kwietnia 2013 r., sygn.. akt II OSK 2061/11 czego Pan nie przewidział.
Gdy, w kilka dni po ogłoszeniu tego ostatniego wyroku, zadzwoniłem do Pana o informację jak wygląda legalizacja gazociągu, okazało się, że gazociąg jest już zalegalizowany. Nastąpiło to 23 stycznia 2012  r., a mnie pozbawił Pan prawa strony w postępowaniu legalizacyjnym.


Myślał Pan, że sprawa rozbiórki mojej altany zastała już pozamiatana, a ja nie mam prawa „bruździć” przy legalizacji gazociągu. „Sprzątanie” tej Pana podłości zajęło mi cztery lata. 
Wyrokiem z dnia 30 marca 2016 r., sygn.. akt II OSK 2120/14 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, "że rozstrzygnięcie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2001 r., sygn.  akt SA/Rz 912/00 wiąże zarówno strony, jak i sąd, który je wydał,  ale także inne sądy i organy państwowe (art. 170 p.p.s.a.).

Słusznie  zatem skarżący kasacyjnie podnosi, że w sprawie przymiotu strony w  postępowaniu o pozwolenie na budowę gazociągu w zakresie objętym tym postępowaniem Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się i stanowisko to jest wiążące dla Sądu wojewódzkiego w niniejszej sprawie". Oznacza to ni mniej ni więcej, że: mam przymiot strony w postępowaniu legalizacyjnym gazociągu, a Pan olał prawomocny wyrok Sądu.
Ponadto Sąd naprowadził, że legalizował Pan wirtualną, nieistniejącą inwestycję.
Wojewoda Podkarpacki uchylił decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 na trasie od włączenia do gazociągu DN 700 do ogrodzenia Zakładów Chemicznych "Organika Sarzyna”
Pan zatwierdził projekt budowlany dla legalizacji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 Grzęba-Nowa Sarzyna, inwestycji pod nazwą „Doprowadzenie gazu do EC Nowa Sarzyna, wersja II, etap II”


W konkluzji nasuwa się więc pytanie: jak może funkcjonować państwo, w którym bądź co bądź odpowiedzialne stanowiska są pozajmowane przez ludzi tak miernej wiedzy, wątpliwej moralności, mających w głębokim niepoważaniu strony, ignorujących prawo, olewających wyroki sądowe,  chodzących na smyczy wielkich i możnych.
Gdy wyrokiem II OSK 2061/11 wybroniłem swoją altanę, podczas wizyty u Pana „plułem” na Pana w stylu podobnym do stylu niniejszego pisma przez z górą godzinę, ale Pan bez odrobiny wstydu udawał, że deszcz pada. Żadnego słowa przepraszam. I taka będzie zapewne Pana reakcja 
na niniejsze pismo, ale musiałem dać upust za siedemnaście lat walki z Pana podłością.

Krzysztof Brenda

Do wiadomości:
1. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Jerzy Paul,
2. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
3. Starosta Leżajski,
4. Rada Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
5. Portale internetowe.


Komentarze:

 


Krzysztof Brenda
I tak siedemnaście lat od wybudowania, NA ROK PRZED PEŁNOLETNOŚCIĄ , 
gazociąg doprowadzający gaz do Elektrociepłowni w Nowej Sarzynie 
wciąż pozostaje samowolą budowlaną.