Kto rządzi w Polskim Związku Działkowców cz. 2?

 

Jak zapowiadaliśmy w opublikowanych już artykułach: Kto rządzi w Polskim Związku Działkowców w dzisiejszym artykule dalsze przykłady lekceważenia przez tzw., działaczy PZD obowiązujących przepisów prawa.

Popatrzcie Państwo na zamieszczone poniżej zdjęcie odnośnie opłat w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyszłość” w Gdańsku.

 

Pojawiła się na tej informacji opatrzonej pieczęcią Polskiego Związku Działkowców nowa kategoria opłat, której nie znajdziecie w żadnych obowiązujących przepisach. Jest to kategoria „Śmieci dla mieszkających”, w której to kategorii opłata od dnia 1 maja 2018 r. wzrosła aż o 100% w stosunku do dnia 30.04.2018 r.???? z kwoty 0,44 zł do kwoty 0,88 zł za każdy metr powierzchni altany???? I co ciekawsze powyższą opłatę „mieszkający na działkach” muszą wnosić każdego miesiąca.

A teraz porównajcie to Państwo z opłatami dla „zwykłych” działkowców

Jak widać z załączonego dokumentu tzw. zwykły działkowiec płaci rocznie za śmieci 40,00 zł od działki a mieszkający na działkach 369,60 zł. Suma wynika z następującego działania 35 (metraż altany) * 0,88 zł/m2 * 12 miesięcy = 369,60 zł.

W sprawie pobierania opłat za śmieci wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w swoim orzeczeniu z dnia 8 listopada 2017 r. sygn. akt II FSK 2602/15, który stwierdził cytuję:

”Nielegalne, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014, poz. 40, ze zm.), zamieszkanie na działce w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, nie uzasadnia z tego tytułu powstania i wykonania w stosunku do działkowca obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6c ust. 1 oraz art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 250 ze zm.).”

i dalej cytuję:

„Zakazane przez prawo zamieszkanie działkowca na działce w ROD nie może, zgodnie z prawem, obciążyć go z tego tytułu obowiązkiem ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

Działacze Polskiego Związku Działkowców jak zwykle lekceważą obowiązujące prawa i dyskryminują zamieszkujących na działce z nie swojej winy działkowców różnicując wysokość opłat. Powyższy proceder ciągnie się już wiele lat. Proszę obejrzeć zestawienie opłat za lata 2008 – 2016.

Wszystkie te nieprawidłowości firmują jak widać na załączonych kopiach dokumentów Prezes – Janina Słowik, Skarbnika – Janina Lubieńska. Ciekawe jest także to, że powyższe nieprawidłowości nie zainteresowały organów rewizyjnych PZD - Ogrodowej Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Urszuli Kołodziej ani Krajowej Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Marii Fojt.

W naszych artykułach: O bezkarności tzw. działaczy PZD cz. 1  i O bezkarności tzw. działaczy PZD cz. 2 wskazywaliśmy także na inne nieprawidłowości w tym ogrodzie ale w związku z tym, że dotyczyły członków władz ogrodu Krajowa Komisja Rewizyjna nie zajęła się tą sprawą. Co autora artykułu to nie dziwi.

 

W Polskim Związku Działkowców

prawo muszą przestrzegać tylko działkowcy

tzw.

DZIAŁACZY TO NIE DOTYCZY.

cdn.