UWAGA NA BZDURY UCHWALANE PRZEZ DZIAŁACZY OZM PZD W WARSZAWIE

 

W dniu 18 grudnia 2014 roku Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie podjęło kolejną próbę – sprzeczną z prawem – odwołania Zarządu ROD „Bajka” w Borowcu.

 

W przywołanej uchwale Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie przywołało podstawę prawną jej podjęcia art. 40 ust. 1 w związku z art. 115 ust. 2 pkt.15 Statutu PZD. Pozwolimy sobie zacytować te artykuły w pełnym brzmieniu zapisane zgodnie ze Statutem uchwalonym na IX Krajowym Zjeździe Delegatów PZD w dniu 17 grudnia 2011 roku, który stosownie do zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych jest obowiązujący, patrz art. 65 ust. 2 cytuję „Do czasu uchwalenia statutu stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt.1, stowarzyszenie to działa na podstawie statutu Polskiego Związku Działkowców, w zakresie w jakim jego postanowienia nie pozostają w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.” oraz wydruk (z dnia 2 stycznia 2015 r. godz. 16:09:40) z Krajowego Rejestru Sądowego gdzie na stronie 4 jest on podany jako obowiązujący w PZD.

Art. 40 ust.1 obowiązującego Statutu PZD brzmi cytuję „ROD: a) walne zebranie (konferencja delegatów), b) zarząd, c)komisja rewizyjna, d)komisja rozjemcza”. Natomiast art. 115 nie zawiera żadnych ustępów ani punktów a brzmi następująco cytuję „O terminie, miejscu i porządku obrad okręgowego zjazdu okręgowy zarząd zawiadamia pisemnie – za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem – wybranych delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem okręgowego zjazdu”.

 

Prosimy szanownych czytelników o wskazanie za jakie przestępstwo przeciwko PZD w świetle przytoczonych powyżej artykułów Statutu PZD zostali odwołani członkowie Zarządu ROD „Bajka”, czy za to, że nie zawiadomili delegatów na Zjazd Okręgowy PZD o jego terminie? Co nawiasem mówiąc należy do obowiązków okręgowego zarządu a nie Zarządu ROD „Bajka” w Borowcu. Informujemy, że żadnego. Odwołanie członka organu jest możliwe tylko na podstawie art. 50 pkt.1 Statutu PZD cytuję „Odwołanie organu PZD lub jego członka może nastąpić w razie stwierdzenia, że nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa na szkodę PZD.” I nie ma w Statucie PZD innej możliwości. Sprawa bezprawnej uchwały o odwołaniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie jest skierowana do Sądu Rejestrowego w Warszawie jednak do dnia dzisiejszego nie weszła na wokandę. Innymi przepisami, które złamali działacze OZM PZD w Warszawie jest Uchwała nr 142/2005 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 grudnia 2005 r. w punkcie 3 cytuję „...należy danej osobie przypisać konkretne zarzuty wskazujące ponad wszelką wątpliwość, że dopuściła się ona rażącego naruszenia przepisów...Nie można w takiej sytuacji stosować odpowiedzialności zbiorowej tylko dlatego, że nie przypisano konkretnego zarzutu wskazanej w uchwale osobie” w uzasadnieniu uchwały 413/2014 Prezydium OZM PZD w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. nie ma takiego rozgraniczenia w związku z czym Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w Warszawie złamało obowiązujące prawo, co czyni jego uchwalę z mocy prawa nieważną.

 

 

Bzdur wynikających z nieznajomości obowiązującego prawa przez władze Polskiego Związku Działkowców nie będziemy komentowali. Przytoczone powyżej artykuły obowiązującego Statutu potwierdzają tylko, że władze PZD na siłę starają się odwołać Zarząd ROD „Bajka” bez oglądania się na obowiązujące prawo.

 

Powyższa uchwała całkowicie ignoruje następujące fakty:

 

Art. 74 pkt.1 Statutu PZD stanowi, że cytuję "Najważniejszym organem samorządu PZD w ROD jest walne zebranie.". Andrzej Łaszczyk - Prezes Zarządu ROD „Bajka” dwukrotnie odwoływał się do Walnego Zebrania Działkowców ROD „Bajka” w Borowcu w sprawie potwierdzenia jego mandatu. Walne Zebranie Działkowców w dniu 26 kwietnia 2014 roku uchwałami nr 11/2014 i 13/2014 potwierdziło jego mandat jako Prezesa Zarządu ROD „Bajka”. Także Walne Zebranie Działkowców w dniu 21 czerwca 2014 roku uchwałą nr 16/2014 potwierdziło mandaty członków Zarządu ROD „Bajka” jednak pomimo dostarczenia powyższych uchwał do OZM PZD w dniu 5 maja 2014 roku uchwały WZD z dnia 26.04.2014 i 10 lipca 2014 roku uchwały WZD z dnia 21.06.2014 OZM PZD je ignoruje. Natomiast co ciekawsze nie przeszkadza mu fakt, że Antoni Kostrzewa jest członkiem władz krajowych PZD a nie przeszedł żadnej drogi wyboru. W czasie Okręgowego Zjazdu PZD (Warszawa) był tylko gościem i nie kandydował do żadnego organu ani na delegata na Zjazd Krajowy. Jak to ma się do demokracji wewnątrz-organizacyjnej pozostawimy bez komentarza.

 

Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie już próbowało sfałszowaną uchwałą nr 235/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. odwołać Zarząd ROD „Bajka”. Prezes Zarządu ROD „Bajka” zawiadomił o fakcie fałszowania dokumentów Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów i w tej sprawie toczy się postępowanie karne. Fałszerstwo polegało na przywołaniu w uchwale 235/2014 art. 83 pkt.1 Statutu PZD, który w powyższej sytuacji nie ma zastosowania. Walne Zebranie Działkowców ROD "Bajka" w dniu 26 kwietnia 2014 r. nie podjęło, żadnej uchwały w sprawie odwołania jakiegokolwiek organu w ROD "Bajka" - patrz protokół WZD, który jest w posiadaniu OZM PZD - dostarczony w dniu 22 maja 2014 r. i zarejestrowany w Dzienniku Korespondencji OZM PZD pod L.dz. 2094. Natomiast uchwałą nr 3/2014 z dnia 26 kwietnia 2014 r. zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu ROD "Bajka" za okres maj 2013 - kwiecień 2014 przeważającą większością głosów - 40 za, 2 głosy przeciw. Tak więc powyższa uchwała (235/2014 Prezydium OZM PZD) w świadomy sposób manipuluje (oszukuje) głosujących za jej uchwaleniem. Taka manipulacja danymi w postępowaniu OZM PZD nie jest pierwszym znanym nam przypadkiem. Powyższą uchwałę uchyliło Prezydium Krajowej Rady PZD uchwałą nr 215/2014 z dnia 16 października 2014 r. W wyniku tego Zarząd ROD „Bajka” wystąpił do Prezesa OZM PZD Zygmunta Kacprzaka z propozycją ugody pismo złożone na Dziennik Korespondencji w dniu 11 grudnia 2014 r., a w odpowiedzi OZM PZD podjął uchwałę nr 413/2014 z dnia 18.12.2014 r.

 

Co ciekawe takie bezprawne działania Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie w pełni akceptuje Krajowa Rada PZD, która w ten sposób narusza art. 150 ust.2 pkt.16 cytuję „zmienianie, uchylanie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów PZD niższego stopnia (za wyjątkiem określonych w pkt.11)

 

Pozostawiamy to bez komentarza.